logo

جمهوری اسلامی را از مرگ گریزی نیست

میتە دفاع از مبارزات مردم ایران_ سیدنی استرالیا

چهار شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸رژیم جنایتکار اسلامی ایران با اعدام رامین حسین پناهی، لقمان و زانیار مرادی در بامداد شنبە ۱۷ شهریور، برگ دیگری بر پروندە تاریخ ٤٠ سالە جنایات بیشمارش افزود. همچنین بفاصلە چند ساعت از اعدام این عزیزان، اردوگاە احزاب دمکرات کردستان در عمق ۲٠٠ کیلومتری خاک کردستان عراق را مورد حملە موشکی قرار داد کە در نتیجە آن پانزدە کادر و پیشمرگ این احزاب کشتە و دهها نفر بشدت زخمی شدند

قتل رامین، لقمان و زانیار در شرایطی رقم خورد کە کمپین وسیعی در داخل و خارج ایران در حمایت از آنها و برای لغو حکم اعدام در جریان بود، کمپینی کە هزاران نفر از اقصا نقاط جهان فعالانە در آن شرکت کردند و توجە و سمپاتی دهها هزار انسان شریف و عدالتخواە را بهمراە داشت.

این جنایت ،دهن کجی آشکار جنایتکاران حاکم بر ایران بە اعتراضات جهانی و کمپین انزجار از اعدام و شکنجە، و در عین حال اعلان جنگی آشکار بە مردم کردستان با هدف زهر چشم گرفتن و ایجاد فضای رعب و وحشت است.

کور خواندەاند. جبونانە و دستپاچە ،اسیران ما را اعدام کردند، تا بخیالشان رژیمشان را در انظار عموم ، مسلط بر اوضاع جلوە دهند. تا تاثیر تظاهرات و حضور عظیم و سرخ مردم شهرهای کردستان در مراسمهای یادبود شریف باجور و یارانش را کمرنگ کنند. تا با ارعاب در کردستان ، مردم ایران را کە برای بزیر کشیدن این رژیم جنایتکار عزم جزم کردەاند، سرجایشان بنشانند. اما کور خواندەاند، دورە کردنکشی و الدرم بلدرمهایشان مدتهاست بسر رسیدە است. حتی در سیاهچالهای وحشت و شکنجە شان هم نمیتوانند ما را، اسیران ما را و رفقای ما را ساکت کنند و بە تمکین وادارند.
صدها انسان شریف، فعال مدنی و کارگری و اجتماعی با اتهامات واهی ، تحت غیر انسانی ترین شرایط در سیاهچالهای رژیم بسر میبرند، اما رژیم نتنها قادر بە در هم شکستن عزم و ارادە انقلابی و آزایخواهانە شان نبودە، بلکە این فعالان ،مبارزاتشان را از همان حصارها و سلولها پی میگیرند، روحیە میدهند و خوشبینی ایجاد میکنند.

جمهوری اسلامی، در خیابان با زنان، در مدارس و دانشگاە با جوانان و در کارگاە و کارخانە با کارگران طرف است، دورە دورە ماست، دورە مردم بجان آمدە و متنفر از قوانین و دم و دستگاە ارتجاع و سرکوب، دورە مردم محروم و کارد بە استخوان رسیدە و تشنە آزادی و برابری. است

هر جنایت رژیم بە تنفر عمیقتر و وسیعتر مردم دامن میزند و روزشمار بزیر کشیدن این سیستم کثیف و ضد انسان را پیشتر میکشد. رژیم اسلامی رفتنی است و اینها تقلاهای واپسین و زبونانە یکی از جنایتکارترین رژیمهای تاریخ بشر است، این تقلاها نه تنها قادر بە نجاتش نیستند بلکە بیشتر و بیشتر رژیم را بە منجلاب مرگ فرو میبرد.

کردستان روز چهارشنبە ۲۱ شهریور ، یکصدا و سراسر در اعتصاب خواهد بود، جا دارد مردم سراسر ایران در همسرنوشتی و حمایت از مردم در کردستان یکپارچە بە این حرکت انسانی و رادیکال بپیوندند، جمهوری اسلامی دشمن مشترک همە ماست.

ما جمعی از فعالین سیاسی مقیم سیدنی کە بسهم خود کوشیدیم، در جریان کمپین دفاع از رامین حسین پناهی و دیگر زندانیان سیاسی و علیە اعدام ، صدای حقخواهی این عزیزان باشیم، ضمن ابراز همدردی با خانوادە و بستگان این عزیزان و قربانیان حملە موشکی بە اردوگاههای احزاب دمکرات کردستان، بر ضرورت جوابگویی قاطع ، سراسری و تودە ای بە این اقدامات جنایتکارانە رژیم تاکید ، و حمایت خود را از فراخوان اعتصاب عمومی جریانات چپ و سوسیالیست اعلام میکنیم .
ما همچنین ، همگام و همزمان با نیروهای آزادیخواە و مردم شریف در دیگر کشورها ، آکسیونی اعتراضی را در مرکز شهر سیدنی برای روز چهارشنبە ۱۲ سپتامبر فرامیخوانیم.

گرامی باد یاد جانباختگان اخیر و تمامی قربانیان ماشین کشتار رژیم اسلامی
سرنگون باد جمهوری اسلامی
زندە باد آزادی و برابری

کمیتە دفاع از مبارزات مردم ایران_ سیدنی استرالیا
نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد