logo

گزارش تظاهرات ٢۹مه ٢٠۱۸ ژنو در حمایت از کارگران ایران – سوییس

شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۲ ژوين ۲۰۱۸

متن با تصاویر

گزارش
کمیته برگزار کننده تظاهرات ٢۹مه ٢٠۱۸ ژنو در حمایت از کارگران ایران – سوییس


گزارشی کوتاه از برگزاری تظاهرات ٢۹ مه درمقابل سازمان ملل در پشتیبانی وهمبستگی با کارگران وزحمتکشان ایران

دوستان و یاران گرامی! همانگونه که در جریان هستید ما براساس فراخوان کلکتیو سندیکای فرانسه تاریخ تظاهرات سالیانه خود ازاول ژوئن ٢۹ مه ٢٠۱۸تغییر داده تا بتوانیم با همبستگی وهماهنگی بیشتر صدای اعتراض وبی حقوقی کارگران ایران را به نمایندگان شرکت کننده در ۱٠۷ مین اجلاس سازمان جهانی کار برسانیم.

روز سه شنبه ٢۹مه ٢٠۱۸ ازساعت یازده و سی دقیقه در محل حضور یافته ، چادر وامکانات صوتی وپلاکاردها نصب و از ساعت ۱٢ظهر با سرود انترناسیونال تظاهرات آغاز شد، در ابتدا متن خوشامد گوئی خوانده شد و از حضور تمام کسانیکه در این رابطه فراخوان داده وحضورداشتند سپاسگزاری وخیر مقدم ابراز شد.

در طی مراسم شرکت کنندگان از تشکل های مختلف کارگری وسیاسی ایرانی به قرائت مطالب خود بزبانهای فرانسه وآلمانی به پای میکروفن آمده ومطالب خود را برای شرکت کنندگان ارائه دادند.هرکدام از سخنرانان به گوشه هایی مختلف از جنایات وغارتگری سرمایه داران حاکم بر ایران اشاره نموده وهمه متفق القول بودند که تا این رژیم جنایتکار بر ایران حاکم است تحقق خواسته های کارگران وزحمتکشان ایران امری محال ودست نیافتنی می باشد.

آلن بارون تنها نماینده کلکتیو سندیکاهای فرانسه با حضور برابر میکروفن سخنان کوتاهی ایراد نمود که مورد تشویق حضار قرار گرفت.نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان با حضور خود درجمع ما حس همبستگی را به ما منتقل می نمودند، آنها از عکس ها وپلاکاردهای نصب شده در میذان عکس وفیلم می گرفتند. این تظاهرات در حالی برگزار می شد که دو تن از نمایندگان منتخب سندیکای واحد واتوبوسرانی و یک نماینده از معلمان ایران در اجلاس سازمان ملل برای توضیح نقض تمامی قوانین سازمان جهانی کار علیه کارگران ایران توسط رژیم غارتگر سرمایه داران اسلامی حضور داشتند. هر چند که ارتباط و دیداربا نمایندگان شجاع سندیکای واحد ومعلمان آمده از ایران برایمان میسر نشد ، اما امسال شرکت کنندگان شور و حال ویژه ای به مناسبت ورود آنان به ژنو داشتند.

کمیته برگزار کننده تظاهرات ٢۹ مه در ژنو قطعنامه ای تهیه وتنظیم که به زبان های انگلیسی ،آلمانی وفرانسه ترجمه شده توسط همراهان کمیته برگزارکننده در فواصل برنامه قرائت گردید. در این قعطنامه خواسته های عدیده وبی پاسخ کارگران وزحمتکشان ایران را با ذکر مقاوله نامه ها وتوصیه نامه های سازمان جهانی کارباز گو به سمع ونظر شرکت کنندگان رسید. این تظاهرات در ساعت سه بعد از ظهر طبق فراخوان بپایان رسید.

درپایان از حضور تمامی دوستان ویاران عزیزی که تحمل زحمت نموده واز کشورهای (آلمان ، فرانسه ) وشهرهای مختلف سوییس با پیمودن مسافت زیاد خود را به محل تظاهرات رسانده وبا نظم و بردباری خود ما را در هرچه بهتر برگزارشدن این تظاهرات یاری رسانده کمال سپاسگزاری داریم.

عکس ها و قطعنامه کمیته برگزارکننده به ضمیمه می باشد لطفا در صورت تمایل مشاهده نمایید.

کمیته بر گزار کننده تظاهرات٢۹ مه در حمایت از کارگران ایران ژنو – س

بیانیه
تــظاهرات ٢٩مه ٢٠۱۸ در ژنو

یکصد وهفتمین اجلاس جهانی کار در شهر ژنو سوِئیس در حالی برگزار می گردد که علیرغم اعتراضات گسترده به نقض تمامی قوانین بین المللی کار در ایران توسط اتحادیه های کارگری، فعالین کارگری، احزاب وتشکلات چپ و مترقی در اروپا، استرالیا و امریکا، رژیم غارتگر و ضد کارگر جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت سرمایه داری- فاشیستی و واپسگرای خود هیچگونه وقعی به این اعتراضات ننهاده و با وقاحت و گستاخی تمام به سرکوب، کشتار و غارت خود ادامه میدهد.

کشور ایران که دارنده دومین مخازن انرژی در جهان میباشد و معادن و منابع مختلفی برای کسب ثروت در اختیار دارد، با وجود یک رژیم سرمایه داری ویرانگر، در شرف فروياشی و ورشکستگی بیش از۷۵در صدی اقتصاد، صنعت و تولید است که عواقب ویرانگر آن به کل جامعه و از همه بیشتر بر دوش کارگران و زحتمکشان ایران تحمیل شده است. بیکاری، فقر، اعتیاد، تن فروشی، فروش اعضاء بدن وهزاران مشکل اجتماعی دیگر حاصل شوم سیاست های این رژیم غارتگر میباشد.

افزایش بیکاری، تورم، معوقات چند ماهه و چند ساله مزدبگیران، سرکوب اعتراضات کارگری به امری عادی بدل شده و حکومت اسلامی ایران خود را ياسخگو نمیداند. تاکنون هر صدای حق طلبانه مردم زحمتکش ایران به شدت سرکوب شده است. کارگران ایران فاقد تشکل مستقل و طبقاتی خود میباشند و هر گونه اقدامی در این رابطه طبق قوانین ضد کارگر جمهوری اسلامی جرم محسوب میشود.

رژیم اسلامی ایران هرساله با وقاحت تمام افراد اطلاعاتی و امنیتی منصوب به خود (سربازان خامنه ای)را بعنوان نماینده کارگران ایران به اجلاس سالانه سازمان جهانی کار گسیل نموده تا صدای اعتراض کارگران ایران شنیده نشود. در حالی که نمایندگان واقعی کارگران ایران ممنوع الخروج بوده و برخی نیز در زندان و سایرین نیز با تهدید به زندان و مرگ روبرو هستند.

ایجاد تشکلات مستقل کارگری برای رژیم ضد کارگری بسیار هراس انگیز میباشد. بهمین خاطر حکومت سرمایه داری- اسلامی ایران با تمام قوا در مقابل هر جنبشی برای ایجاد تشکلات کارگری ، مخالفت وآنرا بشدت سرکوب مینماید و به بهانه های واهی فعالین کارگری را به زندان انداخته یا اخراج می نماید . سرکوب فعالینی از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، نیشکر هفت تپه، کارگران نانوایی های سقزو سنندج، سندیکای کارگران نقاش، کانون صنفی معلمان، اتحادیه آزاد کارگران و… نمونه هایی از موارد سرکوب توسط رژیم است. نقض صریح مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی» و مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی» به روشنی سیاست های حکومت را آشکار می سازد.

دستمزد ها در ایران بشدت تحقیر آمیز است. بطوریکه طبق گفته دست اندرکاران حکومت در ایران، دستمزد کارگران و زحمتکشان چهار برابر زیر خط فقر قرار دارد. زنان کارگر در شرایط بشدت تبعیض آمیزتری مورد ستم مضاعف قرار می گیرند و با حقوق های بسیار ناچیز حتی قادر به تامین نیازهای اولیه وانسانی یک زندگی معمولی نیز نمیباشند. مقاوله نامه ۱۳۱:«تعیین حداقل مزد» و مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ «سازمان بین‌المللی کار» دربارهٔ «دستمزد برابر» برای کارگران مرد و زن در ازای کار برابر میباشد. به این ترتیب این دو مقاوله نامه نیز توسط حکومت زن ستیز نقض شده است.

کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست که تعداد آنان طبق آمارهای دولتی حدود 7 میلیون نفر میباشد، در شرایط بسیار هولناکی قرار دارند. آنان از تحصیل، بهداشت و سرپناه محروم میباشند. این کودکان در لابلای چرخه اقتصاد بیمار حکومت اسلامی، توسط مافیای قدرت مورد انواع سوء استفاده ها قرار میگیرند. توزیع مواد مخدر، بکارگیری کودکان در تجارت سکس، زباله گردی و حتی خبر چینی و کارهای اطلاعاتی از جمله موارد سوء استفاده از کودکان است. بر طبق آمارهای دولتی، در صد بالایی از آنان مورد سوء استفاد جنسی و حتی تخلیه اعضا ء بدن قرار میگیرند.این امر نیز یکی دیگر از موارد نقض مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار میباشد.

امروز تمامی کارگران، معلمان و مزد بگیران ایران برای پیشبرد مبارزات و اعتراضات خود نیاز به حمایت یکایک شما عزیزان دارند تا فریاد اعتراض آنان به گوش جهانیان و نهادهای بین المللی برسد. بیایید در کلیه حرکت های اعتراضی با هم همصدا شویم تا از حقوق لگد مال شده کارگران و زحمتکشان ایران دفاع نموده و با شرکت گسترده و فعال خود يشتیبان وحامی کارگران وزحمتکشان ایران باشیم.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد