logo

خنده برلسکونی و خشم آرژانتين ها

يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۸۷ - ۲۲ فوريه ۲۰۰۹

ایرج شکری

سيلويو برلسکونی نخست وزير ميلياردر ايتاليا که تا کنون چند بار اظهار نظرهايی کرده که دور از شان يک نخست وزير است و سبب اعتراضاتی شده است در يک سخنرانی در آرژانتين در اظهار نظری در مورد جنايات نظاميان آن کشور در زمان حکومت ژنرالها که „پرواز مرگ“ ناميده می شود، گفته است آدم خنده اش می گيرد ولی غم انگيز است. پروازهای مرگ پروازهايی بود که نظاميان جنايتکار آرژانتين طی آن آزاديخواهان و مبارزان چپگرای آن کشور را با هواپيما و هليکوپتر، زنده از ا دريا می ريختند. چند سال پيش يک ژنرال بازنشسته نيروی دريايی آرژانتين خودش اعتراف کرد که واحدی او در آن اشتغال داشت حدود سه هزار نفر را در حالی که پاهای آنها را در بلوک های سيمانی فرار می دادند با هلی کوپتر به دريا ريخته است. تلويزيون فرانسوی – آلمانی آرته که روز پنج شنبه ۱۹ فوريه در اخبار شب خود گزارش اظهارات برلسکونی و واکنش آرژانتنيها به آن را می داد گفت که اين اظهارات باعث خشم بازماندگان قربانيان جنايات ديکتاتوری نظامی آن کشور شد و آنها تظاهراتی در برابر سفارت ايتاليا در بوئنس آيرس، پايتخت آن کشور برپا کردند.
ژنرالهای آرژانتينی که با کودتايی در ۱۹۷۶ در آرژانتين قدرت را بدست گرفتند، چند سالی توانستدند صدای مردم را ببرند اما نه برای هميشه و وقتی اعتصابات و تظاهرات اينحا و آنجا شروع شد، جنگ را بهترين راه برای تحت شعاع قرار دادن خواستهای مردم ديدند. برای آنها هم مثل „امام خمينی“ جنگ نعمتی بود. اشغال جزاير مالويناس در آوريل سال ۱۹۸۲، که آرژانتينها ادعای مالکيت آن را دارند ولی انگلستان آن را با نام فالکلند در اختيار خود دارد، در آررژانتين سبب جوشش ملی گرايی و موج عظيمی از شادی در آن کشور شد، چنانکه مردم همه يکپارچه به حمايت از اين اقدام پرداختند و پشت سر ژنرالها قرار گرفتند و ساير مسائل را تحت الشعاع اين رويداد قرار گرفت. اما محاسبه ژنرالهای آرژانتينی از ضعف نيروی دريايی انگليس و امکان تدارک نيرويی برای جنگی در آن مسافت دور(۱۱ هزار کيلومتری انگلستان)، اشتباه از کار در آمد و به رغم توانايی نيروی هوايی آرژانتين در بکار گرفتن هواپيماهای سوپر اتاندار و موشکهای اگزوست فرانسوی و غرق چند ناو جنگی از جمله دو ناو بزرگ انگلستان در پی بزرگترين جنگ دربايی بعد از جنگ جهانی دوم، سرانجام در مالويناس از نيروهای اعزامی انگليس شکست خوردند و با با بيش از پانصد کشته و گروهی اسير، جنگ را به انگلستان باختند. اين جنگ که ۴۵ روز به طول انجاميد بنا بر آمارهای متفاوت بين ۲۵۰ تا ۵۰۰ نفر برای انگلستان نيز تلفات ببار آورد.
ژنرالها با تحميل قانونی برای عفو عمومی که جنايتکاران و شکنجه گران دوران ديکتاتوری را از تعقيب و محاکمه معاف می کرد،در سال۱۹۸۳ قدرت را به غير نظاميان واگذار کردند و تا ده سال بعد از آن هر وعده يی از سوی رؤسای جمهور منتخب با فشار و تهديد به شورش از سوی نظاميان خنثی می شد، اما بنا بر اطلاعات قابل دسترس در اينترنت از سال ۲۰۰۳ قانون عفو مسئولان جنايات دوران ديکتاتوری لغو شده و تنی چند از چهرهای شناخته شده از شکنجه گران و ژنرالها تحت تعقيب و دستگيری قرارگرفته اند. از جمله يکی از معروفترين و منفورترين شکنجه گران آن دوران در اسپانيا محاکمه و به زندان طولانی محکوم شده است. تعداد قربانيان ناپديد شده آرژانتينی تا ۳۰ هزار برآورد می شوند.
در ايران اگر اکنون ۲۰ سال بعد از جنايات تابستان ۱۳۶۷- کشتار در زندانها و دفن مخفيانه اجساد زندانيان سياسی- دست اندرکاران تبهکار رژيم ضد ايرانی و ضد انسانی آخوندی در نگرانی از تجمع خانواده جانباختگان و ترفيخواهان ايران بر سر مزار آن شهدای گمنام و زنده نگهداشتن ياد آنان و جنايات رژيم، با ويران کردن گورستان خاوران تلاش می کنند آثار و اسناد جنايات خود را محو کنند، ژنرالهای آرژانتينی از آغاز در فکر اين بودند که جناياتشان را طوری سازمان دهند و به اجرا بگذارند که اثری از آن به جا نماند. اما چنين جناياتی از خاطر ملتها زدوده شدنی نيست. جنايات ژنرالها در آرژانتين هم چون جنايات ژنرالها در شيلی به رهبری پنوشه و تعقيب و کشتار کمونيستها در کشورهای آمريکاری لاتين در دهه هفتاد، از هدايت وحمايت آمريکا برخوردار بود. گفته می شود به ابتکار بوش(پدر) و هنری کيسينجر که در دوران رياست جمهوری نيکسون و جرالد فورد وزير خارجه و مشاور امنيت ملی بود، طرحی به نام کوندور ريخته و اجرا شد که عبارت بود از هماهنگی عملياتی با شرکت چند کشور آمريکای جنوبی برای نابود کردن نيروهای چپگرا در آن منطقه و دفع „خطر کمونيسم“. چند سال پيش در يک گزارش مستند ديدم که يکی از کسانی که در آن دوره دستگير و شکنجه و زندانی شده و البته جان بدر برده بود، می گفت مدتی بعد از دستگيری او را به جايی ديگری منتقل کردند که نمی دانست کجاست. اما بعدا از لهجه بازجويانش متوجه شده بود که بازجو اورگوئه ايست و او را به اورگوئه آورده اند. در جريان اقدماتی که چند سال پيش در اروپا برای دستگيری و تحت تعقيب قرار دادن پنوشه صورت گرفت (زمانی که او برای معالجه به انگلستان آمده بود)، ادعانامه يی هم عليه هنری کسينجر طرح شد اما او در مصاحبه يی به کلی منکر وجود طرحی برای کمونيست کشی در آمريکای لاتين و دست داشتن خودش در چنين طرحی شد. البته دولتها و مقامات دولتی، هم مشورت دهنده وهم مشورت گيرنده می توانند هميشه چنين طرحها و همکاريهايی را زير پوشش همکاريها و تبادل اطلاعات معمول و آموزشی بين نيروهای پليس توجيه کنند. اما سرکوب کردن احزاب و نيروهای سياسی و ايجاد اختناق، در هيچ کشوری که به روش دموکراتيک اداره می شود، جزو نفش پليس نيست و با هيچ منطقی توجبه پذير نيست. به هر حال فجايع و جناياتی نظير جنايات ژنرالهای آمريکای لاتين در آرژانيتن وشيلی و گواتمالا و جاهای ديگر و جنايات رژيم خمينی و حکام شرع و پاسدارانش در ايران، از خاطر ملتها فراموش شدنی نيست، چرا که هر نسلی از هر ملتی، روشنفکران و انديشمندان خويش را می پروراند و اينان کنجکاو و علاقمند به شناختن و شناساندن تاريخ و فرهنگ و هويت ملی خويشند و بهايی را که مبارزان و آزاديخواهان ميهنشان در گذر از فراز و نشيب تاريخ پرداخته اند قدر می شناسند و ارج می نهند و آن را به مردم ميهن خود ياد آور شده و می شناسانند. همچنان که ما امروز قهرمانان و مبارزان تاريخ ايران عزيزمان را ارج می نهيم و سانسور دوران پهلوی و تحريفات روضه خوانهای عقده يی و مبلغان حقير و ريزه خوار خوان اين خونخواران مردم ستيز، از تاريخ، سبب نشده و سبب نخواهد شد که مبارزات آزايخواهان و فرزندان انقلابی ايران در غبار فراموشی و در محاق برود. خصوصا اکنون که با فن آوری اطلاعات، اسناد ومدراک را می توان از پهنه يی به گستردگی جهان، در پشت ميز کار و درخانه گرد آورد و به ياری همين فن آوری می توان بدون هيچ هزينه يی يا با کمترين هزينه يی که چيز قابل محاسبه يی نيست، با هزاران شاهد در مصافات دور ونزديک تماس شنيداری و ديداری و نوشتاری برقرار کرد و عکس و سند مبادله نمود. آخوندهای جنايتکار گورها را هم که خاوران ويران بکنند، زمين خاوران را که نمی توانند محو کنند. برای محل خاوران هر طرحی که بريزند بنيادش بر باد است. هرچه باشد در آينده ويران خواهد شد و يادمانی شکوهمند برای جانباختگان جنايات رژيم آخوندی در آنجا بنا خواهد شد.
پ – ۳ اسفند ۱۳۸۷- ۲۱ فوريه ۲۰۰۹
http://iradj-shokri.blogspot.com

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد