همنشین بهار

غبارزدایی از آینه‌ها
چهل سؤال پیرامون قتل‌عام سال ۶۷

در نمایشنامه «شاه لیر» King Lear که دردناک‌ترین تراژدی شکسپیر محسوب می‌شود؛ دلقک شریفی را می‌بینیم که در واقع درون واقع بین خود آدمی است. دلقک در نمایشنامه شاه لیر؛ از سویی یک آدم فرزانه است که دقیقاً می‌داند چه می‌گوید و چه می‌کند و از عقل سلیم برخوردار است و از سوی دیگر با سادگی یک انسان پاک، واقعیت‌ها، و «راست هائی را که می‌پوشانیم» به رخ می‌کشد. همه ما بدون استثناء به این دلقک فرزانه که نمی‌گذارد نان را به نرخ روز بخوریم نیازمندیم. او ندای وجدان ما است که در سر هر بزنگاهی سَرک می‌کشد و ما را به دیدار خویشتن فرا می‌خواند...



new/feridoune-howeida.jpg
گفت وگوی تاریخ شفاهی ناخدا حمید احمد ی با فرید ون هویدا

برنامه اصلاحات اقتصادی واجتماعی شاه موسوم به "انقلاب سفید

این فیلم ویدیویی از سری فیلم های مستند موضوعی ست در زمینه مسایلی از تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و... ایران در
قرن بیستم . منبع مطالعه برای تهیه این فیلم های موضوعی از آرشیو 1100 ساعت فیلم کفت و گو های تاریخ شفاهی
احمدی ست با میانگین نزدیک به 10 سا عت با راوی و با 115 راوی از چهار نسل که در پنج دوره از قرن بیستم دارای پیشینه
فعالیت و مبارزه در 120نهاد و تشکل سیاسی و اجتمای و فرهنگی و..غیر دولتی یا فعال بگونه منفرد بودند. شرح بیشتردر
سایت انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران-برلین خوانده می شود.