logo

فراخوان مشترک

تظاهرات در حمایت از اعتصاب عمومی کردستان

تظاهرات دوازدە سپتامبر مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

مردم مبارز کردستان روز چهارشنبە ١٢ سپتامبر در اعتراض بە این جنایات رژیم دست بە اعتصاب عمومی خواهند زد. ما مردم مبارز و آزادیخواه در خارج کشور همزمان با اعتصاب مردم معترض کردستان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم دست به تجمع اعتراضی خواهیم زد تا حمایت خود را از این اعتصاب اعلام کرده، از خواستهای برحق مردم کردستان پشتیبانی کنیم و این جنایات ضد انسانی را محکوم کنیم.
روز شنبه ۱۷ شهریورماه جمهوری اسلامی با اعدام سه زندانی سیاسی رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی و با حمله موشکی به پایگاه‌های حزب دمکرات در عمق خاک کردستان عراق، برگی دیگر بر پرونده سراپا جنایت خود افزود.

این نوع جنایات ضدبشری در تاریخ حیات رژیم تازگی ندارد. این رژیم سرکوبگر در طول حیات ننگینش در مقابل اعتراضات بحق مردم ابزاری جز اعدام و سرکوب هر ندای حق طلبانە نداشته است.

مردم مبارز کردستان روز چهارشنبە ١٢ سپتامبر در اعتراض بە این جنایات رژیم دست بە اعتصاب عمومی خواهند زد. ما مردم مبارز و آزادیخواه در خارج کشور همزمان با اعتصاب مردم معترض کردستان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم دست به تجمع اعتراضی خواهیم زد تا حمایت خود را از این اعتصاب اعلام کرده، از خواستهای برحق مردم کردستان پشتیبانی کنیم و این جنایات ضد انسانی را محکوم کنیم.

این جنایات جمهوری اسلامی را نباید بدون پاسخ گذاشت. فراخوان مردم کردستان به اعتصاب عمومی و درمحکومیت همه جنایات این رژیم، اقدامی قابل دفاع و پشتبیانی می باشد. مردم ستمدیدە در کردستان بهمراه طبقە کارگر و تودەهای بستوە آمدە در سراسر ایران چارەای جز تداوم اعتراضات سازمانیافتە علیە این رژیم جنایتکار و بحران زدە ندارند.

مردم آزادیخواه!
صدای اعتراض علیە این رژیم جنایتکار اسلامی را بایستی جهانگیر کنیم. ما همه شما مردم معترض و آزادیخواه را بە شرکت فعال در این تظاهرات دعوت می کنیم.
زمان و مکان: چهارشنبە 12 سپتامبر ساعت ۱۴ مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

سرنگون باد رژیم سرمایەداری جمهوری اسلامی!
برگزار کنندەگان:
حزب کمونیست ایران
حزب کمونیست کارگری ایران
حزب کمونیست کارگری، حکمتیست
شورای حمایت از مبارزات آزادیخوانە مردم ایران
کانون زندانیان سیاسی در تبعید
دهم سپتامبر ٢٠١٨نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد