logo

چرا ویروس حکومت آخوندی خطرناک تروکُشنده تر از ویروس کرونا است؟

جمعه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۴ آپريل ۲۰۲۰

بهروز ستوده

Behrouz-Sotoudeh.jpg
دیریا زود به همّت و تلاش شبانه روزی دانشمندان و محققان علوم پزشکی، واکسن کرونا کشف خواهد شد و بجای انسانها ویروس کرونا به قرنطینه خواهدرفت، ویروس کرونا ویا هر ویروس و بیماری کشنده دیگری مثل:طاعون،ایدز،سرطان و غیره فاقدعقل واحساس و انسانیت اند، بزرگ و کوچک وزن ومرد وپیروجوان را هم نمی شناسند،به جان هر کس که بیفتد اوراازپای در میاورند و یا اینکه سخت بیمار میکنند وبیمار تا لبه مرگ پیش میبرند. ویروس حکومت آخوندی هم همینطور است، به جان هر جامعه و جمعیتی که نفوذ کند جان آن جامعه را میگیرد یا آنقدر افراد آن جامعه را ضعیف و ناتوان میسازد که کسانی مرگ را به مبارزه با ویروس حکومت آخوندی ترجیح میدهند. دریک گزارش تصویری ازایران، خبرنگاری در خیابان از یک مرد رهگذر در مورد رعایت امور بهداشتی و حفظ فاصله برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا سئوال میکند، و آن مرد رهگذر بقول معروف آب پاکی میریزه روی دست خبرنگاری که مشغول تهیه گزارش بوده است. مرد رهگذر در پاسخ به سئوال گزارشگر با خشم و عصبانیت می گوید: من هر بار که از خانه میایم بیرون از خدا میخوام کرونا بگیرم و راحت شوم، آخر این چه زندگی است که ما داریم، مرگ بهتر از این زندگی است، آدم راحت میشود، من چون دل و جرات خودکشی ندارم دلم میخواهد کرونا بگیرم،اگه دل و جرات داشتم تا حالا صد بار خودکشی کرده بودمو از این زندگی راحت شده بودم، آدم یک دفعه می میرد و راحت میشود،با این زندگی که ما داریم، آدم روزی هزار بار میمیرد... این است واقعیت وحال وروز جامعه ای که 41 سال است مبتلا به ویروس حکومت آخوندی است.

خطرناکتروکُشنده تر بودن ویروس حکومت آخوندی از این جهت است که ویروس آخوندی برخلاف ویروس کرونا که فاقد عقل و احساس است، ویروس حکومت آخوندی ازعقل ویرانگر واحساس ضدانسانی برخوردار است. ویروس کرونا بخاطر بی عقلی وبی احساسی نمیداندکه وقتی انسانی را ازپای درمیاورد چه چشمهائی درسوگ انسان ازدست رفته خواهندگریست وچه خانوادهائی داغدارخواهند شد. اما ویروس حکومت آخوندی میداندوقتی انسانی را زندان وشکنجه واعدام میکندبربازماندگان وخانواده زندانی واعدامی چه میگذرد. ویروس کرونا به کوه ورود وجنگل ودریا ودریاچه کاری ندارد، اما نگاه کنیدکه ویروس حکومت آخوندی چه برسرمحیط زیست ایرانیان آورده است؟ ویروس کرونا برای خودرسالت الهی قائل نیست وخودرا را نماینده خداوپیغمبر وامام زمان نمیداند اما ویروس حکومت آخوندی گذشته ازرسالت الهی وآسمانی ، رسالت زمینی اش حتی به خوردن وخوابیدن ولباس پوشیدن مردم نیزکشیده شده است وتخطی ازبرخی قوانین زمینی وآسمانی ویروس حکومت اسلامی کیفرمرگ دارد. ویروس کرنا فرهنگ وهنرواخلاق یک جامعه را ویران نمیکند اما ویروس حکومت آخوندی با فرهنگ وتمدن ایرانی واخلاق انسانی مخالف است واگربتواند میخواهد همه را نابودسازد. ویروس کرونا اگرانسان آنرا منتقل نکند خودبه خودمنتقل نمیشودولی ویروس حکومت آخوندی درقالب شیعه گستری وصدورانقلاب اسلامی به همه جا خودرا منتقل کرده است. ویروس کرونا نمیتواندهواپیمای مسافربری را سرنگون کند، ترورنمیکند،گروگان نمیگیرد، باج خواهی نمیکند، وطن فروشی وخیانت درامانت نمیکند،دزدی نمیکند وثروت ملیتی را غارت نمیبرد، موشک برای حمل بمب اتم نمیسازد، باتمام دنیا دشمنی نمی ورزد، چندمیلیون ایرانی ونخبگان کشوررا به خارج فراری نمیدهد. ویروس کرونا به رقص وسازوآوازوشادی مردم کاری ندارد. واین لیست را میتوان ادامه تمام تبهکاریها وجنایات 41 ساله ویروس حکومت آخوندی را برشمرد که ویروس کرونا یک هزارم آنرا نمیتواند انجام دهد!

وقتی گفته میشود ویروس حکومت آخوندی، منظورنگارنده فقط آخوندهای عمامه برسرکه با شیادی وهزاردروغ ونیرنگ درایران به قدرت رسیده اند نیست چراکه بسیاری ازآخوندهای ایران ممکن است عمامه برسروعباوقبابرتن نداشته باشنداما چه بسادرتبهکاری وخونریزی دست کمی ازآخوندهای عمامه برسرونشسته درقدرت نداشته باشند،کمااینکه قاضی مقیسه وقاضی صلواتی ودهها مقام انتظامی وامنیتی وقضائی درجمهوری اسلامی که برسرشان عمامه نیست وکت وشلواربرتن دارند، ولی مغزوروح وروان آنان درعمامه وعبائی باصدهاگِره کورپیچیده شده است.وراست این است که استقرارحکومت داعشی آخوندی درایران با نام جعلی"جمهوری اسلامی" بدون کمک آخوندهای کت وشلواری با عنوانهای دکترومهندس واقتصاددان وسیاستمدارغیرممکن بود،وهمه میدانند که برپائی جنبش اسلام سیاسی وتشکیل حکومت آخوندی درایران که شعورسیاسی واقتصادی رهبرآن خمینی دراین حدبودکه :"اقتصادمال خراست" و"جنگ نعمت است"بدون وحدت آخوندهای کت وشلواری وآخوندهای عمامه دارهرگزامکان پذیرنبود. شورای انقلاب،دولت موقت وسپس دولت مهندس بازرگان ودکتربنی صدرشرایط مناسبی رابرای کِشت وپرورش ویروس حکومت آخوندی بوجودآوردند ودیدیم که درمراحل بعدی چگونه ویروس حکومت آخوندی همان تیم جوانان مسلمانان کراوتی وکت شلواری تحصیل کرده دراروپا وامریکا که خمینی راازنجف به پاریس وازپاریس به تهران آورده بودندیکی بعدازدیگری توسط ویروس حکومت آخوندی مطرود ومغضوب شدند.

واما برای مقابله وریشه کنی ویروس حکومت آخوندی، برخلاف آنچه که برای ریشه کنی ویروس کرونا توصیه میشود، یعنی خودرا درانزوا وقرنطینه قراردادن و رعایت نمودن فاصله بین خود ودیگران، درفردا که خطر ویروس کرونا ازبین رفت ودیگرضرورتی برای فاصله و قرنطینه نباشد، مردم ایران بدون شک برای ریشه کنی ویروس حکومت آخوندی دوباره به حرکت درخواهندآمد. ویروس حکومت آخوندی با عقل ویرانگروفاسد خود باید بداند که :سرکوب وبه خاک وخون کشیدن جنبش سبزنتوانست ازبوجودآمدن خیزش خودجوش دیماه 96 جلوگیری نماید، همانطوریکه سرکوب جنبش دیماه 96 نتوانست ازپدیدار شدن قیام سراسری آبان 98ممانعت به عمل آورد چرا که تا ویروس حکومت اسلامی درایران باقی است مبارزه مردم وجدال ستمدیدگان ومحرومان جامعه نیز برای برانداختن این حکومت فاسد وجنایت پیشه ادامه خواهدداشت.

5 اردیبهشت 1399
24 آوریل2020

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد