logo

ارنست همینگوی

یک داستان پیش پاافتاده

ترجمه علی اصغرراشدان

جمعه ۱۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۴ سپتامبر ۲۰۲۰

new/Ernest-Hemingway.jpg
Ernest Hemingway
Eine banale Geschichte

پرتقال راخوردو آهسته دانه ها را تف کرد بیرون. بیرون برف تبدیل شد به باران. در داخل کوره گازی، انگارگرمانداشت. از کنار میز تحریر بلند شد و رو کوره نشست. چه خوشایند بود!در اینجا حداقل زندگی وجود داشت.
پرتقال دوم را آهسته خورد. جائی دور، تو پاریس،«ماسکارت دانیفروش»، تو دور دوم به شکلی ابلهانه واحمقانه ضربه فنی شد. جائی دور، تو «مساپوتامین»21پابرف باریده بود. آنجا، در دورهای استرالیا، کریکت باز انگلیسی بازی چوگانش را بهتر کرده بود. بازی رمانتیکی بود.
طرفدارهای علوم و هنرهای زیبا، انجمن خود را دارند- اینها را خواند و کشف کرد. این مجله لیدر، فیلسوف و دوست اقلیت متفکر است. نویسندگان برنده جایزه داستانهای کوتاه، موفقیت شان را از صبح ها نوشتن دارند؟
آنهاتوگرماوبانان پخت خانه، تمام این داستانهای آمریکائی رادرقالب واقعی یک زندگی کشاورزی، در سکونتگاه شلوغ یادرخانه دنج، زیر موج سالمی از طنز و با لذت میخوانند.
در خود اندیشید «باید بخونم.»
خواندنش را دنبال کرد: بچه های بچه مان-مگرنه؟بعدچه؟منابع تازه ای بایددرجائی برای ماوخورشیدکشف وپیداشود. این قضیه تو جنگ یابامتدهای صلح آمیز به وقوع خواهد پیوست؟
یا همه ما مجبور خواهیم شد راهی کانادا شویم؟
عمیق ترین باورهامان- علم آنهارادگرگون خواهدکرد؟فرهنگمان- سیستم ارزشهای گذشته راحفظ میکنند؟
علاوه براین، بازتابش دردوردستها، چکیدن جنگلهای«یوکاتان»، تبرهاوقطع درختهای کائوچو.
مردهای بزرگ لازم داریم- یابه کشت وکارنیازمندیم؟جویس رادرنظربگیرید. رئیس جمهور «کولیج»رادرنظربگیرید. کدام ستاره هادانشجوهامان راالگوقرارخواهندداد؟جک برتون ودکترهنری وان دایک آنجایند. آدم میتواندباهم هماهنگشان کند؟به جریان«یونگ ستریبلینگ»فکرکنید.
بردخترانمان چه خواهدگذشت؟باسکان کشتی زندگی خصوصی شان چه بایدکرد؟نانسی هاثهورن مجبوراست شخصاعمق دریای زندگیش راآزمایش کند. مسائل راجسورومنطقی مشاهده کند، توچشم هردخترهجده ساله نگاه وباهاش مقابله کند.
جروه ای فوق العاده بود.
یک دخترجوان هجده ساله هستی؟ قضیه خانم جوان اورلئان رادرنظربگیرید. جریان برناردشاورا درنظربگیرید. موردبتسی رزرادرنظربگیرید.
به حادثه سال 1926فکرکنید- درتاریخ پیوریتنهایک صفحه جسورانه هست؟دونظریه درباره «پوکاهونتاها»ارائه میدهد؟قضیه چهاربعددارد؟
تصاویرواشعارمدرن هنری هستند؟آره یانه. پیکاسورادرنظربگیرید.
«کنیگه»ای(نویسنده قرن هجده آلمانی)برای خانه به دوشان است؟کشش روحی به طرف ماجراجوئی رارهاکنید!
روهمرفته رمانتیک است. همکارهای انجمن به میخ روی سربرمیخورند، لبریزازطنزوتمسخرند. اماسعی نمکنندکمی باهوش باشندوهیچوقت خسته کننده نیستند.
باروحیه لبریزاززندگی، زندگی کنید. بانظریات تازه سرزنده، مست رمانتیک استثنائی باشید! جزوه راکنارگذاشت.
دراطاقی روبه تاریکی، توخانه اش درتریانا، مانوئل گاوباز روتختخوابش درازشد. به دلیل بیماری ذات الریه، بالوله ای توریه، تخت روی پشت رهاشد. تمام روزنامه های اندلسی، درصفحه های ضمیمه های اضافی روزانه، منتظرمرگندوبراش فدارکاری میکنند. مردهاوجوانها به اندازه وسع شان تصاویر رنگی اوراخریدندتابه خاطرش آورند. تصاویرچاپ سنگی راتماشاکنندوتصویری که ازاوتوحافظه دارندرامحفوظ نگاهدارند. تمام گاوبازها باگزارش امدادرسانها ازمرگ، نفس می کشیدند، اوهم درآرنا،مدام همین کاررامیکرد- تنهاکاری که معمولامیتوانست بکند. همه توباران دنبال تابوتش راه پیمائی کردندو147گاوبازتاگورستان اورادنبال کردند- تادر گورکنارقبریوزلیتو دفنش کنند. بعدازخاک سپاری به خاطرفرارازباران، همه توکافه نشستند، خیلی ازتصاویررنگی گاوباز بوسیله مردهاخریداری شد- تصاویرراپیچیدندوتوجیب شان گذاشتند....

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد