logo

گزارشی کوتاه از تظاهرات روز جهانی زن،
هشت مارس، در شهرپاریس

يکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲ مارس ۲۰۱۷این تظاهرات که بنا به دعوت اکثر انجمن های فرانسوی حامی حقوق زنان وسندیکاها واحزاب چپ فرانسه؛ درروزهشت مارس ازساعت سه بعدازظهربابرگزاری اجتماعی وسیع درمیدان جمهوری شهرپاریس آغازشده بود،پس ازانجام سخنرانی ها وپخش پیام ها ورقص وموزیک،بصورت راهپیمایی تا میدان اپرای پاریس، ادامه یافت وساعت هفت ونیم پایان گرفت.انجمن جمهوری خواهان ایرانء پاریس، که همچون سال های قبل طی فراخوانی ازهمه هموطنان آزادیخواه برای شرکت دراین مراسم دعوت بعمل آورده بود،بهمراه گروهی ازایرانیان مقیم پاریس دراین اجتماع تاریخی شرکت کرد وضمن تجلیل ازتمامی زنان تحت ستم درسطح جهان،یاد همه زنان مبارز و دربند، مادران داغدیده، همه زندانیان سیاسی وعقیدتی راگرامی داشت و فریاداعتراض خویش رادرزمینه اعمال تبعیض جنسی خشن وقرون وسطایی نسبت به نیمی ازجمعییت کشور،درعرصه های اقتصادی وسیاسی واجتماعی وفرهنگی وحقوقی،ازسوی رژیم جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت.

نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری درفرانسه ونیزرشدروزافزون احزاب راست افراطی ویژگی خاصی به مراسم امسال بخشیده بود ودرشعارها وباندرول های انجمن ها وجریانات شرکت کننده بازتاب پیدامی کرد.تشویق به شرکت گسترده درانتخابات ومقابله با رشد راست افراطی وجریانات ارتجاعی زن ستیزوخارجی ستیز،ودرخواست حقوق برابربرای زنان درتمامی زمینه ها،درجریان سخنرانی ها وتبلیغات بشکل گسترده ای مطرح بود.

درجریان این تظاهرات،انجمن جمهوری خواهان ایرانءپاریس،جامعه زنان ایرانی برای دموکراسی،کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی ودیگرایرانیان شرکت کننده،بسهم خویش درزمینه دفاع ازحقوق زنان ایران ومطرح ساختن مطالبات آنان،ونشان دادن وضعیت اسفبار وغیرانسانی ای که زنان ایران درهرلحظه ودرهرقدم اززندگی اجتماعی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی خویش،درنتیجه استقراررژیم مذهبی، باآن مواجه می باشند تلاش ورزیدند.تصویرهای ضمیمه، گوشه ای ازاین تلاش رانمایان می سازند.

انجمن جمهوری خواهان ایرانءپاریس
شنبه ۱۱مارس ۲۰۱۷


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد