logo

نوجوانان بی پناه دراسارت، سعید طوسی ها واحمد تن تن ها

دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸

یدالله بلدی

yadollah-baladi02.jpg
جمهوری اسلامی با شعار،عدالت گستری، مبارزه بافساد واحترام به ارزشهای اخلاقی بحاکمیت رسید، اما کارنامه 39 ساله جمهوری اسلامی نشانگر این واقعیت دردناک است، که افزون بر آفریدن بحران اقتصادی وسرکوب شدید توام، بازندان وشکنجه واعدام، ارزشهای اخلاقی مورد احترام مردم نیز در حال فروریزی است، درحالیکه ارزشهای انسان ستیز، مانند تجاوز وخشونت درحال افزایش است.
عوامل رژیم که درمنابر، مساجد، تکایا وحسینیه ها، از ستمی که برطفلان مسلم روا شده واز مظلومیت علی اصفر وعلی اکبر مویه میکنند وعوامفریبانه توده های ناآگاه مردم را به گریه وامیدارند، دربرابر تجاوز وتعرضی که به کودکان ونوجوانان روامیشود، سکوت میکنند. درسال 96 معاون اجتماعی شهرداری تهران، اعلام کرد که 90 درصد کودکان خیابانی، مورد تجاوز قرار میگیرند، اما دربرابر این اعتراف فاجعه آمیر ،مقامات شهرداری،ودیگر مقامات واکنشی دراین مورد نشان ندادند، وتاکنون نیزهیچگونه تلاشی برای پایان بخشیدن به معضل کودکان خیابانی انجام نداده اند، وبرای هیات حاکمه، اهمیتی ندارد که این کودکان، بی سر وسامان که باید درمدارس مشفول تحصیل باشند، چرا درخیابانها سرگردان وگرسته مورد تجاوز قرار میگیرند. اما ازسوی دیگر، سعید طوسی، معلم قرآن ویکی از محارم بیت رهبری که دررسانه ها، بجرم خود که تجاوز به پسران بوده اعتراف کرده، اما همچنان عزیزرهبر است، وبتدریس قرآن ادامه میدهد، همچنین درسال گذشته نیز برمبنای شکایت والدین یکی از دانشاموزان که مورد تجاوز یک معلم حزب الهی قرار گرفته بود، معاون امور تربیتی منطقه در یک استدلال وقیحانه ، اظهار داشته بود که این عمل بر اساس رضایت طرفین بوده است، درحالیکه تاکنون صدهانفر بهمین علت اعدام شده اند ، بعنوان نمونه ، دونوجوان 15ساله درمشهد بهمین علت بجوخه عدام سپرده شندندکه عکسهای آنان بعنوان ، نمادی از اعدام نوجوانان در رسانه های مجازی موجود است.

درروز24 آبان خبر تکان دهنده ای همراه باچندین عکس ازیک لات شرور بنام احمد تن تن درشهر شوشتر دردنیای مجازی پخش شد ، احمد تن تن از لمپنهای باسابقه شهر شوشتر است، وتاکنون چندین بار زندانی شده ، امابعلت نفوذی که درسپاه داشته، اززندان آزادشده، وی وهمپالکیهای تبهکارش نوجوانان را مورد تجاوز قرار میداده ودرحین ارتکاب عمل شنیع از قربانیان عکس وفیلم میگرفته اند،.

نکاتی چند پیرامون تجاور به کودکان وپسران نوجوان
براساس کفته یکی از فرماندهان نیروی انتطامی، در سال 96آمار تجاوزدرتهران، دختران 40 درصد وپسران60 درصد بوده
درسال 96 ، دومرد، درتهران بجرم تجاوز به دهها پسر بازداشت شده اند، که مصاحبه آنان در دنیای مجازی پخش شد، یکی از این تبهکاران بهنگام تعطیلی مدارس دانشاموزان را درمکانی خلوت باچاقو تهدید وبزور سوار موتور سیکلت میکرده، ودیگری نیز به بهانه های گوناکون دانشاموزان را بخلوت میکشانده وبا تهدید مورد تجاور قرا میداده. آموزش وپرورش بجای آموزش وشناساندن آسیبهای اجتماعی ونحوه مقابله باآنان وحفظ ومصون داشتن خود از این آسیبها، به دانشاموزان خرافات ،.موهومات واطاعت ازولایت فقیه را میاموزد.

زندانهای جمهوری اسلامی که قرار بود، جایگاه انسان سازی باشد، تجاوز به نسبت جمعیت، بمراتب از جامعه بیشتر است وجوانان زندانی مورد تجاوز لاتها ولمچنها قرار میگیرند، اغلب وکیل بندها درازای دریافت پول جوانان را به سردسته لاتها میفروشند، در اصطلاح زندان باین جوانان قربانی وبیگناه عروس میگویند.، انسان فروشی و واسطه گری نیروی انتطامی، نشانگر سقوط اخلاقی این باصطلاح حافظان ناموس، مردم است.

افزون بر باندهای فحشای دختران ، باندهای فحشای پسران نیز وجوددارد، که طعمه های خودرا ازمیان کودکان ونوجوانان خیابانی یا بی سرپرست یا معتاد انتخاب، وار آنها بهره کشی میکنند .

یکی از دردناکترین سرنوشتهای این قربانیان، کودکی بوده، که از راه وزن کشی ارتزاق میکرده این کودک ، آنقدر مورد تجاوز قرار گرفته بود که دربیمارستان بستری شده بود، دراینحا نباید سهم برخی از مردم بیرحم را در ایجاد این همه بیداد نادیده گرفت، که چراباید یک کودک بیدفاع وفقیر رابیرحمانه مورد تجاوز قرارگیرد، بقول یکی از نویسندکان، بدترین درد ، بیرحمی انسانها نسبت بیکدیگر است .

در ادامه 3تیپ ، ازاین تبهکاران رااز نطر خاستگاه وپایگاه احتماعی ونقش آنان بطور مختصر مورد بررسی قرارمیدهیم.

سعید طوسی، ازمحارم ولایت فقیه وارایشگر ویژه ایشان ومدرس قران است، ایشان که دارای همسر وفرزند است به شاگردان خود که قرآن میاموخته تعرض کرده، جرم ایشان از نظرقوانین اسلام مرگ است، اما بعلت ریاکاری رهبران وتبعیض دراجرای قوانین، ایشان،هیچکونه کیفری را متحمل نشده است،وهمچنان محبوب رهبر است.

احمد تن تن ، یکی ازدهها هزار لاتی است، که در جمهوری اسلامی پرورش یافته اند ، این لمپنها بانواع بزهکاریها وتبه کاریها دست میزنندو، اغلب با ملایان پیونددارند ، که این پیوند دیرینه است،این لاتها اغلب ازطریق قاچاق وفروش وتولید موادمخدر وباجگیری ارتزاق میکنند در، مقابل مردم عادی زور گو وجسورند ودربرابر صاحبان قدرت وثروت مطیع اند ، یکی از انواع اعمال پلید برخی از اینان، تجاور به پسر ان نوجوان است، هزاران مانند ، احمد تن تن درایران همچنان به تجاور وزور گویی مشغولند.

محمد بیچه که 19 نوجوان را پس از تجاوز بقتل رسانده بود، خود قربانی تجاوز بود، محمد بیجه دریک خانواده 12 نفری فقیر پرورش یافته بود ودرکودکی مادرش رااز دست داده واز 11سالگی مورد تجاوز قرارگرفته بود ، فقر وکتکهای هرروزه پدر وکار توانفرسا درکوره های آجرپزی ،از او یک فرد مفلوک وسرخورده ساخته بود ، محمد بیجه انتقام این همه فلاکت وحقارت را از نوجوانان فقیر ومحروم اسلامشهر گرفت و19 نوجوان را بکام مرک کشاند . اغلب این قربانیان یادچار افسردگی میشوند یا به اعتیاد روی میاورند ویا مانند محمد بیجه میخواهند انتفام حقارتها ،محرومیتها وفقر خودرا ازجامعه بازستانند، وانتقام را ازکسانی میگیرند که خودقربانی بیعدالتی اند ، متاسفانه ا ین چرخه بیداد، همچنان ادامه دارد وسعید طوسی ها واحمد تن تن ها ومحمد بیجه ها ، دردامان بیعدالتیها وتبعیضها ، پرورش مییابند وقربانی میافرینند

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد