logo

ماهیت خاتمی

چهار شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۷ آپريل ۲۰۱۳

کوروش گلنام

شماری از اصلاح طلبان شکست خورده حکومتی خواستار شرکت خاتمی در نمایش انتخاباتی شده اند. البته با پذیرش ذلت و خواری و تسلیم شدن به خواسته های خامنه ای و باندهای وابسته او. این سینه جاکان خاتمی ولی نمی توانند روشن کنند که خاتمی که در دوران هشت ساله خود نتوانست کاری از پیش برده و سر آخر با شرمندگی گفت که تنها یک "تدارکات چی" بوده است، دچار چه دگرگونی شده است که یک بار دیگر رئیس جمهور شود؟ اگر در آن دوران در اثر جو موجود و بی تجربگی رقبا(اصولگرایان امروز) دست او کمی بازتر بود، امروز که وضع چنین نیست ورقبا هشت سال تحربه او را از سر گذرانده و خوب او و سستی هایش را می شناسند. خاتمی مرد این میدان نیست چون این حکومت را با همه جنایت ها و خیانت هایش برای مردم ایران از هر حکومت دیگری بهتر دانسته و دموکراسی عیر دینی در ایران را ناممکن می داند.
ابن فیلم کوتاه از یکی از سخنرانی های محمد خاتمی را دیده وسخنانش را گوش کنید(یک تبلیغ کوتاه آغاز فیلم هست که می توانید از آن عبور کرده ونبینید)
http://www.youtube.com/watch?v=fIVzMZx7uOk&feature=youtu.be
این ماهیت حقیقی خاتمی است. سخن بر سر این نیست که او اید ه ها و نگرش هایی داشته و بر آن پافشرده و خواستار پیاده کردن آن باشد که این حق هر کسی است. ولی اگر خوب به جزییات این سخنرانی کوتاه توجه شود نکته های بسیاری در آن نهفته است:
الف ـ در این سخنرانی خاتمی کوشش می کند تخم نا امیدی در دل ها بکارد . نخست تصویری واژگونه از حکومت می دهد و می گوید: این حکومت در مقابل اسلام طالبانی می خواهد دموکراسی را پیاده کند و سپس با قاطعیت می گوید: "اگر حمهوری اسلامی از بین رفت، حکومت دموکراتیک در این مملکت بر قرار نخواهد شد."و "اگر از بین برودآن ورش معلوم نیست جه باشد؟" و می گوید که ما اصولن "دمکراسی غیر دینی نمی خواهیم".
ب ـ تحریف می کند و تهمت می زند و می گوید بر انداز ها می خواهند با کمک آمریکا دموکراسی بیاورند. یعنی همه کسانی را که خواستار دگرگونی و تغیر حکومت هستند، سر سپرده امریکا می شمارد!
پ ـ آشکارا حقایق را پوشانده و به مردم دروغ می گوید. او در بخشی از سخنانش اظهار می دارد که:"وضع ما حتا با معیارهای امرور از همه همسایگان ما بهتر است." نگاه او تنها به افغانستان، پاکستان و عراق است ولی ترکیه را نمی بیند و یا نمی خواهد ببیند. ترکیه ای که با وجود ایرادهایی که بر آن وارد است ولی امروز پیش رفت هایی چشمگیر داشته، دارای اقتصادی شکوفا بوده، رابطه حسنه ای با دیگر ملت ها داشته و در معادلات بین المللی به وزنه سنگینی مبدل شده است. ترکیه بدون هیچ هیاهویی حتا در میان کشورهای مسلمان دارای جایگاه ویژه ای شده است.
از چنین آدمی که تنها زبان بازی آموخته است و در میدان عمل محک خورده است و در مقام رئیس جمهور حتا توانایی اجرای همین قانون اساسی ای که خود می پذیرد را نداشته است، چه کاری بر می آید؟
شاید حکومت برای بازار گرمی، که بسیار نیازمند آن است، این اجازه را به خاتمی بدهد و بر او و اصلاح طلبان شکست خورده حکومتی منت گذارده و اجازه دهند که او در این نمایش کاندید شود و سپس از صافی شورای نکهبان نیز عبور کند و حتا رأی هم بیاورد. پرسش اساسی ولی این خواهد بود که چه کسی از صندوق بیرون آورده خواهد شد! آن وقت خاتمی واصلاح طلبان ورشکسته می مانند با سرافکندگی ای دیگر و بیشتر.

کوروش گلنام
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۲ـ ۱۷ آوریل ۲۰۱۳

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد