logo

نوزده بهمن سالگرد جنبش فدایی

درگفتگویی با نقی حمیدیان

جمعه ۲۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۷ فوريه ۲۰۱۲

آغازگران جنبش فدایی چه میخواستند؟ علت استقبال وسیع از جنبش فدایی در آستانه قیام ۵۷ چیست؟ نقش تاریخی جنبش فدایی در مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران و مقایسه با جنبش امروز که موسوم به ً جنبش سبز ً و سئوالهای دیگر ،در گفتگو با نقی حمیدیان که خود از فعالان این جنبش در آن دوره بوده استنظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد