logo

سال تحصیلی ، باگرانتر شدن لوازم تحصیلی آغاز شد

يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹

یدالله بلدی

yadollah-baladi02.jpg
امسال نیز در اول مهرماه طبق سنت دیرینه زنگ‌های آغاز مدارس تحصیلی بصدا در آمد و بیش از ۱۲ ملیون دآنش‌اموز وحدود یک ملیون معلم ودبیر فعالیت خودرادرسال تحصیلی نوین در ۹۶ هزار مدرسه و۵۴۰ هزار کلاس درسی آغاز کردند.

هر سال در آغاز سال تحصیلی خانواده های دانش‌آموزان با گران تر شدن لوازم تحصیلی فرزندانشان روبرو میشوند، اما امسال گرانی لوازم تحصیلی سیر صعودی بیشتری داشت و خانواده های فقیر و کم درآمد ناچارند بخش بیشتری از هزینه های ناچیز زندگی محقر خودرا صرف هزینه تحصیلی فرزندان خودکنند. درسال گذشته ۳۱۵ هزار کودک ونو جوان بعلت فقر مالی ، اعتیاد خانواده هاو یا اجبار بکار کردن از تحصیل محروم شده و یا درطی سال ناچار به ترک تحصیل شده اند ، بدیهیست امسال باگرانی وچندبرابرشدن لوازم تحصیلی برمیزان محرومین از تحصیل افزوده خواهد شد، بصدا در آمدن زنگ مدارس درامسال برای همه کودکان شادی افرین نیست بلکه برای دانش‌اموزانی که بعلت فقر ناچار بکارکردن هسنتند زنگ بصدا درآمدن محرومیت ار مدرسه وکار اجباریست

وضعیت وعملکرد آموزش وپروش درایران نمیتواند جدا از دیگر ساختارهای نظام باشد، ازاین نطر برحورداری دانش آموزان از امکانات تخصیلی وفوق برنامه ای آموزشی از یک اختلاف عمیق طبقاتی برخوردار است.

مدارس غیر انتفاعی مناطق ثروتمند نشین تهران و شهرهای بزرگ در مقایسه با کلاس‌هایی که درکپرهای سیستان وبلوچستان تشکیل میشود نشانگر این اختلاف طبقاتی فاحش است.

درایران مدارس بچند دسته، دولتی، شاهد وغیر انتفاعی تقسیم میشوند، هرچنددر مدارس دولتی بطوررسمی شهریه دریافت نمیشود اما در طی سال تحصیلی به دستاویزهای گوناگون مبالغی از خانواده ها دریافت میکنند، مدارس دولتی خود نیز از نظر برحورداری دانشاموزان از امکانات تحصیلی قابل مقایسه نیستند چنانکه در بلوچستان وجنوب خراسان وروستاهای هرمزکان وبوشهر دانشاموزان در کپرها درس میخوانند وفاقد زمین ورزش وسرویسهای بهداشتی هستد ود راستانهای کردستان ، کرمانشاه ، لرستان وایلام از یک اتاق کاهگلی بعنوان مدرسه استفاده میشود. دانشاموزان دختردبستان شین آباد کردستان که چند سال پیش براثر آنش سوزی بخاری فرسوده دچار آنش سوزی شدند هنوز از سوختگیهای ناشی از اتش سوزی رنج میبرند .معالجه نشده اند.

مدارس شاهد : مدارسی هستند که به فرزندان خانواده ی شهدا،جانبازان وازادگان تعلق دارد واز نطر امکانات از وضعیت مناسبتری نسبت به مدارس دولتی برخوردارند وفارغ التحصیلهای این مدارس دارای سهممیه در دانشگاههای کشور هسنتد.

مدارس غیر انتفاعی : مدارسی هستند که شهریه این مدارس از ۲ ملیون تومان تا دهها ملیون تومان بالغ میشود این مدارس از امکانات آموزشی و ورزشی بیشتری نسبت به مدارس دولتی برخوردارند و۸۰ درصد دانش‌اموزان این مدارس بعلت کیفیت بالاترآموزشی نسبت بمدارس دولتی در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته میشوند.

مشکلات ونفائص زیادی در برنامه ها وعملکرد نظام آموزشی وجوددارد که به برخی از انان بطور حلاصه در موارد زیر میتوان اشاره کرد.

محتوای درسی: محتوای کتابهای درسی در علوم اجتماعی ، تاریخ وادبیات آکنده از دروغ وتحریف واغراق است مهمترین بخش این آموزشها در تبلیغ برتری مذهب تشیع وشایستگی ولایت فقیه است ، دراین کتابها رهبران اسلام وخاندان آنانرا انساهایی با تواناییهای قوق بشری جلوداده که بری از هرگونه خطا هستند و وظیفه شان نجات بشر از فقر وفساد وظلم وستم است وولایت فقیه را جانشین برحق آنان میدانند، همچنین درباره نقش روحانیون بوِیژه شخص خمینی درانقلاب ۵۷ اغراق میکنند ومبارزات دیگر کوشندگان آزادی وعدالت درطول تاریخ را ناچیز جلوه داده وتحریف میکنند ، دانشاموزان ناچارند خرافات وموهو مات نظام آموزشی را فرا گیرند اما چون این باورها قابل انطباق با دانش امروز بشری وواقعیات موجود در جامعه نیست ازاینرودر اذهان وافکار اکثردانشا موزان تاثیر گذار نیست.

نقش وموقعیت زنان ، زنان درکتابهای درسی نقش برجسته ای در تولید وسازندگی جامعه ندارند، مهمترین .وظیفه ای که برای مادران قائلند نقش مادر بودن وخانه دار بودن است، در تصاویری که در کتابهای درسی وجوددارد زنان یا در آشپزخانه هستند یا فرزندان رابرای مدرسه رفتن بدرقه میکنند، دراین کتابها زنان صدر اسلام را الگوی زنان میدانند که زنان باید بآنهااقتدا واز تعالیم آنان پیروی کنند.

افت روز افزون تحصیلی: بعلت وخامت وضعیت اقتصادی بخشی ازکودکانی که وابسته به خانواده های فقیر وتنگدست هستند ناچار وبه اجبار باید کارکنند وحتی بعضی از کودکان میهن مان بعلت نداشتن شناسنامه این بدیهی ترین حق هر انسان از رفتن بمدرسه محرو اند، از سوی دیکر چون آموزگاران مدارس دولتی برای تامین هزینه های زندگی ناچارند در ساعات فراغت بکارهای دیگر بپردازند ازاینرو خستگی آموزگاران از توان تدریس آنان میکاهد وبازدهی لازم رانداردکه خود موجب افت تحصیلی خواهد شد ، مسئولان وزارت آموزش وپروش نیز با برنامه ها واهداف خود، اولویت را به آموزشهای دینی میدهند تاآموزشهای علمی.

اعتیاد وشرارت درمدارس: گسترش ورشد اعتیاد ، شرارت ولمپنیسم درجامعه مسلما درمدارس نیزاثر گذار است طبق آمار مسئولین آموزش وپروش ۳۰ هزار دانشاموز به مواد مخدر اعتیاد دارند ویکصدهزار دانشاموز در معرض ابتلا به اعتیاد قرار دارند ، دعوا ودرگیری وحتی چاقو کشی درمدارس نیز روی میدهدچنانکه در دوسال گذشته دونفر از دانشاموزان براثر اصابت چاقو در صحن مدرسه کشته شده اند شرارت ودرگیری وپرخاشگری بقدری درمدارس افزایش یافته که بعصی از دانشاموزان چاقو ، پنجه بکس وتیغ موکت بری با خود حمل میکنند بیش از ۶۰ درصد زندانیان کانونهای بزهکاری کودکان نوجوانان را دانشاموزان تشکبل میدهند.

موارد ذکرشده هرکدام خود بحث مفصل وجداگانه ای میطلبد وهدف فقط اشاره مختصری به این مشکلات بود.

سال تحصیلی امسال نیز مانند سالهای پیشین شاهد افت بیشتر تحصیلی وحوادث بیشتر در مدارس فرسوده وفاقد امکانات خواهیم ومیزان اعتیاد وشرارت نیزبا تاثیر پذیری از جامعه بیشتر خواهد شد ومسئولین نطام نیز مانند گذشته حفظ آموزشها، شعائرومراسم دینی وتبلیغ برای مشروعیت نظام را بر اموزش دانش وارتقای ارزشهای اخلاقی ترجبح خواهند داد

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد