logo

انتخابات آمریکا
نه به خود سری فردی، آری به خِرد جمعی

دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۰۹ نوامبر ۲۰۲۰

بهمن پارسا

عمده ترین دست آورد این انتخابات این است که مردم آمریکا حاضر به تحمل و پذیرش لات یا گردن کلفتی اهل هر حزب یا مسلک یا باوری باشد نیستند. هردو حزب حاضر نیز باید باور کنند که دوران سخنرانی های آتشین و فریبنده به سر آمده و بزودی - البتّه نه ظرف بیست سال - حزبی سومّی خواهد بود که نه به مدرکِ دانشگاهی و فرهیختگان نیاز خواهد داشت و نه به مردمی که در فرضیات کارگر و کارگر مسلک هستند، بلکه حزبی پدیدار خواهد شد که هدفش تبلیغ و برگزیدن مردمی باشد که در عمل و صرف نظر از باورهای شخصی نشان بدهند چگونه میتوانند به ساختن آمریکایی بهتر قیام کنند که در آن ضمن حفظ و حمایت منافع خردمندانه ی جمعی در این کشور همزیستی مبتنی بر روابطی عادلانه تر با دیگر ملل جهان را نیز در بر داشته باشد.
انتخابات همگانی و ریاست ی جمهوری آمریکا تقریبن در تمامی زمینه ها و گزینه های مورد نظر مردم و سیاستمداران به پایان رسید . موردی که هنوز رسمیت نیافته و فقط از طریق بر آورد رسانه های جمعی داخلی و خارجی و موافق شمارش آرا اعلام گردیده این است که Joe Biden و Kamala Harris برنده ی مقام های ریاست جموری و معاونت آن هستند. این نتیجه فقط زمانی رسمی است که هر 50 فرماندار درستی روند رای گیری را تایید و به (مجمع انتخاب کنندگان) ایالتی گزارش دهند و پس از دریافت رای قطعی ایشان ، نام فرد ِ منتَخَب ِ خود را به مرکز بایگانی اسناد ملّی ،رییس جمهر وقت، و سنا کتبا اعلام نمایند. مهلت مقرر در قانون اولین دوشنبه ی بعد از دومین چهار شنبه ی ماه ِ دسامبر است که امسال برابر است با چهاردهمین روز این ماه. در این متن فرض بر این است که بایدن رسمن به ریاست جمهوری برگزیده شده و از بیستم ژانویه 2021 کار ِ خود را آغاز میکند.

در این دوره از انتخابات بالا ترین رقم رای دهند ه در تاریخ آمریکا حضور پیدا کرد وآرا بایدن بیشتراز هر کاندیدای رییس جمهور ی تا امروز میباشد، البتّه فردِ کنونی نیز5 میلیون بیش از سال 2016 رای مردم را بدست اورد.این یعنی دو پارچگی محض ِ جامعه ی آمریکا در نگاه به همه ی امور اعم از داخلی و خارجی ، ولی در همین دو پارچگی آنچه مورد نظرِ شمار بیشتر رای دهندگان میباشد این است که این جامعه حضور فردی خود سر و ظاهرا یکهّ تاز را که خواسته باشد یکطرفه و فقط بخشی از جامعه ی آمریکا را نمایندگی کند بر نمیتابند. این رای آری به بایدن نبود، بنا به دلایل متفاوت و مختلف ،امّا و مسلّمن (نه) به ساکنِ فعلی کاخ سفید بود . آنچه این مدعا را مستند و مدلّل میسازد نتایج حاصله از همین انتخابات است در زمینه های دیگر از جمله مجلس و سنا .

در این دو رکن اساسی حکومت آمریکا جمهوریخواهان نه تنها در مجلس جایی از دست نداند بلکه 6 کاندیدای خود را راهی انجا کردند که یعنی دمکرات ها در این زمینه 6 نفراز نمایندگان خود را از دست دادند. در دیگر سمت های ایالتی ،اعم از مقننه و مجریه و حتی قضایی جمهوریخواهان دست بالا را داشتند و موقع خود را مستحکم تر نیز کردند. تمامی سیاستهای عملی و اجرایی آمریکا از این مسیر ها باید عبور کند تا به واقعیت و کاربرد مفید مبدّل شود و تا این ماشین عظیم و پیچ در پیچ زیر سلطه ی یک حزب است رییس جمهوری و همه ی دم و دستگاهش نخواهند توانست کار ِ چندانی از پیش بِبَرَند. به فرض ِ حضور ِ بایدن در کاخ ِ سفید، مردمِ آمریکا به او چِکی داده اند،به مبلغِ معلوم و تاریخِ مشخص که برای نقد کردنش نیاز به چندین امضاء مختلف خواهد داشت که به احتمال قریب به یقین هرگز قادر به داشتن ِ این امضاءآت نخواهد شد. پس معنای رای به بایدن چیزی نیست جز نه گفتن به کسی که تهدیدی است به زیر بنای آنچه در این کشور از آن به آزادی یاد میشود و این برای این مردم از هر رنگ و نژاد و مذهب و باور ،با همه ی تنوعاتشان ، از هر اصل ِ دیگری ارزشمند تر است و خرد ِ جمعی استوار بر پایه های متین و مستحکم همین کثرت و تنوع هرگز نخواهد پذیرفت افسار حکومت را به کسی بسپارد که معتقد است راه و روش وی بهترین است و در این مسیر از تحقیر و توهین به دیگران چه در داخل آمریکا و چه در عرصه های بین المللی نیز دریغ نورزد. این مردم به کسی که مذهب و مسلک مذهبی را دست آویز همه ی حرکات مذبوحانه و غیر خردمندانه ی خویش قرار داده بود و میرفت که از خط فاصل میان دین و سیاست عبور کند گفتند "نه" و نمایش بارز این حرکت حضور ملیونها تبشیری (Evangelical) سفید پوست بود در دادن رای به کاندیدای حزبِ دمکرات، یعنی جو بایدن . مردم درواقع به هردو حزب نه اینکه هشدار داده باشند بلکه بطور عملی با رای خویش گفتند، برای ما حقیقت آن چیزی است که برد ِ عملی داشته باشد و در عمل وزندگی روزمرّه ما مفید واقع شود. خیل ِ عظیمی از مردم این سرزمین متدین و مومن میباشند ولی دین و باور خود را خارج از عرصه های اداره کشور مراعات میکنند و نیازی به جنگ و جدال در این باره حس نمیکنند. رای آنها به بایدن رسانیدن این پیام به گوش ی دین باوران فریبکار در هر دو حزب است.

در این شکی نیست که حزبِ جمهوریخواه همواره از رای اکثریت مردم در آمریکا بر خوردار است چرا که توانسته به باورها و رویا های مردم فرودست که عمدتا روستاییان و کاسبکاران و مهاجرین از هررنگ و نژاد که هستند جامه ی عمل بپوشاند. این حزب بدنبال فارغ التحصیلان و صاحبان مداراک ارجمند دانشگاهی و مردمی که از آن به تحصیلکرده یاد میشود نیست، نه اینکه دست رَد به سینه ی ایشان بزند ، بلکه انتخاب ویژه ی این حزب نیستند. از این روست که اکثریت مردمی از این قبیل متمایل به جمهوریخواهان هستند ولی همین مردم با حفظ اصول و باورهای خویش به فرد فعلی ِ کاخ سفید (نه) گفتند در حالیکه در همه ی زمینه های دیگر کاندیداهای جمهریخواهان را حمایت کردند. این یعنی که به سیاستهای عمدتا و مشخصا داخلی این حزب در راهبرد چرخهای اقتصادی آمریکا معتقدند و چندان علاقه یی به تغییرات در این زمینه ندارند و سیاستهای دمکراتها را تایید نمیکنند.

میشد که این انتخابات برای حزب ِ دمکرات یک پیروزی کامل در همه ی زمینه های پیشنهادی باشد و فقط بسنده به این نشود که آنان توانستند یک مجرم تحت تعقیب نیروی قضایی ناحیه جنوب نیویورک را از کاخ سفید بیرون کنند.-اگر بیرون کنند-.

عمده ترین دست آورد این انتخابات این است که مردم آمریکا حاضر به تحمل و پذیرش لات یا گردن کلفتی اهل هر حزب یا مسلک یا باوری باشد نیستند. هردو حزب حاضر نیز باید باور کنند که دوران سخنرانی های آتشین و فریبنده به سر آمده و بزودی - البتّه نه ظرف بیست سال - حزبی سومّی خواهد بود که نه به مدرکِ دانشگاهی و فرهیختگان نیاز خواهد داشت و نه به مردمی که در فرضیات کارگر و کارگر مسلک هستند، بلکه حزبی پدیدار خواهد شد که هدفش تبلیغ و برگزیدن مردمی باشد که در عمل و صرف نظر از باورهای شخصی نشان بدهند چگونه میتوانند به ساختن آمریکایی بهتر قیام کنند که در آن ضمن حفظ و حمایت منافع خردمندانه ی جمعی در این کشور همزیستی مبتنی بر روابطی عادلانه تر با دیگر ملل جهان را نیز در بر داشته باشد.

پایان سخن اینکه خِرد ِ جمعی در دور کردن شرّ ِ کسی که جز منافع دور و نزدیک ِ خویش آنهم از راه ها و روشهای فریبکارانه و حتّی بزهکارانه اندیشه ی دیگری نداشت ، مفید و کار گر واقع شد. از این ببعد و به شرطِ اینکه بایدن به کاخ سفید وارد شود همه چیز منوط است به هوشیاری و خردمندی مردمی که وی را در مسیری که برای عمل به وعده هایش بر میگزیند یاری دهند و از وی شخصی توانمند برای جامه ی عمل پوشانیدن به قول های دوران مبارزات انتخاباتی بوجود آورند.

***********************************************************
8 نوامبر کُرُنایی 2020نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد