logo

سخن آغازین دفتر پژوهش های راهبردی
برای دموکراسی و حقوق بشر

سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲ اوت ۲۰۱۴

علی‌اصغر سلیمی

Aliasghar-Salimi2.jpg
سخن آغازین دفتر پژوهش های راهبردی برای دموکراسی و حقوق بشر
توسط علی اصغر سلیمی


هیئت رئیسه محترم کنگره، خانمها و آقایان، دوستان گرامی،
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

در بازگشایی کنگره کنونی مان که گامی برای همپرسی و بازاندیشی است و با ابتکار جمعی از آگاهان و کنشگران زمینه های فرهنگ و سیاست کشورمان طراحی و به اجرا گذارده میشود، نکته ها و پرسشهایی از جنبه های ارزشی و هنجاری، موضوعه و مضمونی (گفتمان شناسانه)، کارکردی و ساختاری، انگیزشی و بسیج گرانه پیرامون کنگره سکولار دموکراسی میتوانند طرح شوند و مورد کنکاش قرار گیرند

بدیهی است که همت و توانایی، کوشش و پویایی، پایداری، همگامی و همدلی مبارزان سکولار دموکرات میهنمان و از جمله برگزارکنندگان این کنگره میتوانند میزان پیشروی و آهنگ گسترش حرکتمان را تعین بخشند

ـــ بحران کنونی سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی و اختلال های نمادی ـ فرهنگی در جامعه ما کهنه و بسیار گسترده و حاد شده اند. به اتکاء کدام نیروی اخلاقی و به کمک کدام ارزشها و هنجارها میتوان راه برون رفت از بحران و گذار به دموکراسی را هموار کرد؟

ـــ چگونه و با چه کنشهایی میتوان با نیروی اخلاقی پرهیز از خشونت و استراتژی وحدت در تکثر و تنوع فرهنگی در کشورمان که انباشته از شکافهای اجتماعی و کانون تصادمهای نسلی و جنسی و قومی و اقلیتی است، زمینه هایی برای برون رفت از این بحران فراهم کرد؟

ـــ از جنبه تبارشناسی، جنبش سکولار دموکراسی در میهنمان با انقلاب مشروطیت و تجربه دولت ملی دکتر مصدق در راستاهای فکری ـ فرهنگی و سیاسی ـ اجتماعی و به اعتبار تدوین قانون اساسی مبتنی بر حقوق انسانی و ملی و شناسایی حقوق شهروندان درهم می آمیزد و به آنها تداوم می بخشد. اما تجربه ۱۳۵۷ گسستی است نسبتا طولانی بین این فرایندها. با توجه به گسست در این تجربه ها، انتقال نیرو و انرژی از آن آموزه ها و آزمونها به گفتمان و جنبش سکولار دموکراسی مستلزم کدام کنش هاست؟ این پرسش، همانا چگونگی غلبه بر گسستها برای زنده و جاری کردن تجربه های ملی است

ـــ شناخت و شناسایی فرایندهای سکولاریزاسیون و سکولاریسم و لائیسیته در بین ملتهای دیگر در دو سه قرن اخیر و کاربست آن تجربه ها در میهنمان، مستلزم پروژه ها و تلاشهای بیشتر پژوهشی و گفتمان سازی و گفتمان گستری است. پیوند دادن این آگاهی ها با جنبشهای مردمی از گامهای بعدی محسوب میشود. شایسته ذکر است که در این راه نه تنها تجربه ملتهای دیگر بلکه کلیه تلاشهای فکری و فرهنگی تا کنونی از سوی آگاهان جامعه مان نیز باید مورد بازخوانی و سنجش قرار گیرند. پرهیز از گروه گرایی و تحزبهای متعصبانه و تقلیل گرایانه سبب
افزایش نیروها و شتاب در آهنگ جنبش و حرکت سکولار دموکراسی خواهد شد

ـــ برچیدن و پایان دادن به حکومت اسلامی و دولت دینی و پایه گذاری یک دولت حقوق مدار، سکولار (و یا لائیک) و تدوین یک قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر و حقوق ملی و شهروندی در میهنمان، پیوسته و بیش از پیش مورد پذیرش ملت قرار میگیرد. کدام کنشهای فردی، جمعی و ملی در این راستا میتوانند این زمینه های مساعد را به یک تجربه ملی بزرگ، که همانا پایه گذاری یک دولت حقوق مدار است، نزدیکتر نمایند؟

ـــ این گذار استراتژیک بدون اتحاد و همکاری نیروهای سیاسی و فعالان مدنی و شخصیتهای فرهنگی ـ هنری و بدون وجود یک اراده و سامانه رهایی دهندهء سکولار، دموکرات و ملی مهیا نمی شود. منتقدان تحول گرای سکولار دموکرات که امیدوار و باورمند در راه هدف فوق میکوشند چگونه میتوانند حصارها و سدهای حکومت اسلامی را درنوردند و با شتاب و آهنگ لازم پروژه های تخریبی مداوم و مهار زدن ها و «مهندسی های» پی در پی و مخرب اجتماعی رژیم فقها را بشناسند، آنها را در بین وسیعترین قشرهای مردم برملا سازند و ضمن بهره گیری و همسویی های تاکتیکی با نیروهای اصلاح طلب و یا منتقدان ناپیگیر نظام اسلامی از هدف استراتژیکشان، که همانا برچیدن دولت دینی است، دور نشوند و دست یابی به این هدف را مورد مصالحه قرار ندهند

ـــ کارآمدی، سرعت و میزان پیشروی و پایداری نیروهای آگاه، بستگی مستقیم به ژرفای آگاهی و میزان نیروی اخلاقی و خودآگاهی ملی آنها دارد. براستی باید گفت که پافشاری بر اسلام شیعی بنیادگرایانه و مجعولات ساخته شده ای چون مردم سالاری دینی و حقوق بشر اسلامی و التزام به قانون اساسی ارتجاعی کنونی مانعها و سدهای بزرگ در راه دست یابی به دولت حقوق مدار و یک قانون اساسی دموکراتیک میباشند

تفاهم فرهنگی و رواداری و میانه روی و اعتدال و پرهیز از آرمانخواهی ایدئولوژیک، پلهای آغازین این هم پرسی و بازاندیشی میباشند. در این راستا به مبتکران و بنیانگزاران کنگره حاضر به خاطر ابتکار، خلاقیت و آغاز خوبشان شادباش میگویم

سپاسگزارم از توجهتان

علی اصغر سلیمی
از سوی دفتر پژوهش های راهبردی برای دموکراسی و حقوق بشر
بوخوم، هجدهم مرداد ۱۳۹۳ـ نهم اوت ۲۰۱۴

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد