logo

گزارش برگزاری هشت مارچ روزجهانی زن-سیدنی-استرالیا

پنجشنبه ۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۳ مارس ۲۰۱۷امسال برای روز جهانی زن در سیدنی، ما میزبان شادی صدر بودیم ، موضوع سخنرانی ایشان نقش زنان در جنبش دادخواهی بود. برنامه از ساعت هفت تا یازده شب در روز شنبه یازده مارچ در سالن تورنلی کامیونیتی سنتر (Thornleigh Community Centre)برگزار گردید .

در ابتدا فیلم کوتاه ساختۀ مهنازگیاه پرور که با ترکیب تصویر و موسیقی مبارزات زنان را نشان میداد ارایه شد، ضمنا فلیمبرداری ازبرنامه توسط ایشان انجام گرفت. الناز غفاری با خوش آمد گویی، پیش درآمدی برای برنامه ارائه کرد وشرکت کنندگان دربرنامه را به یک دقیقه سکوت به منظور گرامیداشت زنان عصیانگری که برای آزادی،برابری و عدالت مبارزه کرده اند دعوت نمود. پس از آن شایسته حیدری با دکلمه شعری دروصف شرایط زنان به زبان کردی برنامه را ادامه داد.

پریسا اسودی سخنان خود درمورد فمینیسم را از درون شرکت کنندگان آغاز کرد. او با پرداختن به سیستم پدر سالارو تاکید بر وجود جنبشی همگانی و نه مبتنی بر انتخابات فردی، سخنان خود را ادامه داد. او خاطرنشان کرد که سیستم پدرسالار ، سیستم سرمایه داری مبتنی بر تبعیض طبقاتی و همچنین سیستم تبعیض نژادی همگی بر بنیان مشترک غلبه استوارند و برضرورت مبارزۀ پیگیر زنان بر علیه تمامی این سیستم های درهم تنیده تاکید کرد.

در ادامه آزاده دواچی دو قطعه شعر به زنان سرزمین ایران تقدیم نمود.

در بخشی از شعر، او می گوید:

...

زن بودن اتفاقی عجیب است

هر دستی که دوستت دارد

گم می شود

و هر شعری که تو را میبیند

کم میآورد

حتی اگر خوابت را نبینند

و کابوس هایت روی ذهنت خوابشان ببرد

سپس پریسا با معرفی شادی صدرازاو برای ارائۀ مطلب "نقش زنان درجنبش دادخواهی" دعوت کرد.

سخنان شادی صدر به دو بخش اصلی تقسیم شده بود. در بخش نخست به مفهوم دادخواهی که بر سه اصل اطلاع یابی از حقیقت، حق دسترسی به عدالت و حق جبران مافات استوار است پرداخت. او در بخش دوم موضوع دادخواهی را ازنقطه نظر فمینیستی مورد بررسی قرار داد.

شادی گفت: چه خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید زنان در صف مقدم جنبش دادخواهی هستند.

شادی چندین دلیل را برای نقش برجستۀ زنان در جنبش دادخواهی ارائه داد. او گفت زنان به دلیل زیستن در جامعه مردسالار نسبت به ظلم و ستم حساسیت بیشتری دارند و خیلی روشنتر میبینند که چه اتفاقی دارد میافتد. روشن تر دیدن ظلم و بیعدالتی بوسیلۀ زنان به این دلیلست که آنها هرروزبه عنوان یک زن در جامعه ای مثل ایران، و در همه جوامع دیگر، بیعدالتی را حس و تجربه و زندگی میکنند. زنان به سادگی ازحقوق اولیه خود محروم میشوند و باید برای آن مبارزه کنند. درمورد مشخص ایران وی همچنین به تجربۀ بیشتر زنان (درمقایسه با مردان) دررودرروئی با سیستم دولتی ای که زندگی آنها را به دلایل گوناگون کنترل میکند اشاره کرد. همچنین به این اشاره شد که زنان غالبا درمصاف و رودرروئی مستقیم با سیستم حاکم چیز کمتری برای از دست دادن دارند.

قسمت دوم برنامه پس از نیم ساعت استراحت، همراه با پذیرائی از شرکت کننده گان، با اجرای تصنیف

من در سرای تو، توسط فروغ اردشیری آغاز شد و در ادامه آزاده دواچی قطعات شعردیگری را ارائه کرد. پایان بخش برنامه، گفتگو و پرسش و پاسخ بود. پریسا اسودی هماهنگ کنندۀ قسمت پرسش و پاسخ برنامه بود و خانم شادی صدر به سوالات پاسخ گفته و با شرکت کنند گان به گفتگو نشست.

کمیته برگزاری ۸ مارچ

23/03/17نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد