logo

آخرين جزئيات ونامهای بازداشت شدگان اخير

وصحنه سازی «پرس تی وی» عليه جوانان اهوازی در دزفول

دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۰۷ دسامبر ۲۰۱۵

در مهرو آبان ماه سال جاری ده ها تن از فعالان عرب شهرهای شوش، شاوور، دزفول، اهواز و خفاجيه بازداشت شدند. تاكنون از سرنوشت بازداشت¬شدگان و اتهامات وارده به آنها اطلاعات دقيقي در دست نیست. اما مسؤولين امنيتی و قضائی محلی از جمله احمد قهرمانی، دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اسدی نژاد، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقلاب شهر اهواز با مصاحبه با رسانه های داخلی، کلیه بازداشت شدگان رابه عضويت درگروهی بنام «جندالفاروق» متهم كردند، وبرخی ازآنها را به دست داشتن در حمله به چهارنفرازشرکت کنندگان درمراسم عزاداری در دزفول متهم شده که این اتهام کاملا از سوی خانواده های بازداشت شدگان رد شده است. گفتنی است که هیچکدام از خانوادهها تا كنون موفق به ملاقاتشان نشده و اطلاعات دقيق از اتهامات منتسب در دست ندارند‪.‬
پیرو این رخداد در ٢٩ مهر ماه ١٣٩٤مصادف باروزهفتم محرم سال 1436ه.ق نيروهای اداره اطلاعات بایورش به روستاهای «بيت علاو» و «خلف مسلم» از توابع شهرستان شوش و در مسير شاوور-شوش چندين تن از جوانان عرب را بازداشت كردند. که اسامی 8 تن از بازداشت¬شدگان بشرح ذیل می¬باشد‪:‬
١‪-‬عیسی عبداللهی (كعبی) فرزند ناصر 28 ساله‪.‬
٢‪-‬حسون عبداللهی (كعبی) فرزند حبیب 29 ساله‪.‬
٣‪-‬حسین عبداللهی (كعبی) 22 ساله‪.‬
٤‪-‬مجید عبداللهی (كعبی) فرزند ماشاف 24 ساله‪.‬
٥‪-‬محمد عبداللهی (كعبی) فرزند هلیل 32 ساله‪.‬
٦‪-‬جاسم عبداللهی (كعبی) فرزند العبید 28 ساله‪.‬
٧‪-‬ماجد عبداللهی (كعبی) فرزند دحام 21 ساله‪ .‬
‪٨- محسن كعبي فرزند علي‬
تا كنون مقامات قضائی نام يكي ازمتهمان دستگیر شده (ق-كعبي) اعلام نموده و مدعی شدند او همراه دو نفر ديگربااستفاده ازماشین پژو متهم به تیراندازی اخیر دزفول مي باشند‪.‬
دراین میان دکترسیدجعفر موسوی هاشمی وکیل وفعال حقوقی عرب اهوازی که تاکنون دفاع از دهها پرونده امنيتي و سياسي -از جمله پرونده اعضای مؤسسه فرهنگی الحوارشهر خلفیه.که نظام مبادرت به صدور حکم اعدام پنج عضوعرب ازآنها نموده ودونفر از آنها یعنی هاشم شعبانی نژاد وهادی راشدی بصوت کاملاً مخفیانه به اجرا گذاشته- اظهار میدارد:
طبق بند الف ماده51 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، دادسرای صالح به رسیدگی به جرم دادسرا ودادگاه قلمرو محل وقوع حادثه است وتاکنون دلیل روشنی جهت ارسال این پرونده به مراجع قضائی خارج از صلاحیت محلی خود دردست نداریم،لیکن بنا به گفته دادستان دزفول-محل وقوع جرم منتسب-این پرونده جهت اتمام تحقیقات باوصف نیابت به شهر شوش ارجاع گردید.
همچنین نحوه ارتباط بازپرس شعبه اول دادسرای شهر اهواز باموضوع پرونده مشخص نیست.که این امر میتواند ناشی از تعدد محل اقامت سایر متهمان ویاتحویل متهمان به مراجع امنیتی ویژه در شهر اهواز جهت بکارگیری شیوهای ویژه وغیر متعارف وغالباً غیر قانونی درراستای کسب اطلاعات واعترافات ازمتهین باشد.
دراین راستا،آقای هاشمی بابیان این واقعیت که اتهام منتسب به این فعالان محاربه وافساد فی الارض است،اظهار نموده.محاربه یک مفهوم فقهی وجنائی کاملاً عمومی است وسیاسی وامنیتی نمایباشد ودرصورت اثبات باید دردادگاه کیفری استان وبصورت عمومی به آن رسیدگی شود.همچنین،شرط تحقق این بزه این است که هدف وغایة محاربان ازبکارگیری اسلحه ترساندن عموم مردم واخلال درامنیت عمومی جامعه است وچنانچه هدف بخشی ازحاکمیت حاکمیت،نظام،عوامل آن یاگروه ویافرقه ویاتابعان یک مذهب باشد موضوعاً نمیتواند محاربه باشد.ازاین رو تیر اندازی بسوی اشخاص معین ویاحتی دسته ای مشخص-برفرض صحت- از مصادیق محاربه نمیتواند باشد.
این وکیل حقوق بشر می افزاید،متأسفانه نظام بااستفاده ازعناوینی مانند محاربه وافساد فی الارض که اساساً جنبه عمومی دارند وکاملاً مبهم میباشند وبابهره وری ازقداست فقهی وشرعی آنها ناراضیان ومخالفان خود ازجمله جوانان وفعالان عرب اهوازی که درراستای دستیابی کمترین حقوق مدنی واساسی خود فعالیت میکنند.بدون مراعات کمترین حقوق انسانی و قانونی وحتی تشریفات شکلی محکوم وآنها را اعدام میکنند.
ایشان ميگويند،متاسفانه علی رغم صراحت اصل 35 قانون اساسی دایر بربرخورداری متهم از وکیل درکلیه مراجع ومراحل رسیدگی. تبصره واحده ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری حضور وکیل درچنین پروندهایی منوط به اجازه پازپرس ودادیار نموده.که باتوجه به وصف امنیتی دادسرا بندرت چنین اجازه ای به وکیل داده میشود.وهنگامی وکیل میتواند وارد پرونده شودکه اظهارات متهمان بنحوی کاملاً نامشخص وغالباً بااستفاده از شیوهای نامتعارف وغیر قانونی اخذ وثبت میشوند.واساساً تاختم تحقیقات وازبین رفتن آثار شکنجه که گاهی ماهها طول میکشد وکیل نمیتواند موکل خود را ملاقات نماید.


این وکیل اظهارداشته«اظهارات دادستان دزفول وبازپرس شعبه اول دادسرای اهواز صرف نظر ازنقض صریح مفاد کنوانسیونها ومعاهدات بین المللی که بسیاری ازآن مورد پذیرش ایران است.نقض آشکاراصل فقهی برائت واصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی است.واستناد دادستان به اقرارمورد ادعای متهمان فارغ از وجاهت قانونی اعلام نموده.» وی دراین راستا چنین بیان میدارد« درحقوق کیفری ایران محاربه از حدود شرعی بشمار می آید.واثبات آن میبایست باادله شرعی محصوربه شهادت واقرار معتبرباشد.که طبق تبصره واحده ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری.این اقرارمیبایست در نزد قاضی(نه بازپرس یادادستان) صادرکننده حکم وبارعایت تشریفات قانونی ودرجلسه دادگاه صورت بگیرد. حال، چگونه این آقای دادستان یابازپرس بیش از ختم تحقیقات وقبل از صدورکیفرخواست وارجاع پرونده به دادگاه اظهارات متهمان را اقراردانسته؟؟ وبه استناد آن قطعیت محکومیت به اعدام آنها را اعلام نموده؟ بنظرمیرسد این خود دلیلی است بر اینکه این مراجع با تبانی وتعامل متقابل بادستگاههای امنیتی قصد فراهم سازی اذهان عمومی بااستفاده ازرسانها ودخالت دادن چندین دادسرا بستراعدام این متهمان را فراهم سازی نماید.
‪ ‬
در اين راستا، نيروهای اداره اطلاعات روز ١١ آذرماه سال جاری جهت پرونده سازی عليه فعالان عرب اهوازی همراه كانال¬های رسمي صدا و سيما از جمله «پرس تی وی» عازم شهرستان دزفول شده و با انتقال چند تن از بازداشت¬شدگان اخير از شهرهای شاوور، شوش و دزفول بعد از شكنجه¬های جسمي و روحی آنها را اجبار به صحنه سازی نمودند‪.‬
در اين زمينه بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز در تشریح آخرین جزئیات حادثه تیراندازی به هیئت عزاداری صفی آباد، دزفول گفت: تمامی عوامل این حادثه دستگیر شدند و تحقیقات پرونده رو به اتمام است!؟
اسدی نژاد با تشریح آخرین جزئیات حادثه تیراندازی به هیئت عزاداران صفی آباد دزفول اظهار کرد: حدود 14 نفر از عاملين این حادثه دستگیر شدند و بازسازی صحنه در منطقه همزمان با ایام اربعین حسینی انجام شد. وی افزود: عوامل این حادثه گروهکی را با اعتقادات سلفی در روستاهای اطراف شاوور تشکیل داده بودند که چندين تن از این افراد در عملیات شرکت داشتند و آنها را دستگیر كرديم براساس اعلام رسمی وزارت اطلات ایران، تنها سه نفر عاملان اين هجوم در يك ماشين پژو پارس معرفی شده بودند‪.‬
‪ ‬
بازپرس شعبه اول دادسرای اهواز در ادامه بیان کرد: بازسازی صحنه همزمان با ایام اربعین حسینی در منطقه انجام شد. تحقیقات پرونده رو به اتمام است و به زودی به جمع بندی نهایی می‌رسیم‪. ‬
‪ ‬
پيشتر كانال انگليسي ايران پرس تی وی و كانالهاي رسمي صدا و سيما براي چندین بار اعترافات اجباری زندانیان سیاسی عرب که توسط کارگردانان این شبکه به شکل فیلمی مستند درآمده است، پخش کرده اند. زندانیان عرب شهر ماهشهر(خلفیه) ،شوش و حميديه ماهها تحت سخت ترین انواع شکنجه اداره اطلاعات احواز قرار گرفته ومجبور به پذیرش اعترافات غير واقع شده اند‪. ‬
‪ ‬
اعترافات اجباری برخی از فعالان فرهنگی شهر ماهشهر(خلفیه) وزندانیان شهر شوش و حميديه که به اعدام محکوم شده اند، قبل از برگزاری دادگاهشان از پرس تی وی و كانالهاي صدا و سيماي ايران پخش شده بود‪.‬

كريم دحيمي فعال حقوق بشر

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد