new/changiz-ahmadi1.jpg
یدالله بلدی

ستارگان شبهای تیره
یادوخاطره چنگیز احمدی گرامی باد

چنگیز در فروردین ۵۳ دوباره درارتباط با گروه "رازلیق "دستگیرشد این گروه که نام خودرا از یکی از روستاهای سراب آذربایجان بنام "رازلیق" اخذ کرده بود یک گروه مخفی بود که دراواسط دهه ۴۰ تشکیل شدو تاکید شان بیشتر به جنبش های روستائی بود وتحقیقاتی را در روستاهها اغاز کرده بودند که اولین آن "رازلیق "بود انتخاب "رازلیق"باین علت بود که چندسال پیش دراین روستا دهقانان شورش کرده بودند این گروه پس از تشکیل سازمان چریکهای فدائی خلق، توسل باسلحه را در دفاع از خود پذیرفتند وبرای اینکه زنده دستگیر نشوند درمواقع حساس وقرارها با خود کپسول سیانور حمل میکردند، بیشتر اعضای گروه رازلیق دستگیر شدند وهمگی چهره ای مقاوم ازخود نشان دادند