logo

ازحقوق اعتصابی كارگران صنعت نفت و پتروشیمی حمایت می كنیم

جمعیت كردهای مقیم فرانسە

سه شنبه ۸ تير ۱۴۰۰ - ۲۹ ژوين ۲۰۲۱

كارگران پیمانی صنایع پتروشیمی در روز ٢٩ خردادماه امسال حركتی دستە جمعی را آغاز كردەاند و پیگیرانە خواستهایی را مطرح می كنند كە در پیوند با حقوق كار آنان میباشد. شرایط عادلانە كار، عدول از قراردادهای ظالمانە، یكجانبە و تحمیلی و جایگزینی آن با استخدام رسمی و دائمی و بویژە افزایش دستمزدها بە كیفیتی كە بتواند با تورم روزانە افسارگسیختە هماهنگی داشتە باشد جزو مطالبات اساسی و فراگیركارگران اعتصابی میباشد.
احقاق حقوق، افشای شرایط ناهنجار محیط كار، فشارهای ظالمانە كارفرما و پیمانكار، پایین بودن دستمزدها، عدم پرداخت حقوق معوقە وعدم برخورداری از حداقل امتیازات صنفی، موضوعیت اعتصاب كارگران صنعت نفت و گاز را برجستە می سازد و ریشە در نارضایتی هایی دارد كە از ابتدای روی كار آمدن نظام جمهوری اسلامی در میان گارگران و زحمتكشان پدیدار گشتەاست.

كارگران ایران از كلیە حقوق و موازین مندرج در قوانین وكنوانسیونهای بین المللی كە برخی از آن حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بە تصویب رسیدەاست ممنوع می باشند، ایران جزو نادر كشورهایی است كە زحمتكشان از حقوق مشروع و مسلم مربوط بە تشكیل سندیكا و اتحادیه كارگری و عضویت در آن محروم می باشند.

تاكنون بە غیراز تهدید بە لغو قراردادهای موجود واخراج كارگران اعتصاب كنندە هیچگونە تلاشی از جانب مقامات دولتی برای رسیدگی بە درخواستهای این طبقە محروم جامعه دیدە نشدە است. این رویكرد زمامداران جمهوری اسلامی یادآور كشتارزحمتكشانی دیگر نظیر كولبرهای كرد و سوخت برهای بلوچ است كە هرازهنگامی بدست پاسداران ضد خلقی رژیم آماج گلولە قرار می گیرند.

تحریم گستردە و فراگیرانتخابات نمایشی ریاست جمهوری ازجانب اكثریت قاطع مردم ایران پاسخ و پیام راسخی بود در زمینە رد تمامیت ساختارها و نهادهای دولتی و فرا دولتی.
جمعیت كردهای مقیم فرانسە حمایت خود را از خواستهای بر حق كارگران پیمانی صنایع نفت وگاز در ایران اعلام میدارد وتهدیدها، بی توجهی، بی تفاوتی مقامات دولتی و كارفرمایان مورد حمایت آنان را قویا محكوم می نماید.

جمعیت كردهای مقیم فرانسە
سە شنبە نهم ماه ژوئن ٢٠٢١نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد