logo

پیام شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
به ياران فدائی!

پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۰ ژانويه ۲۰۱۹

aksariat.jpg
ما، حزب چپ ايران (فدائيان خلق) را متعلق به ياران فدائی و دیگر نیروهای چپ ایران می دانيم و اين انتظار را داريم که شما پشتيان حزب باشيد، در تقويت آن بکوشيد و در اشاعه ديدگاه و سياست های آن نقش ايفاء کنيد. حزب چپ در پرتو حمايت و فعاليت شما قادر خواهد شد که در ميان کارگران، معلمان، زحمتکشان شهر روستا، زنان، دانشجویان و طبقه متوسط جديد حضور گسترده پيدا کند و در سپهر سياسی کشور جايگاه درخور بيابد.
با درود به فدائيان خلق!
شما از برگزاری کنگرهٔ شانزدهم سازمان فدایيان خلق ايران (اکثريت) که در مهرماه امسال (۱۳۹۷) برگزار گرديد، اطلاع داريد. در اين کنگره قراری در مورد چگونگی کنشگری سازمان به تصويب رسيد. در قرار مصوب تاکيد شده است: "کنگرۀ، بنیان‌گذاری حزب چپ ایران (فداییان خلق) را دستاوردی بزرگ در راه تأمین وحدت صفوف نیروهای چپ ایران دانسته و شورای مرکزی منتخب را موظف کرد تلاش های خود را در جهت تثبیت حزب چپ ایران (فداییان خلق) و تقویت جایگاه آن در سپهر سیاسی کشور به کار گیرد.

کنگرۀ شانزدهم سازمان حدود شش ماه بعد از کنگرۀ مشترک و تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق) برگزار شد. در کنگره مشخص شد سازمان نیازمند فرصت زمانی بیشتری برای تحقق اهداف دوره گذار است. از اين رو کنگرۀ شانردهم سازمان از زمان تشکيل در مهرماه امسال فاصلۀ زمانی حدود یکسال را برای تحقق اهداف دورۀ گذار و پایان بردن آن در نظر گرفت.

قبل از برگزاری کنگرۀ مشترک سه جريان، ما نظر شماری از ياران فدائی را نسبت به وحدت سه جريان جويا شديم. در محدوده مراجعات ما، پاسخ های دريافتی حاکی از نظر مثبت بسیاری از ياران فدائی نسبت به امر وحدت سه جريان بود. از پاسخ ها به اين دريافت رسيديم که شما در امر وحدت سه جريان چپ و پی ريزی حزب جديد با ما همراه هستيد. اما ما بر اين امر هم آگاه بوديم که هنوز پيوندهای لازم بين حزب و ياران فدائی به وجود نيآمده است.

به باور ما مدت يکسال بعد از کنگره شانزدهم سازمان، فرصت زمانی مناسبی است از يکسو برای ارزيابی از استحکام و تداوم حيات حزب چپ ايران (فدائيان خلق) و از سوی ديگر افزودن برتلاش ها در جهت کاستن از فاصله ها و برقراری پيوندهای ضرور.

ياران!

ما، حزب چپ ايران (فدائيان خلق) را متعلق به ياران فدائی و دیگر نیروهای چپ ایران می دانيم و اين انتظار را داريم که شما پشتيان حزب باشيد، در تقويت آن بکوشيد و در اشاعه ديدگاه و سياست های آن نقش ايفاء کنيد. حزب چپ در پرتو حمايت و فعاليت شما قادر خواهد شد که در ميان کارگران، معلمان، زحمتکشان شهر روستا، زنان، دانشجویان و طبقه متوسط جديد حضور گسترده پيدا کند و در سپهر سياسی کشور جايگاه درخور بيابد.

امروز وضعيت سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ايجاب می کند که چپ برپراکندگی موجود غليه کند و متحدأ برای تحقق آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی مبارزه کند. ما اولين گام را در خارج از کشور برای غلبه
برپراکندگی چپ برداشته ايم. امیدواريم که شما ياران در داخل کشور در جلب نظر مساعد نيروهای چپ نسبت به حزب چپ ايران (فدائيان خلق) گام برداريد تا بتوانيم برتاثيرگذاری چپ در صحنه سياسی کشور بيافزائيم.

ياران فدائی!

ما مشتاقانه منتظر نظرات و پيشنهادهای شما هستيم. ضروری است که با هم در راه غلبه بر پراکندگی نیروهای چپ، تقویت حزب چپ ایران (فدائيان خلق) و تأمین وحدت صفوف نیروهای چپ ایران کوشش کنیم تا بتوانيم به اهداف خود دست يابيم.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۲۰ دی ماه ۱۳۹۷
۱۰ ژانویه ۲۰۱۹


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد