دموکراسی بدون مردم : پوپولیسم چپ در مقابل پلورالیسم بی مایه

نویسنده مطلب: THEA RIOFRANCOS برگردان از پَرَخشه

احکام اجرایی وی اصول دموکراسی را تضعیف می کند، اما نه به دلیل برهم زدن توازن ظریف قدرت بین شاخه‌های دولت یا نیروهای درگیر در سیاست حزبی. “اجماع دو حزبی” که به عنوان ستون فقرات اخلاقی دموکراسی مطرح می شود، به ریاست جمهوری قدرت اعلام جنگ و نظارت بر شهروندان را، پنهان از انظارعمومی و خارج از بحث های دموکراتیک ومسؤلیت پاسخگویی وی، اعطا کرده است. از جنگ با ترور تا اخراج مهاجرین، از جاسوسی داخلی گرفته تا مقام تضمین شده وال استریت در مشاورت های اقتصادی، ترامپ شاخه ای از دولت را که از قبل برای تضعیف دموکراسی مجهزشده است، به ارث می برد.new/Yual-Noah-Harari02.jpg
یوال نوا هراری

ایا برامد ترامپ پایان لیبرالیزم است

ترجمه از هرمز هوشمند

مردم برای پیدا کردن سرپناه به داستان هائی از گذشته، مثل داستان ناسیونالیسم و یا داستان مذهبی که در قرن ٢٠ به حاشیه رانده شده بودند وهرگز به طور کامل رها نشده بودند، پناه بیاورند. مسلما این پدیده در مکان هایی مانند خاور میانه، که در آن افراط گرایی ملی و بنیادگرایی مذهبی در حال افزایش است اتفاق افتاده است. با این حال، با همه هیاهو وخشمی که دارند، جنبش هایی مانند دولت اسلامی به هیچ عنوان جایگزینی جدی برای داستان لیبرال نیستند، چون آنها هیچ پاسخی برای سوالات بزرگ عصر ما ندارند.
new/Jean_Birnbaum.jpg
ژان بیرنبوم ( روزنامه لوموند)

چپ و اسلامیسم : بازنگری کوتاهی از یک خطای بزرگ

برگردان از : علی شبان

فردای سوء قصد به ساموئل پاتی پروفسور تاریخ، ( که تروریست اسلامی، در شانزدهم اکتبر۲۰۲۰، او را با چاقو، جلوی مدرسه‌اش در نزدیکی پاریس، سر برید. مترجم) نامِ عبدلحکیم صفریوی واعظِ اسلامیست، به عنوانِ کسی که مشوق این فاجعه بود بر سرِ زبان‌ها افتاد. او با انتشارِ ویدئوئی در فضای مجازی دستور ِ بسیج علیه ی ساموئل پاتی را داده بود. صفریوی نامی آشنا برای پاره‌ای از مبارزان ِ چپ ِ تند رو بود و چهره او را می شناختند.این مبارزانِ چپ به خاطر دارند که زمانی با او و یارانش، بحث و گفتگو داشتند. آنها بی‌آنکه حسرتِ گذشته را بخورند، ولی به یاد آورده بودند که در تظاهرات ِ طرفداری از فلسطین در آن زمان ها، هنوز قادر بودند جلوی ی انارشیست ها و یا تروتسکیست ها بایستند و مهارشان کنند.new/dr-abbas-taheri1.jpg
دکتر عباس طاهری

میراث جنگ سرد

معرفی کتابِ خاطراتِ دکتر مصطفی دانش

بدرستی می گویند خاورِمیانه، یا درست تر بگوییم، هلال حاصلخیزی که دره سند، کرانه های شمالی خلیج فارس، میانرودان، کرانه های شمالی دریای مدیترانه، دشت های فلسطین و دلتای نیل را دربرمی گیرد، گاهواره شهرنشینی، دانش، فناوری و فرهنگِ آدمی بوده است.
اغلب اما فراموش می شود که این کمانه جغرافیایی در عین حال بستر خونین ترین جنگ ها، شورش ها و برآمدهای اجتماعی، ایلغارها، چپاول ها و تاراج ها، آزمایشگاهِ فنآوری جنگی و گورستانِ آرزوهای صلج آمیزِ مردمانی بوده است که در ده هزار سالِ گذشته در این سرزمین ها می زیسته اند.