logo

سه حرف عشق

پنجشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۰ - ۱۴ ژوييه ۲۰۱۱

دکتر منوچهر سعادت نوری

از بهر_ عشق، واژه ی شیدایی
ثبت ست چنین* ، به دفتر_ دانایی:

عشق است کلید رمز توانایی
خوشتر ز عشق نیست ، الفبایی

عین است و شین و قاف ، به معنایی
زیبا ، و در فصاحت و شیوایی

عین است برای_ عادت_ دیدن ها
شین است نشان_ شوق_ شنیدن ها

قاف است و قند_ بوسه چشیدن ها
یا چونکه ، قلب ها و تپیدن ها ...

زیبا ، و در فصاحت و شیوا یی
عشق است یگانه واژه ی_ شیدایی


* اشاره است به رباعی "الفبای عشق" سروده ی همین سراینده

در فرصت دو روزه ی دنیایی
عشق ا ست کلید رمز توانایی
گر بنگری به دفتر دانایی
خوشتر ز عشق نیست ، الفبایی


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد