logo

شوکران نوشان!

شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷ اکتبر ۲۰۱۷

محمد فارسی


تقدیم به عبدالفتاح سلطانی؛ نسرین ستوده؛ و.......

در کجای جهان ایستاده اید؟
دست در دست خورشید
چشم در چشم شیطان
گسترده فرش زیر پای وجدان
یا در بسته ؛بروی ایمان؟
با جام شوکران در دست
یا جامی ز خون انسان؟

*****

ایستاده اید
در مرزی که تیغ های برهنه
بر تن شمایان و جان حقیقت
آهخته می تازد
انجا که چرخش زبان
به عشوه ای یا خشمی
پیدا و نا پیدا
رستگاران
یا ابلیسی ز دوزخیان میسازد

*****

ایستاده اید انجا که :
آری ؛
حقارت را نواله ای
و نه ؛
سقراط را پیاله ایست
و فاصله تخت شکنجه
وتخت ضحاک
تنها چنگ نهادن است
در گلوی حقیقت
آشکارا یا نهان
آنجا که تنها تار مویی
فاصله است
میان خورشید
و ضلالت بی پایان

*****

ایستاده اید انجا!
استوار و پاک
با زخمی عمیق بر تن و جان
چونان شاقول ترازوی عدالت و وجدان

*****

جائیکه جهنم مردمان
و بهشت خدایان زور و زر است.
انجا که خورشید
از زندان تان و قفل دهانتان
مکّدر است

*****

بر گزیده اید
زندان و حصر و زنجیر
و جان خونین
بر نیزه زار شمشیر
ز چه تد بیر؟

*****

ایستاده اید
وز نوشیدن جامِ شوکران
نهراسید ید
" هراستان همه باری "
از ذبح حقیقت بود
در بارگاه فرعونیان.
هراسی که مرز میان انسان و شیطان را
نشانه می زند

*****

آی ؛
شوکران نوشا ن
آموزگارانِ انسان
ایستاده اید
چه زیبا بر تارک تاریخ
زین تدبیر.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد