logo

چهارچوب «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران» چیست؟

به عبارت دیگر خط قرمز ها برای همراهی با جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران، کدامند؟

چهار شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳ مه ۲۰۲۰

جواد قاسم آبادی

همراهان جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران، به مثابه شهروندان لاییک، ضمن احترام به باورهای شهروندان، حلقه ها، گروه ها و تشکل های سیاسی، خواهان عدم هرگونه دخالت مسلکی در ساختار دولت و برنامه آموزشی و قوانین مدنی و جزایی کشور هستند. به باور همراهان جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران، امر لاییسیته به مثابه یکی از دست آوردهای دوران مدرنیته، ضامن برابری حقوق شهروندان در تمامی زمینه ها‌ و بویژه تضمین آزادی کامل عقیده و بیان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی است.
نشست عمومی و علنی سراسری دهم جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران، بعداز چند ماه تدارک، بعد از ظهر شنبه ۹ ماه مه و یکشنبه ده ماه مه، بخاطر پاندمی، در پالتاک مسنجر برگزار شد.
هر دو روز، همراهان جنبش و دیگر شهروندان حاضر در جلسه (۱)، به بحث و گفتگوی آزاد پرداختند.

در روز نخست موضوع بحث آزاد اوضاع جهانی، منطقه و ایران بود. در روز دوم بحث آزاد به اوضاع مخالفین حاکمیت مذهبی ایران در خارج از کشور پرداخته شد.

برمبنای کل مباحثات و بر مبنای مشترکات بحث های حاضرین در جلسه، من خط قرمز های جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران را بصورت زیر ترسیم می کنم (۲) :

۱- ایران! اسناد جنبش و حاضرین در نشست سراسری دهم، با گرایشات گوناگون نظری و سیاسی و تشکیلاتی، هیچ‌یک، به هیچ دلیلی و با هیچ وسیله‌ای، تجزیه ایران را به نفع هیچ یک از بخشهای مردم سراسر ایران نمی دانند.

۲- خشونت! حاضرین در نشست ضمن تاکید بر پذیرش تام و تمام حقوق مندرج در اعلامیه جهان‌شمول حقوق بشر و اسناد الحاقی آن، با هرگونه اعمال خشونت، از درون خانگی تا برون خانگی، از فرقه ای تا دولتی، از ملی تا بین المللی، از ترور تا شنیع ترین نوع جنایت، قتل عمد دولتی، مخالفند.

۳- قدرت! قدرت از آن جامعه مدنی ایران، است. جامعه مدنی ایران، جایگزین تاریخی حاکمیت مذهبی ایران است. مردمی که حاکمیتشان، بوسیله صاحبان سرمایه و قدرت دولتی و دخالت قدرت های بزرگ جهانی، قرن هاست مصادره نامطلوب شده است. از این رو مخاطب
ما از این راه دور در خارج از ایران، جامعه مدنی ایران و جوامع مدنی کشورهای میزبان هستند.

۴-ما ضمن رد هرگونه توهم و پراکندن توهم، نسبت به استرداد قدرت از حاکمیت مذهبی ایران به صاحبان اصلی قدرت، در مورد کمک دولت های کشورهای دیگر به جامعه مدنی ایران نیز توهمی نداریم و خواستار نفی هرگونه دخالت خارجی در امر استقرار دموکراسی در آینده ایران هستیم.

۵-همراهان جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران، به مثابه شهروندان لاییک، ضمن احترام به باورهای شهروندان، حلقه ها، گروه ها و تشکل های سیاسی، خواهان عدم هرگونه دخالت مسلکی در ساختار دولت و برنامه آموزشی و قوانین مدنی و جزایی کشور هستند. به باور همراهان جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران، امر لاییسیته به مثابه یکی از دست آوردهای دوران مدرنیته، ضامن برابری حقوق شهروندان در تمامی زمینه ها‌ و بویژه تضمین آزادی کامل عقیده و بیان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی است.

۶-برغم اینکه حاکمیت مذهبی ایران موتور اصلی ایجاد تبعیض اجتماعی و سد اصلی تحقق این خواسته ها و حقوق نخستین انسانی ست اما تا زمانی که جامعه مدنی ایران سازمان نیابد و قدرت را در دست خود نگیرد، تجربه شکست انقلابات مشروطیت و ملی کردن صنعت نفت و انقلاب بهمن ماه، مجدداً تکرار خواهد شد. به باور ما جامعه مدنی سازمان یافته ایران، تنها نیرویی ست که با کسب تمامی قدرت و تحقق حداقل‌های جمهوری، دموکراسی و لاییسیته، قادر به تأمین و تضمین خواسته های ستارخان و باقرخان تا خواسته های امروز اکثریت قاطع شهروندان سراسر ایران و بازتولید ارزش‌ها آزادی و برابری و برادری، در آینده روشن ایران آزاد و آباد خواهد بود.

پاورقی‌ها:

(۱) حاضرین در این نشست علاوه بر همراهان، علاقمندان جمهوریخواهی بودند که در تشکل های دیگر جمهوریخواه متشکل شده اند. این میهمانان در بحث های آزاد، نظرات خود را در زمینه جهان و منطقه و ایران و اوضاع مخالفین حاکمیت مذهبی در ایران در خارج از کشور و نیازهای جامعه مدنی ایران بیان کردند. برغم اختلافات بسیار در بحث های همراهان و خاضرین در نشست سراسری دهم، اکثریت حاضرین در نشست در بحث های خود بر سر شش مورد فوق تاکید داشتند.
(۲) گزارش نشست سراسری دهم جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران و اسناد مصوبات این نشست، از طرف هیات رییسه منتخب نشست در حال تنظیم جهت اطلاع عموم علاقمندان است. ترسیم این خطوط قرمز از طرف نویسنده، فردی ست و از آنجایی که این کوشش با رجوع به حافظه فردی صورت گرفته است و جمع‌بندی شخص نویسنده از صحبت های دو روزه حاضرین در نشست سراسری دهم است، بی تردید برخی از خطوط قرمز، مورد قبول بخشی از حاضرین در این نشست، نمی باشد.

جواد قاسم آبادی
یازدهم ماه مه ۲۰۲۰
فرانسه، در تبعید
ghassemabadi@yahoo.fr


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد