logo

احمد میرزا

درباره «خزندگان» در حال انقراض

شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴ مارس ۲۰۲۰

ابراهیم رئیسی در ادامه خودنمائی ها یش در رسانه ها ی ولایی گفته است «چرا ستاد مقابله با کرونا در هفته یک جلسه دارد ؛ هر روز باید داشته با شد.» این را چند روزنامه که پیوسته برای اوتبلیغ می کنند عکس و تفصیل صفحه اول کرده اند. حرف وسخن این رئیس که یک روز در میان در پای تصویرش زیرنویس می شود غالبا از سنخ شیره را خوردوگفت شیرین یا پنجه راباز کرد و گفت یک وجب است.او به عنوان مسئول دستگاه عدلیه حرفی که نشانی از عدالت درراستای کاهش از بیدادگری های رایج در دستگاهش باشد ندارد که بزند. حق مسلم خود و اربابش می داندکه نویسنده و وکیل و کنشگرمدنی را باپرونده ساختگی بگیرد وبه زندان فرستد؛همان روزنامه های مبلغش هم جرأت ندارند درباره مو ضوع هایی از این قبیل ازاوپر سش یا اقدام دستگاه قضایی را به عنوان تجاوز به حقوق بشرنکوهش کنند.

چون و چرا کردن آنهم با کسی که نقطه عزیمت ترقی دیوانی او مشارکت فعال درکشتار صف در صف زندانیان پیر و جوان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بوده است ؛ در روزنامه رااگر تخته نکند خبرنگار رادستکم با یک پرونده ساختگی روانه زندان می کند. عجالتأبوقچی های او در محافل اصحاب ولایی دارند برای او به عنوان خلیفه ثالث تبلیغ می کنند؛ خودش هم بنا بر تجربه باورش شده« وقتی می شوداز میرغضبی و جلادی به قاضی و القضاتی رسید؛ ولی و قیم هشتاد میلیون خرد و کلان ایرانی شدن و بساط قرون وسطایی راتجدید کردن هم شدنی است به خصوص که بنا به حدیث شریف حق مسلم ماسادات مظلوم است؛ گیریم باتفأل سرداران اسلام تا کرا خواهند ومایل به که باشند» .البته این چرتکه انداختن رئیس مال قبل از نزول بلیه ی کرونا ست که فاجعه برای اهالی ایران رقم زده است ؛ حالا باید غیر از ادای فساد ستیزی کاری کند برای رونق گرفتن بازار کساد ولایتمداران که رویدادهای مرگبار چند ماهه اخیر بر شتاب ورشگستگی و بی اعتباری آن نزدآحاد مومنان و غیرمومنان افزوده و اوضاع کمدی— تراژیک رهآورد سلطنت فقیه راهم با کارنامه یی سیاه‌تراز زورمداران و دزدان تاریخی پیشین ؛ به همگان نشان می دهد.

منتظرو لایه«خودی» یاآن دلال سیاسی که با مسخره و«چرت و پرت» خواندن آزادی و دمکراسی خواب شتری صعود بر تخت قدرت از طریق سوار شدن بر شانه ی نظامیان را می بینند؛ شایداگر بیدار بشوند وبه «تاریخ مصرف» خودشان نگاهی کنند؛نکته ها خواهند آموخت که نه از گذشت روزگار آموختند نه ازآموزگارانی که یکی حکم خفه کردنشان را امضاءکرد و یکی با تسخر و ریشخند زدن به آنان دکانداری و دلالی و رمالی سیاسی راعین تدبیر و فضیلت میهنی و مردمی وانمود می کند.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد