شنبه ۱۹ بهمن۱۳۸۱ -۸ فوريه ۲۰۰۳
اسامی ۴۴۸۴ اعدام شدگان
قتل عام سال ۶۷
در زندان های جمهوری اسلامی
ب . آزاده - ب . آذرکلاه

خوانندگان عزيز
از آنجا که بعضی از شما قادر به بازکردن يا چاپ نسخه طولانی اسامی اعدام شدگان نيستيد،
ما اسامی را در دو شکل مختلف در دسترستان می گذاريم.
نسخه اول (تمام اسامی در يک نسخه) - فارسی

نسخه اول (تمام اسامی در يک نسخه) -انگليسی

نسخه دوم : اسامی در ده قسمت جداگانه:

اسامی فارسی
====================
قسمت اول (مقدمه)
قسمت دوم (الف)
قسمت سوم ( ب _ ث)
قسمت چهارم (ج_ خ)
قسمت پنجم (د _ ز)
قسمت ششم (س _ ض )
قسمت هفتم (ط_ف)
قسمت هشتم (ق_ل)
قسمت نهم (م )
قسمت دهم (ن _ ی)
اسامی انگليسی
====================
مفدمه انگليسی
مفدمه فرانسوی
قسمت اول A
قسمت دوم A-E
قسمت سوم E-G
قسمت چهارم H-J
قسمت پنجم K-M
قسمت ششم N_R
قسمت هفتم R_T
قسمت هشتم V_Z