logo

بگومگوهای آق جواد (۸)

چهار شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۰۹ ژانويه ۲۰۱۹

علی اصغر راشدان

Aliasghar-Rashedan05.jpg
« غیبت کبری داشتی، سه ماه آزگاره یافتت نیست، لابدبازرفته بودی وصیت پدرجد پدرجدپدربزرگت خیامو عملی کنی؟ »
« سرمای بی پیرزمستون درازاینجا، اعصابموخط خطی کرده بود، چن وقتی رفتم ینگه دنیا، آق جوادگل. »
« لایق ندونستی یه ندام به مابدی؟ خیلی دلم میخوادچن صباحی توبهشت روزمین باشم. »
« من یکیم واسه هفت پشتمم بسه دیگه! »
« سردرنمیارم، همچین حرف میزنی که انگاررفتی ایران!لابدمیخوای دفه دیگه م مارو برفستی دنبال نخودسیاوقاچاقی جیم شی؟ »
« آق جواد، حالاکه برگشته م ، کمی قدرعافیت رومیدونم. »
« بهشت روزمین چی نداره که اینجاداره؟ »
« رفتم تو بهشت روزمین که کمی ریلاکس فکروعصاب کنم. صدای دهل شنفتن ازدورخوشه. تومرکزشهر، هوم لساوول میخورن. قدم به قدم گداگدوله هایخه تومیگیرن والتماس دعای چنتا سکه دارن، دایم مثل موروملخ توسطلای آشغالوکندوکاومیکنن. دراگ فروشا، باقیافه های هیولاوار، هرگوشه وکنار جلوت سبزمی شن. توهوای گرگ ومیش صبح ومغرب، جرات نداری ازخونه بری بیرون. »
« اینروزاهمه جائی شده ،یه کم توآمارمملکت عزیزت دقیق شوتاقدرعافیتو بدونی وایرادبنی اسرائیلی نگیری. »
« آق جواد، توهمین شهرکه ده یازده ساله زندگی می کنی، چنتاگداوبیخانمان دیدی؟»
« اوناکه دم بانهوف(ایستگاه راه آهن)دائم ولون ویه کاسه پرآبجوم جلوسگاشون گذاشتن، کی هستن؟ »
« توتموم این شهردرندشت، بیست-سی نفرازاوناهستن که مستمری ماهیانه خودشون وصدوپنجاه فرانکم واسه سگاشون می گیرن. اونامعطل نون شبشون نیستن ، واسه دراگ خودشون ومشروب سگاشون گدائی می کنن. »
« بفرمافرق این هوم لس باهوم لس ودراگ فروش لس آنجلس چیه؟ »
« هوم لسای اینجاادب دارن، باکلی معذرت خواهی، خنده وخوش روئی وسه چارتازبون خارجی، یه چیزی ازت میخوان، آدم خوشش میادباهاشون بشینه واختلاط کنه. »
« هوم لسای بهشت روزمین چی شاخ یادمی دارن که ایناندارن؟ »
« آق جواد، تانبینی نمی فهمی، خون ازچشاشون میریزه، هیکل، عینهویه غول بی شاخ ودم. اصلا آدمای معمولی بهشت روزمینم یه جوردیگه هستن. »
« مثلاچی جورین؟مثل دیوسفیدمازندرونین؟ »
« نصف مردم عینهوبشکه هستن. طول وعرض شون یکیه. دویست واندی کیلو سنگینی دارن. ازبس میخورن! پرس غذاشون سه برابراروپائیاست. یه عده تاخرخره می خورن، عده زیادیم بی خانمانن، شهرواشغال کردن وبه سطلای آشغال هجوم میبرن. چن وقت پیش شهردارنیویورک، ازترس هملسا،وضعیت ضطراری اعلام کرده بود.»
« ایناکه میگی مربوط به خودشونه، من وتوروسننه م؟ دوست دارن بخورن تابترکن، چی ضرری واسه توداره؟ »
- آدمی که اونقده بلمبونه واونهمه گوشت وگل بیاره؛ انگارهمیشه صدکیلوباررو کولشه وباخودش میکشه، خون به مغزش نمیرسه که فکرم داشته باشه، تموم نیروش تلف جسمش میشه، دوست داره عالم وآدمم مسخره نشون بده، که عیبای خودشو بپوشونه. اونقده امنیت تواون بهشت هست که دانشجوهای بعضی مناطق بزرگترین دانشگاه لس انجلس، بعدازگرگ ومیش هوا، جرات ندارن ازدانشگاه برن خونه شون. دانشگاه یه گاردمحافظ مخصوص داره، دانشجوهابایدحتمابااون بادی گاردای مسلح برن خونه هاشون. »
« بفرمافرقش بااینجاچیه؟ »
« اینجاشباتاخروسخون ترامواهاکارمی کنن وتوتموم کوچه پس کوچه هام میرن. شبای شنبه دخترای ورپریده تابوق سگ توخیابوناوکوچه هاول میگردن وعربده می کشن. »
« گیرم همه حرفات درست، این دفه خواستی جهنمم بری، میباس منم خبرکنی وباخودت ببری، بلانسبت، دوست ورفیقیم، داشم. »
- آیت الله سیستانی به تموم شیعه هافتوای جهاد داده، شیخ حسن جوریم گفته مامردجنگیم، توهم شیعه اثناعشری هستی، آماده شوتاهفته دیگه باهم بریم عراق یا ایران. »
« فکرکردی جوادگیرآوردی؟ این یکیشوخودت تنهائی برو، من شیعه مدرنم. »
« آق جواد، مرگ مابگوشیعه مدرن چه صیغیه وازکجات درش آوردی؟ »
« شیعه مدرن اهل جنگ وفرقه بازیای فرقه مصباحیه نیست. »
« پس اهل چیجورفرقه ایه آق جواد؟ »
« اهل فرقه ضاله می ومعشوقه، داشم!......»نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد