logo

بشار اسد و شیوه سرکوب درحکومت اسلامی

يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۲۲ ژوييه ۲۰۱۲

کوروش گلنام

از تجربه ما در سرکوب استفاده کن!
این پند و اندرز حکومت اسلامی به بشار اسد درمانده بود.
روز های نخست جنبش و خیزش در سوریه، سرکوب اعتراض کنندگان به شیوه های وحشیانه روزهای پس از آن نبود. جنبش که در سوریه گسترش یافت، یک باره سرکوب ها دقیقن به همآن روشی شد که در ایران پس از کودتای انتخاباتی شده بود. شیاهت سرکوب ها در سوریه و ایران، پشتیبانی همه جانبه حکومت اسلامی از تبه کاری چون اسد و انتشار خبرهایی مبنی بر شرکت اوباش ولایت و تک تیراندازهای سپاه در سوریه و تایید های خود حکومت در پشتیبانی همه جانبه از اسد(1) و دستگیری شماری از جاسوسها ویاری دهندگان ایرانی به حکومت اسد به دست نیروهای مخالف که خبر و ویدئوی مربوط به آن در سراسر جهان منتشر شد(2)، تردیدی به جای نگداشت که بشار اسد بنا بر پندو اندرز حکومت اسلامی و فرماندهان سپاه قدس در باره شیوه سرکوب مردم پس از کودتای انتخاباتی و با مشاورت و هم کاری تبه کاران در حکومت اسلامی به آن جنایت های فجیع و نسل کشی در سوریه روی آورده است.
این شیوه در سوریه پاسخ نداد
ولی از بخت بد ولی فقیه، اوضاع سوریه روز بروز بدتر، اسد ناتوان تر، مردم سوریه خشمگین تر، جسورتر و توانا تر شدند. بی خردی ها و ارزیابی های نادرست "رهبر معظم"یک بار دیگردر رویدادهای سوریه و سیاست برون مرزی حکومت ولایی آشکارا چهره نمود. نه رهبر قلابی و نه وزارت امور خارجه قلابی او نتوانستند درک کنند که بافت جامعه سوریه که 70% سنی مذهب هستند با دیگر نا هم خوانی های فرهنگی میان ایران و سوریه، آن شیوه سرکوب وحشیانه به آن شکل که در ایران روی داد نه تنها در سوریه پاسخ نداده که چون نفت بر آتش بوده وشعله های مخالفت ها را هر چه گسترده تر خواهد نمود. مردم در سوریه با وجود کشته های هر روزه و شکنجه ها و جنایت ها، نه تنها حتا یک گام نیز پس ننشستند که به شتاب خود را مسلح نموده و اینک همآن گونه که می بینیم، مردم اند که بشار اسد را پس رانده، ارتش او را دچار ریزش نموده و با بمب گذاری چند روز گذشته ستون فقران حکومت را دچار زلزله و شکستگی نموده، ضربه ای جبران ناپذیر به حکومت اسد وارد آورده اند. اینک این حکومت اسد است که دچار پریشانی و از هم گسیختگی شده است؛ رویدادی که در حکومت اسلامی نیر هراس و دلهره ایجاد نموده است زیرا می دانند که با سقوط تبه کاری چون اسد چه ضربه سهمناکی نیز به آنان وارد آمده و چگونه زمینه فروپاشی آنان نیز مهیا تر می شود. اکنون رهبر بر سر در دفتر کار خود برای برنامه ریزی های کشتار و توطئه باید نوشته باشد: شیوه سرکوب ما در سوریه پاسخ نداد و وای برما!
کوشش حکومت برای بمب گذاری در کشورهای گوناگون برای ایجاد هراس
هرچه دامنه تحریم ها، همآن کاغذ پاره ها، بر علیه حکومت بیشتر، اثر تحریم ها (همآن تحریم ها که نه تنها اثری نداشت که فرصت ایجاد کرده بود) آشکار تر و دایره محاصره اقتصادی و فشارها تنگ و تنگ تر و آینده برای حکومت تاریک تر شده است، آنان بر دامنه تهدید های تو خالی و کوشش های خود برای بمب گذاری در کشورهای گوناگون افزوده اند. کار را چنان با شتاب و با هول و هراس انجام داده اند که در بیشترین مورد ها با شکست مواجه شده و پیش از عمل لو رفته اند. کوشش به خرابکاری و جاسوسی از آسیای دور گرفته تا در کشورهای نزدیک وهم جوار، تا در کانادا و آمریکا که بیشتر نیز لو رفته اند، نمونه های روشنی هستند. حکومت آبرو باخته ولی با همآن وقاحت همیشگی همه را انکار و همه را توطئه اسراییل و امریکا برای بی آبرو کردن وبد نام کردن خود میداند. گویا آبرو و اعتباری برای خود نهاده است! حتا دیگر التماس های حکومت برای سازش بر سر مسئله هسته ای تنها با این شرط اصلی که همین تحریم هایی که"هیچ گونه اثری نداشته وفرصت ایجاد کرده است" را لغو کنند نیز بی فایده بوده است. به جایی رسیده اند که یا تسلیم بدون شرط و یا مرگ! راه دیگری در برابر آنان نیست. هر روز مجبور شده اند دروغ های بیشتری به خودی ها و اوباش ولایت تحویل دهند. برای نمونه کوشش زیادی کردند که درخواست گفت وگو با 1+5 را از سوی آنان نشان دهند و التماس های گاه چند ده باره خود برای جلوگیری از تخریم ها واز میان بر داشتن آن را واژگونه و ایستادن قاطعانه بر سر مواضع خود نشان دهند که جز تمسخر جهانی نتیجه دیگری برای آنان در بر نداشت.
در همآن دوران شرکت در دور تازه گفت وگوها، برای ابراز وجود و نشان دادن توانایی حودر اتش افروزی برای اثر گذاری بر نشست و گفت و گو ها، با تدارک وبرنامه ریزی های از پیش انجام شده برای توطئه وبمب گذاری در برون مرز، خامنه ای در سخنرانی ای در نماز جمعه علامت را داد و بمب گذاری ها و یا کوشش یرای انجام آن در هند، تایلند، گرجستان، اذربایجانۀ کانادا و.... صورت گرفت که تنها یک مورد، آن هم نیمه موفق به انجام رسید که به زودی تنی چند از عاملان ایرانی آن که از اوباشان ولایت بودند نیز دستگیر شدند(3). در گرجستان و اذربایجان نیز که با آن فضاحت ها لو رفته و شماری از جاسوسان و پاسداران حگوکت در آذربایجان بازداشت شده و وضع را برای حکومت بدتر از آن چه که بود نیز نمود و جز سرشکستگی وبدنامی بیشتر سوددیگری نبردند.(4)
بستن تنگه هرمز
اکنون در درماندگی و سرگردانی، با لو رفتن کوشش های برای بمب گذاری ها و ترور ها در کشورهای گوناگون ودستگیری شماری از اوباش ولایت، آینده تاریک بشار اسد، فشار تحریم ها و محاصره اقتصادی که منجر به جراج نفت، رو آوردن به معامله پایاپای که در آن بیشترین آسیب را ایران دیده و مجبور است هر بنجلی را به ویژه از چین بپذیرد، پذیرش روپیه هند به جای دلار که از کم ارزش ترین پول های دنیا است، برای فروش نفت در بارار سیاه و پول شویی برای به دست آوردن ارز دست به دامان دلالان بین المللی شده اند که برای حکومتی با چنین ادعا ها حقیقتن ننگ و حقارتی توجیه ناپذیر و بزرگ است. با وجود این وضع آشفته، مجبور به هیاهو بر سر بستن تنگه هرمز شده اند که خود نیز می دانند توانش را ندارند وبنا به گفته یک سردار سپاه توان مقابله حکومت 12 ساعت تا یک روز است. اگر بپنداریم که دستگاه ولایت حتا توانایی جنین کاری را هم داشته باشد و کسی هم نتواند تنگه را بگشاید، نخستین حکومت و مردمی که آسیب می بینند ایران است زیرا در سایه خردمندی ودانایی این حکومت هنوز ایران تک محصولی است و تکیه اصلی اش به فروش نفت است. بنا بر این گلوگاه تنفس حکومت همین تنکه هرمز است و بسته شدن آن بیش از همه به زیان خود حکومت تمام شده و فروپاشی اش را آسان تر می کند.

خامنه ای ومجلس سوگواری برای اسد

همه رویدادها نشان می دهد که اسد رفتنی است و خامنه ای از هم اکنون باید در اندیشه مجلس سوگواری اسد نگون بخت باشد.
حکومت اسلامی هم چنین دست به کارهای ی بی شرمانه و مسخره دیگری نیز زد. نخست کوشش نمود که او را برای شرکت در نشست سران کشورها و رایزنی در باره سوریه دعوت کنند تا خود را اثر گذار و پر اهمیت در سرنوشت سوریه جلوه دهد که مفتضحانه شکست خورده و به آن نشست راهش ندادند؛ پس از آن چون دورنمای اینده نشان دادکه اسد ماندگار نخواهد بود، در میان ناباوری با شتاب از اپوزیسیون سوری برای سفر به ایران و نشست وگفت وگو با آنان دعوت نمود که آن نیز با شکست سختی روبرو شد زیرا از اپوزیسونی دعوت نمودکه آنان را تروریست، شرور و عامل اسراییل و آمریکا می نامید؛ از اپوزیسیونی دعوت نمود که به اعتراف خودش در کشتار آنان در کناربشار اسد بوده و کیست که نداند اسلحه نفر و تک تیرانداز فرستاده و سپاه قدس را در آنجا در گیر کرده بود. وقاحت وبی شرمی این حکومت در تاریخ همتا نداشته است. اکنون خامنه ای رنگ پریده ودلواپس فوج فوج آخوند به سراسر ایران گسیل داشته است که مردم را تشویق کنند در برابر فشارهای اقتصادی وتحریم ها(یعنی همآن کاغذ پاره ها) پایداری کنند و نوید دهند که پیروزی حتمن با آنها است. بخش دوم را درست گفته است. پیروزی در به زیر کشیدن خامنه ای و فروپاشی دستگاه و اوباش ولایت حتمن از آن مردم ایران است و در این بکی شکی نیست.

کوروش گلنام
یک شنبه 1 مرداد ـ 22 ژوییه 2012

زیرنویس:

1 ـ برای نمونه این خبر را بخوانید:


google Google    balatarin Balatarin    twitter Twitter    facebook Facebook     
delicious Delicious    donbaleh Donbaleh    myspace Myspace     yahoo Yahoo     


نظرات خوانندگان:


رضا
2012-07-27 01:15:53
بشار اسد از خامنه ای نیاموخت . پیشینه خاندان اسد و راه کار های این خانواده برای ماندن به هر قیمت تاریخی طولانی تر از حکومت اسلامی دارد . پدید آوردن " لباس شخصی "ها و " هسته های دفاع " و "پاسداران مردم "نخست در سوریه پدید آمد کشتار چهل هزار نفری مردم به دست حافظ اسد هنوز دردی در خاطره ها است . ملایان در جمهوری اسلامی از اسد یاد گرفتند و بر همان راه می روند و به همان سرنوشت گرفتار می آیند .

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد