logo

اینترنت و پیشرفت فرهنگی

جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۶ اوت ۲۰۲۱

فرهاد قابوسی

پیشتر نوشتم که برطبق تحقیقات علمی و تاریخی زمینه ساختن کمپیوتر و بعدها اینترنت متکی بر مساعی بود که جهت محاسبات ماشینی مقادیر کثیر تعداد ذرات اتمی برای ساختن بمب اتمی ضرورت یافت، چون "دانشمندان" فعال در این زمینه نظریه منطقی برای تشخیص مسائل مربوطه نداشتند و از سر عجله و تنبلی منطقی کورکورانه انواع مدلهای نادرست را محاسبه می کردند تا به تصادف (!) یکی از آنها به نتایج مورد نیاز ساختن بمب اتمی برسد. استعمال بمب اتمی نیز غیر از کشتار انسانی صرفا سبب تحکیم تسلط نظامی ـ اقتصادی آمریکای شمالی و تشدید استعمار و استثمار اقتصادی و فرهنگی دنیا به نفع سرمایه داری رهبری شده وسیله همان کشور شد. همچنانکه مضار انسانی و اقتصادی انرژی اتمی نیز بسیار بیشتر از منافع اقتصادی آن بوده است. چون اکثریت از این حقیقت متکی بر تحقیقات تخصصی در مورد علل گسترش انرژی اتمی بی خبرند که دولت آمریکای شمالی مشخصا جهت توجیه سیاست متکی بر بمب اتمی خویش در "جهان آزاد" شامل آمریکای شمالی به فروش و توسعه کارخانه های انرژی اتمی در "جهان آزاد" پرداخت تا از طریق رواج کارخانه های اتمی در جهان افکار عمومی "جهان آزاد" را به خرد!

اینترنت نیز در رکاب همین مساعی باز جهت ترکیب مساعی کورکورانه متخصصین تنبل ذرات اساسی در فقدان نظریه منطقی مربوطه لازم آمد. یعنی در هردو مورد فقدان شعور منطقی متخصصین و تنبلی آنها در تشخیص نظریه های منطقی ـ امری که تاکنون ادامه دارد ـ سبب نشر کمپیوتر و اینترنت شده است. اما ضرری که کمپیوتر و اینترنت به بشریت و کیفیت انسانی و منطقی فرهنگ بشری زده و خواهد زد بسیار بیشتر از منافع آن برای آن تنبل هایی است که حوصله خواندن کتاب و نشریات کتبی را نداشته وندارند.

در همین روال است که خواندن مطالب در اینترنت بیشتر مایل به مطالب کوتاه و عدم استدلال منطقی طولانی شده است. اما یادآوری مضار اینترنت هم به اجبار می بایستی در اینترنت انجام بگیرد.

چون اطلاعات اینترنتی بواسطه وفور کمی، نقائص و مضار کیفی آن پیش از آنکه سبب رشد آگاهی مردم بشود، رشد دهنده بینش های غیر منطقی و پرسر و صدایی شده است که سبب تسامح و عقب نگداشتن مردم از فرهنگ منطقی است. همچنانکه بکار گیری محاسبات کمپیوتری در علوم سبب دوام مدلها و "نظریه" های غلط شده است که اساسا غلط اند. حتی در سینما نیز ساختارهای کمپیوتری غیر از تزاید تصنع و شدت نمایش جنایات و سرو صدا در صحنه های بی محتوا و وفور فیلمهای بی ارزش نتیجه ای نداشته است. و کودکان را نیز با عادت دادن به بازی های کمپیوتری از رشد فرهنگی و منطقی بازداشته است. کمااینکه ساختار های کمپیوتر بعنوان یک محصول سیطره سرمایه داری عجول در انباشت سرمایه صرفا در جهت منافع سریع معدود سرمایه دار عمل می کند ولی هیچ اهمیتی به نیازهای اکثریت و کیفیت زندگی اکثریت نمی دهد.

کوتاه سخن که با رشد اینترنت کسانی که در عمرشان کتابی غیر از کتاب های درسی نخوانده بودند، با رجوع به اطلاعات سطحی اینترنتی به میدان آمده و نظیر گروه های دست راستی یا "انکار گران" و "ناباوران" ("کوور دنکر"، "لاترال تینکر") با انکار حقایق تجربی و علمی منطقی به تخریب شرایط انسانی جوامع مشغولند. دیدیم که در پیشرفته ترین جامعه کمپیوتر زده چگونه به کمک اینترنت شیادی چون ترامپ بر سر کار آمد و دنیا را بیش از پیش به هم ریخت.

صرف این نتیجه که اینترنت مردم را از ضرورت خواندن کتاب و رجوع مستمر به کتاب و منابع کلاسیک فرهنگ باز داشته و آنها را از سر تنبلی به انباشت اطلاعات سطحی اینترنتی عادت داده است، کافیست که بپذیریم ضرر اینترنت بر منفعتش می چربد.

از نظر سیاسی نیز شاهد بودیم که همه "انقلابات" متکی بر روابط مجازی به چه نتایجی ختم شدند و همبستگی های مجازی شمار گروه های دست راستی و انکار کنندگان حقایق را افزایش داد و سبب کنترل بیشتر فعالان سیاسی وسیله دولت ها شده است. خطر دنیای مجازی اینترنت برای انسان واقعی بسیار بیشتر و حتی غیر قابل تصور است.نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد