logo

شورای هماهنگی انجمن جمهوری خواهان ایران- پاریس

«نه» به مضحکه انتخاباتی ولی مطلقه فقیه و دیگر کارگزاران نظام

پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱ مه ۲۰۱۷

حقیقت این است که انتخابات ریاست جمهوری این باردرشرایطی برگزارمی شودکه رژیم فقها دریکی از بحرانی ترین مراحل حیاتش، هم از لحاظ ملی وهم ازنظر منطقه ای و بین المللی، قرار دارد. بیلان فاجعه بار حیات نزدیک به چهار دهه رژیم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حقوق بشرآ ن قدر آشکار است که خود سردمداران نظام و از جمله بخشی از کاندیداها عوامفریبانه بدان اذعان کرده اند. فساد با تاروپود نظام درهم آمیخته است و ندانم کاری ها و ناتوانی های مافیای قدرت هردم لطمات تازه ترو جبران ناپذیرتری رامتوجه جامعه ومردم ماکرده است.ولی مطلقه فقیه که نقطه اتصال همه جناح های نظام بشمارمی رود ازهرزمانی ضعیف ترگردیده است؛ تا بدان حد که احمدی نژاد باسابقه دودوره ریاست جمهوری وبرخورداری ازحمایت آشکارآقای خامنه ای،فرصت طلبانه راه مطرح شدن دوباره خود رادرتقابل بارهبری جستجوکرده است.
جمهوری اسلامی ایران درتدارک برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نظام قراردارد.صلاحیت شش کاندیداازسوی شورای نگهبان تائید شده است.این شش تن،ازآن دسته از مسئولانی هستند که طی حیات جمهوری اسلامی مسئولیت های مهمی رابرعهده داشته اند وطی این دوران،سرسپردگی ووفاداریشان به نظام ورهبری آن به اثبات رسیده است. سه تن ازآنان،روحانی وقالیباف ورئیسی، کاندیداهای مطرح تری بشمارمی روند. بیلان کار«آیت اله کشتار»،«سردار سپاه ومتخصص حملات گازانبری» ونیزبیلان «رئیس سابق شورای امنیت ملی ورئیس جمهورتدبیروامید» که مدعی دراختیارداشتن کلید حل مشکلات جامعه بود درمقابل مردم قراردارد.بخش بسیارکوچکی ازاین بیلان فاجعه بار،اززبان خودکاندیداهادرجریان دومناظره تلویزیونی،تاکنون مطرح گشته است ودررسانه ها وشبکه های اجتماعی به بحث گذاشته شده است.

ولی مطلقه فقیه به همراه دیگرنهادهای تابعه نظام،باتوسل به وسائل گوناگون درصددگرم کردن تنورانتخابات وکشیدن مردم هرچه بیشتری به پای صندوق های رای می باشد.مسئولان نظام بخوبی ازابعاد گسترده نارضایتی مردم آگاهند ونگران ازخشم فروخفته زحمتکشان وحقوق_مزدبگیران به هروسیله ای برای تحکیم پایه های نظام وغلبه برروند روبه گسترش شکاف میان نظام وملت تشبث می جویند.

ازسوی دیگر همه می دانند که انتخابات درجمهوری اسلامی هیچگاه دموکراتیک نبوده واساسا باتوجه به قانون اساسی نظام،اختیارات ولی مطلقه فقیه وشورای نگهبان ونظارت استصوابی،هیچگاه هم نمی توانددموکراتیک باشد.به این همه باید دخالت های مستقیم وغیرمستقیم رهبر،سپاهی ها وامنیتی ها،شبکه ائمه جمعه واساسا تمامی مافیای قدرت رااضافه کرد.این دخالت ها متناسب با انباشته شدن مشکلات نظام درپاسخگوئی به نیازهای جامعه ومردم،ابعادبیشتری هم پیداکرده است؛تابدان حد که رهبری و شورای نگهبان، این بارنیزرقابت نیم بندمیان همه کاندیداهای طرفدارنظام وملتزم به ولی فقیه راهم برنتافته اند.به همین خاطردراین دوره،نه ازچهره های شاخص اصلاح طلبان مذهبی نظام، که یادرحصرهستند ویاممنوع التصویر، نشانی وجوددارد ونه ازکاندیداهای جریان موسوم به فتنه .

حقیقت این است که انتخابات ریاست جمهوری این باردرشرایطی برگزارمی شودکه رژیم فقها دریکی از بحرانی ترین مراحل حیاتش، هم از لحاظ ملی وهم ازنظر منطقه ای و بین المللی، قرار دارد. بیلان فاجعه بار حیات نزدیک به چهار دهه رژیم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حقوق بشرآ ن قدر آشکار است که خود سردمداران نظام و از جمله بخشی از کاندیداها عوامفریبانه بدان اذعان کرده اند. فساد با تاروپود نظام درهم آمیخته است و ندانم کاری ها و ناتوانی های مافیای قدرت هردم لطمات تازه ترو جبران ناپذیرتری رامتوجه جامعه ومردم ماکرده است.ولی مطلقه فقیه که نقطه اتصال همه جناح های نظام بشمارمی رود ازهرزمانی ضعیف ترگردیده است؛ تا بدان حد که احمدی نژاد باسابقه دودوره ریاست جمهوری وبرخورداری ازحمایت آشکارآقای خامنه ای،فرصت طلبانه راه مطرح شدن دوباره خود رادرتقابل بارهبری جستجوکرده است.

درچنین شرایطی است که بخش بزرگی ازهموطنان ماضمن راه اندازی کارزاروسیع مطالباتی و طرح خواست های سرکوب شده و معوقه بخش های مختلف مردم درزمینه های سیاسی واقتصادی واجتماعی واعمال فشاربه استبدادمذهبی حاکم،به مقاومت مدنی روی آورده اند.آنان به این انتخابات «نه» می گویند وبا عدم شرکت دراین مضحکه انتخاباتی،فریاداعتراض خویش رانسبت به نظام وهمه مسئولین آن بلند می کنند.انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس نیز بنابرمواضع دموکراتیک انجمن وطرفداری ازانتخابات آزاد وسالم ورقابتی، به همراه این بخش ازمردم ایران، به این بازی انتخاباتی «نه» گفته ودرآن شرکت نمی کند.

مسئولیت اصلی وضعیت فاجعه باری که امروزمیهن مارادربرگرفته است قبل ازهرچیز برعهده مسئولان طرازاول نظام اسلامی می باشد.تفاوت های فی مابین مسئولان نظام،ذره ای ازمسئولیت فردی آنان درقبال جامعه ومردم نمی کاهد.

شورای هماهنگی انجمن جمهوری خواهان ایران- پاریس
پنجشنبه 11مه 2017 برابر با21اردیبهشت 1396

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد