امير جواهری لنگرودی

درایران علیرغم سرکوب اعتراضات واعتصابات کارگران ،
این کارگران بودند که فریاد میزدند: ما همگی بیکاریم / خداتونو در میآریم

همه ما شاهدیم که مترقی‌ترین شعار این جنبش ، اگر نه پیامدی کم نظیر، می توان گفت بی‌نظیر داشتە است: خیابان‌های ما طنین‌انداز شعار :« نان - کار- مسکن و آزادی / شادی - رفاه - شادی » را با خود بهمراه داشت. شعاری کە شنیدن ‌اش امروز در تمامیت اروپا و حتی ایالات متحده آمریکا، تن سرمایه داران اتحادیه اروپا و شخص ترامپ را بە اندازەی تن خامنەای و همه شرکای‌ در قدرتش می‌لرزاند .باید به روحانی گفت : منطقی این خواهد بود که جامعه شناسان شما همین حد شعارها را آنالیز نمایند و علت واقعی خیزش سراسری مردم را برای شما تجزیه و تحلیل نمایند. باید پذیرفت آنچه در این ده روز دیدیم مستقیما منبعث از وضعیت معیشتی و اقتصاد بحران زده فرودستان ، تهیدستان ، توده اعماق و زحمتکشان اردوی کار جامعه ما در برابر چرخه سرمایه داری ایران به زعم امام مرگ تان خمینی همان " کُوخ نشینان " در برابر " کاخ نشینان " بودند که به خیابان آمده اند!هاله صفرزاده

چهل و پنج روز پس از زلزله

کانون مدافعان حقوق کارگر

ساعت ۶ و نیم صبح به کرمانشاه رسیدیم. در گرگ و میش سپیده دم جاده سرپل ذهاب را پی گرفتیم. سر هر پیچ، آفتاب که تازه طلوع کرده بود، در پس تپه ای پنهان می شد، بعد با تلاش بسیار دوباره رخ می نمود، تاریکی را پس می زد و با سربلندی بالا می آمد اما باز پیچی ظاهر می‌شد، تپه ای سربر می آورد و خورشید بار دیگر باید طلوع می کرد و راه رفته را دوباره می رفت … آنقدر این کار را تکرار کرد تا سرانجام بر بلندی همه ی تپه ها فائق آمد، تاریکی را پس راند و شکوه مند و مغرور از پیروزی اش خرامان به راهش ادامه داد.