logo

آآآ مانند آآآبان

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۰۶ نوامبر ۲۰۲۱

مهستی شاهرخی

new/m-shahrokhi04.jpg
آ مانند آبان، ماه باران
آ مانند ابری آبستن باران
آ مانند آسایش یا آشوب
آ مانند آبروی آبدیدگان
آ مانند آرامش، آبادانی
آ مانند آزادی، آزادگی
آ مانند آدم، آسمان
آ مانند آزار و اذیت انگل و انگل زادگان
آ مانند آرمان و آرزو و آمال انسان‌

آ مانند آبگینه، مانند داشتن زلالی و شفافیت اینه
آ مانند آزادگی انسان در دنیایی رها از ظلم ستمگران
آ مانند ریزش آبشار و سیلاب در رودی پر خروشان
آ به آسانی آب خوردن
*
الف مانند اکسیژن در هوا، در هر دم و بازدم
الف مانند امنیت جان و مال شهروند
*
ب مانند برابری و بهروزی
ب مانند بهداشت و بهزیستی
ب مانند باروری در برهوت
ب مانند بینایی و بی نیازی
ب مانند بُن و ریشه دار
*
پ مانند پایمال شدن حقوق ملت زیر پای ستوران حاکمیت
*
ت مانند تاج و تخت، تکیه بر مسند قدرت زدن و تشویش اذهان عمومی نمودن
*
ث مانند ثمره کار و ثروت بی پایان نثار چپاولگران
*
ج مانند جنگ بیهوده و فرسایشی، جر و بحث های بیخود و جدال‌های گمراه کننده
*
چ مانند چرندیات، چپاول، چشم بندی و چهره عوض کردن و چیره شدن
*
ح مانند حق و حقوق مادی و معنوی، حلقه های دار بر گردن جوانان برومند آزادیخواه
*
خ مانند خّلق‌ها و قوم های مختلف چون شاخه های درخت پربار ملت، خفت و خواری
*
د مانند دیواری از داد و دادخواهی در برابر در دادگاه های ساختگی و دروغگویی
*
ذ مانند ذلت مدعیان ذکرگویی
*
ملت همیشه تاریخ و زبان و الفبای خود را دارد.
حاکمان نیز زبان زور دربار خود را!
آبان 1400/ نوامبر 2021
مهستی شاهرخی


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد