bijan-baran.jpg
بیژن باران

تاریخچه سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا عضو کنفدراسیون

کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در خارج (اتحادیه ملی) شبکه ارتباطی برای تبلیغ اخبار مبارزات ایران به زبانهای مهم غربی بود. این توان سریع و جهانگیر از دولت ایران قویتر و موثرتر بود. کنفدراسیون از ۱۰ فدراسیون کشوری مانند آمریکا و آلمان تشکیل می شد. آنها از تنفس سیاسی ۳۹-۴۲ سازماندهی شدند. زنان حق برابر با مردان داشته؛ در سازمان آمریکا چندین دبیر زن در تشکیلات و فرهنگی فعال بودند؛ در حالیکه کابینه دولت ایران تا ۱۳۴۷ وزیر زن نداشت.