logo





بیانیه جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی

انـتـخــابـات
و گفتمان "مطالبه محور"

يکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۵ مارس ۲۰۰۹

entekhabat.jpg
ما امضاء كنندگان اين بيانيه و كسانی كه پس از اين نام خود را ارسال میكنند، اعلام میداريم:

به رغم آن كه:
۱- وضعيت زندگی روزمره مردم را، به خاطر فشارهای اقتصادی ناشی از ركودِ تورمی، بسيار دشوار و بحران آفرين می بينيم و همچنين محدودتر شدن آزادی و حقوق بشر در كشور، به ويژه در ساليان اخير و با فشارهای فراوانی كه به فعالان سياسی، زنان، دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان مدنی، كارگران، اقوام، پيروان اديان و اعتقادات و مذاهب مختلف،... وارد شده را زنگ خطر دانسته و منافع ملی كشور را نيز به خاطر عملكرد روابط خارجی ماجراجويانه و غير شفاف و پرهزينه ی دولت، در خطر ارزيابی می كنيم؛
۲- در حال حاضر چشم انداز روشنی برای حل معضلات فوق به دليل بسته عمل كردن و انتقاد ناپذيری قدرت مستقر مشهود نيست و شرايط برگزاری يك انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مشاهده نمی شود و در نتيجه احتمال دستيابی به خواسته های مورد انتظار، از راه شركت در انتخابات بسيار ضعيف است. همچنين به علت احتمال دخالت نيروهای غير مسوولی كه نبايد در حوزه سياست دخالت كنند، نگرانی جدی درباره نحوه برگزاری انتخابات رياست جمهوری وجود دارد؛

اما با توجه به اين كه:
۱- كاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زندگی روزمره مردم از اهميت بالايی برخوردار بوده و نبايد تحقق مطالبات و خواسته های اقشار گوناگون جامعه و حل معضلات زندگی جاری آن ها را به اصلاحات بنيادی و تحقق كامل مرحله گذار به دموكراسی موكول كرد؛
۲- تجربه مشاركت بی قيد و شرط و غير برنامه ای در انتخابات و نيز تحريم مطلق و از ابتدای فرايند فضای انتخاباتی، هيچ كدام نتوانسته است به رشد جنبش های اجتماعی و يا حل معضلات كشور و مردم منجر شود، هم چنين بدين سبب که جزء به جزء مطالبات و خواسته هايی كه مشاركت کنندگان در انتخابات به دنبال تحقق آن و يا اشخاص گريزان از مشارکت در انتخابات از تحقق آن مايوس بوده اند، مشخص نبوده و اعلام نمی شده است و رأی دهندگان، شاهد تعهد نامزدها درباره ی برنامه ها و خواسته های مشخص نبوده اند، و كسانی كه رأی نمی داده اند نيز به جز بيان سخنان آرمانی و كلی، رابطه ی آگاهی بخش ديگری با اقشار مختلف مردم برقرار نمی كرده اند، به ويژه كه اينك برخی جنبش های خاص (صنفی – سنديكايی، زنان، اقوام، معلمان، دانشجويان، دگرانديشان،...) با مطالبات مشخصی در جامعه حضور و فعاليت دارند؛

در نتيجه ما:
۱- برخورد كنشگرانه ی مطالبه محور، با فرايند و فضای انتخاباتی خواهيم داشت تا به تدريج "گفتمان مطالبه محور" را (به جای مشاركت بیقيد و شرط و نيز تحريم از ابتدای فرايند انتخابات) مطرح كنيم. بنابراين در سطرهای در پی آمده، مطالبات عينی تر و ملموس ترِ عمومی (فصل يكم) و اولويّت های مرحله ای اقشار جامعه (فصل دوم) مشخص شده و آن ها را در چارچوب خواسته های حداقلی نشان داده ايم؛
۲- از هم اكنون تصميم مشتركی برای مراحل بعدی انتخابات اتخاذ نكرده ايم اما در اين مرحله، خواسته های مشتركمان را در سه "زمينه"ی عمده و پنج "لايه"ی اصلی به شرح زير اعلام می كنيم:

فصل يكم

- رفاه و عدالت


۱- سعی در جهت انتقال مالكيت سازمان های اقتصادی وابسته به نهادها، بنيادهای بزرگ اقتصادی غير دولتی وابسته به حكومت، و شركت هايی كه به طريق رانتی به برخی مسوولان واگذار شده (شركت های شبه دولتی – خصوصی) به بخش عمومی و مردم، با نظارت مردمی.
۲- محور قرار گرفتن توليد داخلی و ايجاد اشتغال، جلوگيری از واردات بی رويّه و برخورد كارشناسی با واردات و صادرات.
۳- استقلال مديريت صندوق ذخيره ارزی كشور از دولت و سپردن آن به مجلس.
۴- جلوگيری از تخصيص بی حساب در آمدهای ملی نفت و گاز به هزينه های جاری و صرف آن ها در امور زيربنايی مانند آموزش و پرورش، بهداشت، راهسازی،...
۵- حمايت از كشاورزان و دامداران با اعطای وام و ايجاد تسهيلاتی همچون خريد تضمينی محصولات، بيمه توليدات كشاورزان، رساندن محصولات به مصرف كننده به منظور حذف واسطه های متعدد، ايجاد سيلو و تأمين كود و بذر.
۶- اصلاح نظام مديريت اقتصادی از طريق استقلال بانك مركزی، بازسازی سازمان مديريت و برنامه ريزی و نظارت مستمر بر كليه شركت های دولتی، شبه دولتی و بنيادها.
۷- تخصيص بخشی از منابع بانكی و دولتی جهت تأمين مسكن برای اقشار كم در آمد.
۸- اصلاح قانون قراردادهای موقت كار در جهت تأمين منافع كارگران، تضمين امنيت شغلی برای همه مزد و حقوق بگيران، تأمين معاش متناسب با نرخ تورم، گسترش خدمات تأمين اجتماعی و بيمه بيكاری.
۹- پرهيز از ارايه آمار غير واقعی و غير كارشناسی، پاسخگو بودن مسوولان به افكار عمومی و مطبوعاتِ مستقل و رسانه ای كردن عملكرد مديران متخلف.
۱۰- جلوگيری از تخصيص هر نوع اعتبار خارج از بودجه رسمی و شفاف كشور و حذف رديف های گوناگون بودجه ای نهادهای مختلف تبليغی، اعانه ای و روحانيت كه بايد مستقل از دولت باشند.
۱۱- حذف هرنوع رانت و نيز هزينه های تشريفاتی و تبليغاتی دولتی، و اعمال مديريت علمی و سالم با استفاده از ديدگاه های مختلف كارشناسی جهت جلوگيری از اتلاف سرمايه های ملی.

- آزادی و حقوق بشر

۱- به رسميت شناختن جلسات و تجمعات مسالمت آميز و فعاليت همه احزاب، انجمن ها، اتحاديه ها، شوراها و نهادهای مدنی در حوزه های گوناگون اجتماعی و نيز حق تشكل برای دانشجويان، معلمان، كارگران، قوميت ها، اقليت ها، نويسندگان، پرستاران، هنرمندان، دگرانديشان، روزنامه نگاران، بازنشستگان، كسبه، وكلا، زنان خانه دار، متخصصان، كارفرمايان، بيكاران،...
۲- مشاركت مشورتی نمايندگان تشكل ها در تدوين و اصلاح قوانين و مقررات مربوط به آن قشر و تلاش برای لغو احكام ناعادلانه قضايی صادر شده برای فعالان اين تشكل ها.
۳- تلاش برای حذف موانع موجود بر سر راه آزادی انتخابات.
۴- جلوگيری از گزينش های عقيدتی، سياسی و غير تخصصی در امور استخدامی، آموزشی،...
۵- ايجاد حوزه معاونت پیگيری و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، به ويژه نظارت بر اجرای حقوق بشر و جلوگيری از هر گونه دخالت در حوزه خصوصی و سبك زندگی افراد.
۶- برقراری ديدارهای ادواری رئيس جمهور با تشكل های مستقل سياسی، فرهنگی، مدنی، صنفی،...
۷- تضمين آزادی بيان از طريق رسانه های نوشتاری، ديداری، مجازی،.... و جلوگيری از هرگونه منع فعاليت آن ها پيش از صدور رأی دادگاه صالحه.
۸- تلاش برای لغو قانونی مجازات سنگسار و ممنوعيت اعدام افرادی كه در سن زير ۱۸ سال مرتكب بزه شده اند.

- روابط بين الملل

۱- عدم مداخله در امور داخلی كشورها و دفاع از روند صلح عادلانه و تنش زدايی در منطقه به ويژه در زمينه حل مسأله فلسطين.
۲- تأكيد بر حق برخورداری صلح آميز از انرژی هسته ای و غنی سازی اورانيوم و حل و فصل مسايل هسته ای از طريق اعتماد سازی بين المللی، تأمين حق نظارت ملی، و تلاش برای از بين بردن زمينه های تحريم های اقتصادی عليه مردم ايران.
۳- برقراری رابطه شفاف و علنی بر اساس منافع ملی با همه كشورهای جهان از جمله آمريكا.

* * * * *

فصل دوم

- زنان

۱- تلاش در جهت برابری زنان و مردان از طريق رفع تبعيضات حقوقی از جمله در مورد طلاق، ديه، تعدد زوجات، حضانت،....
۲- تلاش در جهت شركت فعال زنان در تمام سطوح اجرايی از جمله وزارت و رياست جمهوری و نيز تأسيس وزارت امور زنان.
۳- رفع محدوديت های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی،...
۴- الحاق به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان.
۵- پرداخت مزد مساوی در برابر كار مساوی برای زنان شاغل.

- اقوام و دگرانديشان

۱- رفع تبعيضات آموزشی و استخدامی و مشاركت پيروان اعتقادات و اقوام در همه ی سطوح مديريتی كشور به ويژه در مناطق خود.
۲- تخصيص عادلانه بودجه مناطق و استان ها بر مبنای نيازهای توسعه ای.
۳- تأمين آزادی كامل فرهنگ و آيين های فكری، قومی، دينی و مذهبی همه ی شهروندان (از جمله دراويش) و رفع تضييقات زبانی و هرگونه تبعيض در مورد اقوام و پيروان همه ی آرمان ها و اديان و مذاهب به ويژه اهل تسنن.

- كارگران

۱- تأمين آزادی فعاليت سنديكاها بدون دخالت دولت، منطبق با مقاوله نامه های بنيادين سازمان جهانی كار (اصلاح فصل ششم قانون كار).
۲- كمك به تشكيل و گسترش انواع تعاونی های كارگری از طريق اعطای زمين و تسهيلات.
۳- به رسميت شناختن حق برگزاری اعتصابات.

- معلمان

۱- به رسميت شناختن شورای هماهنگی تشكل های صنفی معلمان كشور و مشاركت رسمی نمايندگان آنها در نهادهای تصميم گيرنده ی مرتبط.
۲- انتخاب وزير آموزش و پرورش و معاونين او (با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه تدريس) و مديران كليدی در تعامل با شورای هماهنگی تشكل های صنفی معلمان.
۳- انتخاب مديران مدارس در تعامل آموزش و پرورش با شورای فراگير مدرسه.
۴- ايجاد انجمن های مستقل دانش آموزی و حذف فشارهای فكری به دانش آموزان.

- دانشجويان

۱- آزادی فعاليت تشكل های گوناگون دانشجويی و نشريات آن ها.
۲- استقلال دانشگاه ها و انتخاب رؤسای آن توسط تشكل های اساتيد، كارمندان و دانشجويان.
۳- به رسميت شناختن حق تحصيل برای كليه دانشجويان و رفع هر نوع محروميت تحصيلی به خاطر مسايل سياسی و عقيدتی.
۴- لغو بومی گزينی و تبعيض های جنسيتی، عقيدتی، سهميه ای،... در انتخاب دانشجو.

motalebat@gmail.com
اسفند ۱۳۸۷

محمد آشور (شاعر) – حميد آصفی (بخش خصوصی) - سهيل آصفی (روزنامهنگار) – ساسان آقايی (روزنامه نگار) - سامر آقايی (فعال مدنی در ياسوج) – فرزانه آقايی پور (نويسنده) - سيدرضا آل محمد (فعال دانشجويی در شيراز) – پيام ابوطالبی (فعال مدنی) - علی اجاقی (فعال دانشجويی در اصفهان) – منوچهر احتشامی (فعال اجتماعی) – هادی احتظاظی (فعال مدنی در همدان) – جابر احمد (مترجم و روزنامه نگار عرب اهوازی) – طاهر احمدزاده (فعال سياسی از دوران نهضت ملی تاكنون) – هما احمدزاده (مترجم) - بابك احمدی (نويسنده) – حسن احمدی (استاد دانشگاه) – محسن احمدی (وكيل دادگستری) – امين احمديان (كارمند و دبير كميته سياسی ادوار) - نوشين احمدی خراسانی (فعال زنان) - مصطفی اخلاقی (پزشك) - منصور اسالو (فعال سنديكايی) – محسن اسداللهی (فعال مدنی) - ميلاد اسدی (دانشجوی صنعتی خواجه نصير و عضو شورای مركزی تحكيم) – حسن اسدی زيدآبادی (روزنامه نگار و دبير كميته حقوق بشر ادوار) - دلير اسكندری (فعال دانشجويی در سنندج) – سيد باقر اسكويی (فعال دانشجويی) - رشيد اسماعيلی (كارمند و عضو شورای سياستگذاری ادوار) – ناصر اشجاری (فعال مدنی) - حسن افتخار اردبيلی (پزشك) – مهدی افشارنيك (روزنامه نگار) - اعظم اكبرزاده (كارشناس بانك و فعال حقوق زنان) – زهرا اكبرزاده (فعال مدنی و حقوق زنان) - حسين اكبری (كارگر بازنشسته و فعال سنديكايی) – سيفاله اكبری (فعال قومی در آذربايجان) - عبدالمجيد الهامی (هموطن عرب و فعال سياسی) – پروين امامی (روزنامه نگار) - ستار امينی (فعال كارگری) – سيامك امينی (فعال مدنی) – محمد امينی (فعال مدنی) - مهدی امينی زاده (كارشناس صنعت و دبير كميته تشكيلات ادوار) – شهلا انتصاری (فعال زنان) – الناز انصاری (فعال زنان) - عبدالرحمان ايران نژاد (عضو هيأت مديره كانون صنفی معلمان) – كمالالدين بازرگانی (مدرس دانشگاه) – مختار باطولی (فعال اجتماعی در گچساران) – ايرج باقرزاده (فعال مدنی در ياسوج) – ايران باقری (شاعر) - خسرو باقری (مترجم) - داوود هرميداس باوند (استاد دانشگاه)- پروين بختيارنژاد (روزنامهنگار و فعال زنان) – خليل براتی (پزشك) – ايمان براتيان (دانشجوی سابق شهركرد) - رحمت الله برهانی (پزشك) - محمد بسته نگار (نويسنده و فعال سياسی) – ژيلا بشيری (فعال زنان) - منوچهر بصير (نويسنده و مترجم) – سيمين بهبهانی (شاعر) - ناصر بهبهانی (كارشناس مديريت در خوزستان) – نجات بهرامی (معلم و عضو كميته سياسی ادوار) - محمد بهزادی (مدير صنعت) – محمود بهزادی (وكيل دادگستری) - محمد بهفروزی (معلم بازنشسته) - حميد بیآزار (بخش خصوصی) – بابك پاكزاد (روزنامه نگار) - هادی پاكزاد (روزنامه نگار) - يوسف پژوم (فعال قومی در آذربايجان) - احمد پورابراهيمی (كارمند) - منور پورابراهيمی (فعال زنان) - عباس پوراظهری (فعال قومی در آذربايجان) – حسين پوررضا (بخش خصوصی) - حبيب الله پيمان (نويسنده و فعال سياسی) – مجيد پيمان (مدير صنعت) – عباس تاج الدينی (فعال اجتماعی) - عبدالرضا تاجيك (روزنامه نگار) – مهدی تاجيك (روزنامه نگار) - عزت الله تربتی (دبير شورای تهران دفتر تحكيم) – مصطفی تنها (مدير صنعت) – محمدعلی توفيقی (روزنامه نگار كرد و عضو شورای مركزی مجاهدين انقلاب) - مجيد توكلی (فعال دانشجويی اميركبير) – مجيد تولّايی (نويسنده) – جاويد جاويدان (حقوقدان) – عليرضا جباری (نويسنده) - رضی جعفرزاده (تكنسين ساختمان) - مينا جعفری (حقوقدان) - جلال جلالی زاده (استاد دانشگاه) – پروين جلايی (فعال زنان) - اسماعيل جليلوند (دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه شيراز) – داوود جليلی (مدير بازرگانی) – علی جمالی (كارمند و دبير كميته سياسی ادوار) - احمد جواهريان (مدير صنعت) – اقدس چرونده (خانه دار) - نزهت حافظی (فعال زنان) – طه حجازی (شاعر) – جلالالدين حجتی (كارمند و دبير كميته آموزش ادوار) - حميد حديثی (معلم در لاهيجان) – علی حديثی (معلم در تهران) - حسين حردان (فعال مدنی عرب اهوازی) – حميد حسامی (فعال اجتماعی) – آرش حسن نيا (روزنامه نگار) - بهزاد حق پناه (پزشك در اصفهان) – آيدين حسنلو (روزنامه نگار) – حياس حسينی (فعال مدنی) - عباس حكيم زاده (دانشجوی اميركبير و دبير سياسی تحكيم) – محمد حيدری (روزنامه نگار) – فخرالدين حيدريان (دندانپزشك و دبير كميته اطلاعرسانی ادوار) - محمد خاكساری (بازرس كانون صنفی معلمان) – هما خداورديان (كارمند اتاق عمل) – حسين خداياری (مدير صنعت در آذربايجان) - صلاحالدين خديو (داروساز در مهاباد) – پژمان خرسند (فعال مدنی) – حسين خسروانی (فعال مدنی) - محمد خطيبی (بخش خصوصی) – محمد خليلی (شاعر) - هاشم خواستار (معلم در مشهد) – بهروز خوشباف (فعال مدنی) - ابراهيم خوشسيرت (كارمند در لاهيجان) - ناهيد خيرابی (روزنامه نگار) - ثريا دارابی (سردبير قلم معلم) – شهناز دارابيان (معلم) - محمد دادفر (نماينده دوره ششم مجلس) – رسول دادمهر (انتشاراتی) – محمد دادیزاده (مهندس ناظر در آذربايجان) – بهنام دارايی زاده (فعال مدنی) - دارين داريوش (فعال مدنی) – مسعود داوران (فعال مدنی) - مجتبی درخشان (فعال مدنی) - مجيد دُرّی (دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه علامه) – علی اشرف درويشيان (نويسنده) – منصور درياباری (فعال مدنی و هنری) – محمود دلآسايی (فعال مدنی) - ابراهيم دينوی (فعال اجتماعی در همدان) – علی دهقان (روزنامه نگار) – ترانه راد (فعال زنان) - محمد راعی (فعال دانشجويی در مشهد) - محمدصادق ربانی (استاد دانشگاه تهران) – مسعود رجايی (فعال مدنی) - محمدجواد رجائيان (نماينده اسبق مجلس در زنجان) - تقی رحمانی (نويسنده) – نجف رحيمی (فعال قومی در آذربايجان) - بهمن رضاخانی (سردفتر اسناد رسمی) – داوود رضوی (عضو هيأتمديره سنديكای شركت واحد) – حسين رفيعی (استاد دانشگاه) – احسان رمضانيان (كارمند و عضو كميته سياسی ادوار) – بنفشه رمضانی يگانه (روزنامه نگار) – فرزانه روستايی (روزنامه نگار) – فريبرز رئيس دانا (اقتصاددان) - ميراكبر رييس زاده (عضو هيأت مديره كانون صنفی معلمان) – رضا رييس طوسی (استاد دانشگاه) – رقيه زارع پورحيدری (فعال زنان) – مختار زارعی (شركت ساختمانی در سنندج) - اردشير زارعی قنواتی (روزنامه نگار) – علی زرّين (فعال اجتماعی) – علی زمانی (فعال مدنی) - محمدابراهيم زمانی (معلم بازنشسته و مدرس دانشگاه در شيراز) - محمدرضا زهدی (روزنامه نگار) – احمد زيدآبادی (روزنامه نگار و دبيركل ادوار) – عليرضا ساريخانی (كارشناس اداره مخابرات) – تارا سپهری فر (دبير انجمن اسلامی دانشگاه شريف) - نسرين ستوده (وكيل دادگستری) - عزت الله سحابی (فعال سياسی) – فريدون سحابی (بازنشسته سازمان انرژی اتمی و دانشگاه) - هاله سحابی (فعال زنان) – نسيم سرابندی (دبير كميسيون زنان تحكيم) – فاطمه سرحدی زاده (نويسنده) – مينا سری (فعال زنان) - محمود سعيدزاده (كارمند و مسؤول دبيرخانه ادوار) – فاطمه سلطانزاده (فعال زنان) - عبدالفتاح سلطانی (وكيل دادگستری) – مرتضی سلطانيه (معلم در قزوين) - جهانگيز سلمانپور (معلم در تبريز) - مرتضی سمياری (دانشجوی سيستان و بلوچستان و عضو شورای مركزی تحكيم) – سياوش سميعی (معاون اسبق وزيركار) - علی سياسی راد (كارمند و عضو شورای مركزی ادوار) – خسرو سيف (فعال سياسی) - سيدمحمد سيف زاده (وكيل دادگستری) – محمود شاددلبصير (فعال اجتماعی در رشت) - ابراهيم شاكری (بازنشسته مطبوعاتی) - حسين شاه حسينی (فعال سياسی از دوران نهضت ملی تاكنون) - صادق شجاعی (دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه علامه) – منصوره شجاعی (فعال زنان) – محمد شريف (وكيل دادگستری) – فرج الله شريفی (نويسنده) - ابوالحسن شفا (فعال سنديكايی) – بهناز شكاريار (نقاش) - ماشاءالله شمس الواعظين (روزنامه نگار) – عالمتاج شميرانی (فعال زنان) - گوهر شميرانی (فعال زنان) - سعيده شهبازی (حسابدار) - شايا شهوق (روزنامه نگار و طراح هنری) – عطاءالله شيرازی (دندانپزشك) – آمنه شيرافكن (روزنامه نگار و دبير كميته زنان ادوار) – ناصر شيرمحمدی (فعال مدنی) - سعيد صاحب محمدی (كارآفرين در دزفول) – محمد صاحب محمدی (كارآفرين در دزفول) – محمد صادقی (روزنامه نگار و دبير كميته شعب ادوار) - اسماعيل صادقی (فعال مدنی) - حامد صادقی صفت (وبلاگنويس) – آرش صالح (فعال دانشجويی در سنندج) - سيدعلی صالحی (شاعر) - سعيد صحرايی (فعال دانشجويی در اصفهان) - مينوش صدوقيانزاده (معمار و شهرساز) – مهدی صراف (فعال اجتماعی در آذربايجان) – پويان صفری (دانشجوی فعال در شيراز) - مظفر صفری (فعال اجتماعی) - حميدرضا صمدی (روزنامه نگار در كرمانشاه) – كيوان صميمی (مدير بازنشسته صنعت) – علی اشرف ضرغامی (شاعر ملی) - فريدون ضرغامی (فعال اجتماعی) - اعظم طالقانی (فعال سياسی و حوزه زنان) – طاهره طالقانی (فعال فرهنگی و حوزه زنان) - سيامك طاهری (روزنامه نگار) – مرتضی طاهری (كارشناس اقتصادی) - ناصر طاهری (وكيل دادگستری) - هما عابدی (وكيل دادگستری) – سيدجعفر عباسزادگان (شغل آزاد در شيراز) – باقر عباسی (معلم اخراجی) - صدرا عبدالهی (كارگردان سينما) – مهدی عربشاهی (دبير تشكيلات تحكيم) – عبدالله عرفان طلب (فعال مدنی) - ثريا عزيزپناه (روزنامه نگار كرد) – احمد عزيزی (عضو هيأت رئيسه شورای تهران تحكيم) - يوسف عزيزی بنی طرف (نويسنده عرب اهوازی) – حميدرضا عسكری (فعال مدنی) – علی عسكری (فعال مدنی) - روئين عطوفت (كتابفروش) – باقر علايی (فعال ادوار تحكيم) - علی علوی (فعال مدنی) - محمدحسن علي پور (روزنامه نگار) – رضا عليجانی (نويسنده) – توحيد عليزاده (دانشجوی محروم از تحصيل) - حسن عليزاده (كارآفرين در استان آذربايجان) - محمدعلی عمويی (فعال سياسی) – فريده غائب (روزنامه نگار) - محمدحسين غفارزاده (پزشك در تبريز) – مصطفی فاضلی (فعال مدنی) – علی فايض پور (فعال قومی در آذربايجان) - حامد فرازی (شركت ساختمانی در بانه) – ناصر فربد (سرلشگر بازنشسته) – كاظم فرج اللهی (روزنامه نگار) - فرزاد فرحبخش (فعال مدنی) - فرشيد فرشباف فاخر (كتابفروش در تبريز) – فرهاد فرهادی (فعال مدنی) - علی فريديحيايی (مدرس دانشگاه و فعال در آذربايجان) – صادق فقيرزاده (شغل آزاد) – ابوالفضل فلاح (فعال مدنی) - ارسلان فلاح حجت انصاری (نماينده اسبق مجلس از لاهيجان) – كاوه قاسمی كرمانشاهی (فعال دانشجويی در كرمانشاه) - عباس قائمالصباحی (كارشناس اقتصادی) - عليرضا قراباغی (كارشناس فناوری) – قاسم قشلاقی (فعال مدنی) - عبدالحسين قمیزاده (بازرگان) - داريوش قنبری (نماينده دوره هفتم و هشتم مجلس) – اجلال قوامی (فعال قومی در كردستان) – نظام الدين قهاری (پزشك و فعال سياسی) – اسدالله كارشناس (معلم بازنشسته) - رحمان كارگشا (پزشك در اراك) – تونيا كبودوند (فعال دانشجويی) - محمدصديق كبودوند (رئيس سازمان حقوق بشر كردستان) – يوسف كبيری (فعال مدنی) - هادی كحال زاده (عضو شورای مركزی ادوار) – خسرو كردپور (بدون شغل در مهاباد) - رئوف كريمی (پزشك در سنندج) - فريدون كشكولی (فعال اجتماعی در شيراز) – فردين كمانگر (كارمند شركت گاز در سنندج) - پروين كهزادی (پژوهشگر مسايل اجتماعی در خوزستان) – بهناز كيانی (فعال زنان) – رضا كيميايی (فعال مدنی) - مسعود لدنی (عضو جمعيت توسعه سياسی- فرهنگی خوزستان) - حسين مجاهد (فعال اجتماعی در همدان) – احسان محبوب (فعال مدنی) - عفت محبوب (فعال زنان) - مريم محبوب (معلم اخراجی و ويراستار) – علی محمدی (فعال دانشجويی در سمنان) - نرگس محمدی (كارشناس صنعت) – نوشين محمدی (روزنامه نگار در كرمانشاه) - محمد محمدی اردهالی (بازاری و فعال سياسی) – ستار محمودی (فعال دانشجويی در سيستان و بلوچستان) – مجيد مددی (مترجم) - حسين مدنی (فعال اجتماعی) - ماشاالله مديحی (پزشك) – بلال مرادويسی (فعال دانشجويی در كرمانشاه) - مرضيه مرتاضی لنگرودی (فعال زنان) – موسی مزيدی (فعال سياسی عرب اهوازی) - ضياء مصباح (فعال مدنی) - عاليه مطلّب زاده (خبرنگار و عكاس) – احمد معصومی (شغل آزاد در اراك) – ياسر معصومی (فعال دانشجويی دانشگاه تهران) - اسماعيل مفتی زاده (مدير تعاون در استانهای كردستان و...) – بدرالسادات مفيدی (روزنامه نگار) - خديجه مقدم (فعال محيط زيست) – مرتضی مقدم (فعال مدنی) – مهدی مكارمی (روزنامه نگار در اهواز) – مجيد ملكی (سينماگر) - محمد ملكی (رييس اسبق دانشگاه تهران) – علی مليحی (روزنامه نگار و مسؤول روابط عمومی ادوار) - قدرت منصوری (فعال اجتماعی در تبريز) – ژيلا موحد شريعت پناهی (كارشناس انرژی اتمی) – جواد موسوی خوزستانی (انتشاراتی) - علی اكبر موسویخوئينی (نماينده دوره ششم مجلس) - عبدالله مؤمنی (معلم و رئيس شورای مركزی ادوار) – بيژن موميو ند (روزنامه نگار) - جواد مهرانگهر (كارگر كفاش و فعال سنديكايی) – ناهيد ميرحاج (فعال زنان) - يونس ميرحسينی (فعال دانشجويی) - مسعود ميری (روزنامه نگار) – مهدی ناطقی (معلم) - ضياء نبوی (دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه صنعتی بابل) – ناصر نصراللهی (فعال مدنی) - آرش نصيری اقبالی (طراح نرم افزار) – شيوا نظرآهاری (كارشناس عمران) - امين نظری (دانشجوی همدان و عضو شورای مركزی تحكيم) – صديقه نعلگر (كارشناس گفتار درمانی) - پويا نعمت اللهی (كارشناس اقتصادی) – سعيد نعمتی (كارمند و عضو شورای سياستگذاری ادوار) - محمود نكوروح (نويسنده) – ارشيا نوری (كارشناس صنعت) - حسين نوریزاده (فعال اجتماعی) – حسن نيكبخت (حروفچين) - علی نيكونسبتی (عضو سابق شورای مركزی تحكيم) – سعيد نيكويی (كارشناس اقتصادی) - فلاح ولايتی (بازاری در سنندج) - فرهاد هادی (شركت ساختمانی در سنندج) - فريد هاشمی (دانشجوی دانشگاه تهران و عضو شورای مركزی تحكيم) – بهاره هدايت (دانشجوی اقتصاد و عضو شورای مركزی تحكيم) – سيدغلامرضا هزاوه ای (دانشجوی دانشگاه شهيد رجايی) - مراد همتی (پژوهشگر در درود) - احسان هوشمند (پژوهشگر اقوام) – احمد يزدانی (شغل آزاد در درود) - حنيف يزدانی (عضو سابق شورای مركزی تحكيم) – سحر يزدانی (فعال دانشجويی در شيراز) - ميرمحمود يگانلی (نماينده دوره ششم مجلس) – حسن يوسفی اشكوری (روحانی و نويسنده)



نظرات خوانندگان:

حمایت از بیانیه
کمیته حامیان بیانیه گفتمان
2009-03-17 14:40:04
هم میهنان گرامی،با شادباش فرا رسیدن نوروز،چناچه مایلید از حامیان این بیانیه باشید،به آدرس زر مراجعه و با وارد کردن نان خود حمایت خود را اعلام نمائید.

http://www.gopetition.com/online/26165.html

روزنامه نگار
فریبرز شمشیری
2009-03-17 13:04:12
جای این طرح در بحث انتخابات خالی بود. همیشه اصرار داشتم که بجای اینکه از فرد خاصی پیروی کنیم به مطرح کردن خواسته های جمعی و فردی خود بپردازیم و کاندیدایی که اعلام کند توانایی انجام خواسته های ما را دارد، رای بدهیم. این طرح شروع خوبی است.

بنابراین من از این طرح حمایت می کنم.

فعال سیلسی مدنی بازنشسته
ضیا عابدی
2009-03-17 02:56:54
من هم از چنین طرحی برای بیان خواسته هااستقبال میکنم
و نام خود را به لیست اسامی اضافه میکنم

مهندس صنایع
رضا مولائی
2009-03-16 21:20:22

امیدوارم این خواسته با پایان انتخابات به محاق فراموشی سپرده نشود .

اعلام حمایت
شهلا بهاردوست / شاعر
2009-03-16 20:34:27
با سپاس از همه دوستان و عزیزان از این بیانیه "مطالبه محور" حمایت می کنم و توان بیشتر برای همه آرزو می کنم. با مهر، شهلا بهاردوست

اعلام حمایت
حسن نایب هاشم
2009-03-15 22:33:54
من نیز به سهم خود از گفتمان مطالبه محور مطروحه حمایت می کنم و با افزودن امضای خود به بیانيه، اميدوار هستم که تعداد هر چه بیشتری از امضاء کنندگان این بيانيه، امضاء کنندگان طرح انتخاباتی زير به عنوان کانديدای بالقوه يا حمايتگر باشند.

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=2340

http://www.asre-nou.net/php/policy/qAnun-e-asAsi-matn-e%20kAmel-kAr-Sode-03-12-1387.pdf


elam hemayet
mehran keshavarz
2009-03-15 22:12:17

movefagh bashid

mehran keshavarz (Norway))

nevisande wa shaere baloch
aziz dadyaar
2009-03-15 20:44:23
kamelan movafeqam

Baz Neshasteh
Delsuz Irani
2009-03-15 20:12:17
Arezuye ejrAye barnAmehAye fogh ra daram

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد