logo

کميته برگزاری مراسم اول ماه مه:

قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی كارگر

دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۲۷ آپريل ۲۰۰۹

اول ماه مه روز همبستگی بين المللی طبقه كارگر و روز جوش و خروش كارگران در سراسر جهان برای رهايی از مشقات نظام سرمايه داری و بيان خواسته های آنان جهت برپايی دنيايی عاری از ستم و استثمار است.
امسال ما كارگران مراسم اول ماه مه را در شرايطی برگزار می كنيم كه نظام سرمايه داری در گرداب يك بحران عظيم اقتصادی ويران كننده تری فرورفته است و در حال دست و پا زدن برای نجات خويش از آن به سر می برد.
بحران عظيم اقتصادی موجود و عجز دولت های سرمايه داری در مهار آن و سر ريز كردن بار اين بحران بر دوش كارگران جهان، بيش از پيش گنديدگی اين نظام را پس از فروپاشی بلوك شرق و ادعای پايان تاريخ به نمايش گذاشت و ضرورت برپايی دنيايی فارغ از مناسبات ضد انسانی نظام سرمايه داری را به مثابه يگانه راه خلاصی بشريت از مصائب موجود در برابر كارگران وبشريت متمدن قرار داد.
اين بحران و تبعات ويرانگر آن بر زندگی و معيشت كارگران در سراسر جهان تا آنجا كه به ايران مربوط می شود و بر خلاف بهانه تراشی های كارفرمايان و تبليغات قلم به دستان سرمايه، هنوز سايه شوم خود را بر زندگی و معيشت روزمره كارگران در ايران نگسترانيده است و از نظر ما بيشترين مصائب و مشقاتی كه امروزه ما كارگران با آنها دست به گريبانيم بيش از هر چيز حاصل سيطره اقتصادی، اجتماعی و عملكرد سرمايه داری حاكم بر ايران است.
دستمزدهای به شدت زير خط فقر، اخراج و بيكار سازی گسترده كارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها كارگر، تحميل قرار دادهای موقت و سفيد امضاء و حاكم كردن شركت های پيمانكاری بر سرنوشت كارگران و بازداشت و زندانی كردن آنان تا سركوب تشكل ها و اعتراضات كارگری و اجرای احكام قرون وسطايی شلاق عليه كارگران و رايج كردن فرم قراردادهای برده وار جديد، مصائب و بی حقوقی هايی نيستند كه با وقوع بحران در اقتصاد جهانی وارد ايران شده باشند.اين وضعيت سال هاست كه ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه آن افزوده می شود.
ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انسانی و گسترش عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و هستی ما را به تباهی بكشانند. ما توليد كنندگان اصلی ثروت و نعمت در جامعه هستيم و حق مسلم خود می دانيم تا با بالاترين استاندارد های حيات بشر امروز در آسايش و رفاه زندگی كنيم.
داشتن يك زندگی انسانی حق مسلم ماست و ما برای تحقق آن تمامی موانع پيش روی خود را با برپايی تشكل های مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگی مان از سر راه خويش بر خواهيم داشت.
در اين راستا ما كارگران امروز يك پارچه و متحد، مطالبات زير را به عنوان حداقل خواسته های خود فرياد می زنيم و خواهان تحقق فوری اين مطالبات هستيم
۱- تامين امنيت شغلی برای همه كارگران و لغو قراردادهای موقت و سفيد امضاء و برچيده شدن فرم های جديد قراردادكار
۲-ماحداقل دستمزد تصويب شده ازسوی شورای عالی كار را تحميل مرگ تدريجی برميليون ها خانواده كارگری می دانيم ومصرانه خواهان افزايش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظرخود كارگران ازطريق نمايندگان واقعی و تشكل های مستقل كارگری هستيم.
۳-برپايی تشكل های مستقل كارگری، اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادی بيان حق مسلم ماست و اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعی كارگران به رسميت شناخته شوند.
۴-دستمزدهای معوقه كارگران بايد فورا و بی هيچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستی به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به كارگران پرداخت گردد.
۵-اخراج و بيكار سازی كارگران به هر بهانه ای بايد متوقف گردد و تمامی كسانی كه بيكار شده اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاری متناسب با يك زندگی انسانی برخوردار شوند.
۶- ما خواهان برابری حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان هستيم.
۷- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از يك زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی هستيم و هرگونه تبعيض در پرداخت مستمری بازنشستگان را قويا محكوم می كنيم.
۸-ما ضمن اعلام حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان به عنوان كارگران فكری، پرستاران و ساير اقشار زحمتكش جامعه، خود را متحد آنها می دانيم و خواهان تحقق فوری مطالبات آنان و لغو حكم اعدام فرزاد كمانگر هستيم.
۹- از آنجا كه كارگران فصلی و ساختمان به طور كامل از هرگونه قوانين تامين اجتماعی محروم هستند، ما از اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر برای رسيدن به حقوق انسانی آنها دفاع می كنيم.
۱۰-سيستم سرمايه داری عامل كار كودكان است و تمامی كودكان بايد جدای از موقعيت اقتصادی و اجتماعی والدين، نوع جنسيت و وابستگی های ملی و نژادی و مذهبی از امكانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی يكسانی برخوردار شوند.
۱۱-ما خواهان آزادی كليه كارگران زندانی از جمله منصور اسالو و ابراهيم مددی و لغو كليه احكام صادره و توقف پيگرد های قضايی و امنيتی عليه فعالين كارگری هستيم.
۱۲- ما بدينوسيله پشتيبانی خود را از تمامی جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلب همچون جنبش دانشجويی و جنبش زنان اعلام می داريم و دستگيری، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قويا محكوم می كنيم.
۱۳-ما بخشی از طبقه كارگر جهانی هستيم و اخراج و تحميل بی حقوقی مضاعف بر كارگران مهاجر افغانی و ساير مليت ها را به هر بهانه ای محكوم می كنيم.
۱۴-ما ضمن قدردانی از تمامی حمايت های بين المللی از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانيم و بيش از هر زمان ديگری بر همبستگی بين المللی طبقه كارگر برای رهايی از مشقات نظام سرمايه داری تاكيد می كنيم.
۱۵- اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعلام گردد و در تقويم رسمی كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز ملغی گردد.

زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگی بين المللی طبقه كارگر
۱ مه ۲۰۰۹
۱۱ارديبهشت۱۳۸۸

كميته برگزاری مراسم روز جهانی كارگر
سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سنديكای كارگران نيشكر هفت تپه
اتحاديه آزاد كارگران ايران
هيئت بازگشايی سنديكای كارگران نقاش و تزئينات ساختمان
كانون مدافعان حقوق كارگر
شورای همكاری تشكل ها و فعالين كارگري
- كميته پيگيری ايجاد تشكل های كارگري
- كميته هماهنگی برای كمك به ايجاد تشكل های كارگري
- شورای زنان
- جمعی از فعالين كارگري

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد