logo

گزارشی از کارکرد هیئت برگزاری کنگره مشترک

چهار شنبه ۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۳۰ اوت ۲۰۱۷

در این گزارش، به شکل فشرده، رئوس فعالیت های درونی و بیرونی این پروژه در یک محدوده یکماهه بیان شده است، تا بتوان سمت حرکت ما و قوت ها و مشکلات آن را بهتر مشاهده نمود. طی این دوره ما انرژی زیادی برای سرو سامان دادن به فعالیت های درونی خود، به منظور اینکه فعالیت بیرونی موثرتری داشته باشیم، انجام داده ایم. کماکان بیشترین انرژی فعالان و اعضای این پروژه معطوف به پرداختن به وظایف درونی بوده است. برای برآمد بیرونی، گرچه به اندازه ظرفیتمان محصول نداشته ایم، اما چندان دستمان هم خالی نیست. می کوشم به عنوان مسئول هیئت برگزاری کنگره مشترک، گزارشی عمومی، از چگونگی پیشرفت وظایف درونی و اقدامات بیرونی ارائه نمایم و نظر خود را در باره مشکل کنونی پروژه، بیان کنم.

وظایف درونی

یک- طی این دوره، تشکیل گروههای کار نهائی شد. شش گروه کار منشور، اساسنامه و آئین نامه، ارتباطات، تبلیغات و رسانه، اعلامیه و موضع گیری سیاسی و گروه کار تدارک عملی و فنی، تشکیل شده و به فعالیت پرداخته اند. "وظیفه سازماندهی و گسترش" نیز در دستورمان قرار گرفت که به گروه کار ارتباطات، سپرده شد. همچنین و وظیفه تنظیم سند سیاسی، به گروه کار اعلامیه و موضع گیری سیاسی، داده شد. تقریبا تمامی گروه های کار برنامه کار خود را تنظیم و با تائید هیئت برگزاری کنگره، به درجات متفاوت، وظایف خود را پیش برده اند.

دو- با تلاش گروه کار تدارک عملی و فنی کنگره، زمان و محل کنگره تعیین و با تائید هیئت برگزاری کنگره قطعی شده است. حدود شش ماه فرصت داریم تا بتوانیم کنگره سازمان واحد را تدارک و برگزار کنیم. همه تلاش ما می بایست روی برگزاری کنگره ای تاثیر گذار متمرکز شود.

سه- به همت گروه کار ارتباطات، بروشور و شناسنامه ای برای معرفی پروژه کنونی تنظیم شده است. این دو مطلب در اختیار هیئت برگزاری کنگره قرار گرفته است.

چهار- مهمترین وظیفه ای که در دستور هیئت برگزاری کنگره مشترک و گروه های کار قرار دارد زمانبندی و برنامه ریزی برای برگزاری یک کنگره موفق است. طرح اولیه این زمانبندی، همراه گزارش هجدهمین جلسه هیئت برگزاری کنگره، برای اعضا و فعالان پروژه ارسال شده است. می خواهیم محورهای مهم وظایفی را، که فرا روی ما تا کنگره قرار دارد ، با در نظر داشتن اولویت ها، برنامه ریزی کنیم. محورهائی نظیر: وظایف عمومی مربوط به کنگره، منشور، اساسنامه، آئین نامه، نام سازمان واحد، آئین نامه پیشاکنگره، وظایف مربوط به ارتباطات، کارهای اجرائی، در دستور قرار دارند، تا بدان بپردازیم.

پنج- در ارتباط با مناسبات درونی نیز، هیئت برگزاری کنگره نسبت به قبل مناسبات درونی‌اش بهبود یافته و روند مثبتی داشته است. تلاش شده است وظایف با تفاهم بیشتری پیش برود. اما در ارگان منشور، به دلیل عدم توافق روی یک روش واحد، اختلافات، پیشرفت وظایف را کند کرده است. در سایر ارگانها، اکنون، مناسبات خوب و مثبتی جاری است.

در نگاه عمومی تر می توان گفت موضوع اختلاف در میان فعالان این پروژه، اساسا ارتباط چندانی با نظرات متفاوت ندارد. اختلاف روشی است و روی شیوه برخورد با تفاوت ها، متمرکز است و جدید هم نیست.

اقدامات بیرونی

فعالیت بیرونی ما، طی یکماهه گذشته، چنین بوده است:

*- طی یک ماه گذشته ما پنج اعلامیه داده ایم: دو اعلامیه در ارتباط با زندانیان سیاسی، یک اعلامیه در ارتباط با طرح کارورزی، یک اعلامیه پیرامون انقلاب مشروطیت، و یک اعلامیه در ارتباط با سالگرد کشتارها.

به نظر من ظرفیت ما بیش از این ها بوده و مواضع مشترک، که بعضا به صورت اعلامیه جداگانه داده بودیم، نشانگر امکان افزایش موضعگیری های ماست. ما در مواردی نظیر دفاع از خواست مهدی کروبی، به شکل جداگانه در یک زمان، دو اعلامیه با یک مضمون دادیم. تلاش می کنیم راهها و شیوه هائی برای بیان مشترک مواضع خود در هر کجا که سخن مشترکی داریم، پیدا نمائیم

در ارتباط با اعلامیه ها، انتقاداتی به اعلامیه سالگرد مشروطیت طرح شد، که به جز یک مورد، انتقادات کلی بود. پیرامون 28 مرداد به دلیل تفاوت نظر بین فعالان سه طرف، ما اعلامیه مشترک ندادیم. در این باره طی چند سال گذشته نیز نه به شکل جداگانه و نه به شکل مشترک اعلامیه ای منتشر نکرده بودیم. در برنامه آینده ما قرار است پیرامون وقایع مهم، که سرعت عمل چندانی نیاز ندارد، با تدارک کافی و کار بیشتر، نظرات مشترک مان را جمعبندی و منتشر نمائیم.

*- در ارتباط با سالگرد کشتارها تصمیم گرفتیم به جای برگزاری یک مراسم مشترک توسط سه جریان، از مراسمی که گویا قرار است خانواده جانباختگان در ماه اکتبر در پاریس برگزار کنند، بدون هیچ چشم داشتی، حمایت کنیم و بکوشیم با همه اشکال ممکن، به سهم خود، حرکت آنان را تقویت نمائیم.

افزون بر این یک فیلم ویدئوئی تهیه کرده ایم، که از طریق یوتوپ و اشکال دیگر منتشر می کنیم. اقدامات دیگری در ارتباط با فعالیت بیرونی در برنامه ما وجود دارد.

*- در یک ماه گذشته گروه کار تبلیغات پیرامون وحدت، پنج مصاحبه منتشر کرده است. با این پروژه رفقای دیگری هم خارج از سازماندهی ما برخورد کرده، انتقاداتی را مطرح نموده اند. گروه تبلیغات و رسانه پرسش هائی را برای طیف وسیعی از فعالان پروژ، با نگاه های متفاوت، فرستاده است، که امیدواریم هر چه سریعتر پاسخ آنها را برای انتشار داشته باشیم .

مشکل کنونی ما چیست؟

ما درک و دریافت حدودا مشابه ای از این پروژه نداریم. تفاوت نظر داریم اما مشکلات ما بر تفاوت نظر متمرکز نیست. طی سال ها مبارزه آموخته ایم که حزب یک پارچه، اگر هم وجود داشته باشد، فرمایشی و بوروکراتیک خواهد بود. ما در یک سازمان واحد می توانیم متفاوت بیاندیشیم. می توانیم با تاکید بر یک مبانی مشترک، براساس نظر اکثریت، فعالیت سیاسی موثری داشته باشیم. تفاوت ها به خودی خود نه منفی است و نه فضیلتی است. طبیعی و از خصوصیات زندگی سیاسی است. آنچه که مهم است دستیابی به یک روش مشترک دموکراتیک، برای مواجه با این تفاوت هاست. اختلاف کنونی ما، داشتن روش متفاوت در برخورد با اختلافات است. فکر می کنم برای موثر کردن فعالیت مشترک و تقویت اعتماد در مناسبات ضروری است توجه داشته باشیم، ما سه طرف و یا سه جریان هستیم، که تصمیم گرفته ایم وحدت کنیم و سازمان واحدی با مضمون حزبی ایجاد کنیم. تا زمانی که به کنگره نرویم و آن سازمان واحد اعلام موجودیت نکند، سه طرف با کارکرد مستقل و با ضوابط مختص خود، وجود دارند. در عین حال این سه طرف برای رسیدن به کنگره مشترک، پیرامون ضوابطی توافق کرده اند و براساس این ضوابط، می خواهند به کنگره مشترک بروند. این ضوابط و توافقات در "طرح برگزاری کنگره مشترک" منعکس شده است. بر اساس این ضوابط، ما جمعی را ایجاد کرده ایم به نام "هیئت برگزاری کنگره مشترک" که فعالیت ارگانهای مختلف را هماهنگ و مدیریت نماید. در این ارگان، از هر جریان، سه نفر حضور دارد. این ارگان وظیفه اش برگزاری کنگره مشترک است و در این چارچوب و بر اساس طرح برگزاری کنگره مشترک، تصمیم گیری می کند. با توجه به این توضیحات، من نتایج زیر را برای دستیابی به یک روش مشترک در برخورد با تفاوت ها، قابل تاکید می دانم:

اول بپذیریم توافق درونی هر جریان، تا زمانی که به توافق سه جریان تبدیل نشود، قابل استناد برای طرف های دیگر نیست.

دوم اینکه هیئتی که مسئولیت هماهنگی و مدیریت پروژه را دارد، یعنی هیئت برگزاری کنگره، بر اساس توافقاتی که در "طرح برگزاری کنگره مشترک" منعکس است، انجام وظیفه می کند و در این چارچوب، وظایف را پیش می برد. این هیئت دخالتی در امور سازمانها ندارد. اعضا نیز نمی توانند با این هیئت به مثابه ارگان هدایت گر یک تشکل برخورد کنند و انتظار انجام وظیفه داشته باشند.

و سوم اینکه اعضای جریانات از طریق جریان خود می توانند در تغییر و تصحیح ضوابط منعکس شده در توافقات مشترک، نقش ایفا کنند. نباید از هیئت برگزاری کنگره انتظار داشت به مسائلی که در چارچوب توافقات قرار ندارد، رسیدگی کند. ضوابط غلط و نادرست نیز می بایست از کانال نمایندگان سه جریان، اصلاح شود. نه درست است و نه عملی است که هیئت برگزاری کنگره خود برای تغییر توافقات اقدام نماید.

مسئول هیئت برگزاری کنگره مشترک
محمد اعظمی
27 ماه اوت 2017 برابر 5 شهریور 1396


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد