logo

نامه اعتراض آميز پرفسور آندره نوشی، فرانسوی يهودی تبار (*) به سفير اسرائيل در فرانسه.

جنایات صهیونیزم در غزه

ترجمه: دکتر کاظم رنجبر

شنبه ۲۸ دی ۱۳۸۷ - ۱۷ ژانويه ۲۰۰۹

پيشگفتار:ترجمه نا مه ايکه به حضور خوانندگان معرفی می شود، نامه ايست که استاد افتخاری ومعروف تاريخ، در دانشگاه نيس فرانسه، به سفير اسرائيل، در ۳ ژانويه ۲۰۰۹ نوشته است. پرفسور اندره نوشی، امروز ۸۶ سال دارد،جٌد اندر جٌد، در فرهنگ دين يهود تربيت شده است،و متولد شهر کنستانتين الجزاير است، که سابق بخشی از مستعمرات فرانسه بود، و دارای مليت فرانسوی است.اين مرد فرهيخته و آزاديخواه، در جنگ دوم جهانی، از سا ل ۱۹۳۸ تا سال ۱۹۴۵،در سازمان مقاومت ملی فرانسه،مسلحانه عليه نازيسم هيتلری جنگيده است، تا وطن اش را از يوغ توحش و بربريت نازيسم آزاد بکند.
آندره نوشی، در زندگی علمی اش در رشته تاريخ، آثار با ارزشی از خود بجای گذاشته است، که ترجمه عنوان بخشی از اين آثار، چنين هستند.
1- نفت ونقش آن در روابط بين المللی.
2- تاريخ فرانسه از سال ۱۸۴۸ تا کنون.
3- استعمار فرانسه در شمال آفريقا، و صد ها مقا لات در رابطه با سياست و ژئوپولتيک.
متاسفانه تا آنجائيکه من صاحب اين قلم می دانم، اين آثار، هيچکدام، به فارسی،ترجمه نشده اند.
اين انسان فرهيخته و آزاده، با ديدن جناياتی که رهبران صهيونيست حاکم در اسرائيل،در طول ۶۰ سال،و امروز در نوار غزه، بنام دين و يهوديت انجام می دهند، و امروز دنيا شاهد اين جنايت ها هستند،که چگونه زنان و کودکان مظلوم و بی گناه و بی پناه عزه چگونه زير بمب های چند صد کيلوئی، تکه تکه می شوند، نامه ای به سفير اسرائيل در فرانسه نوشته است،من صاحب اين قلم، ترجمه آنرا در زبان فارسی، در اختيار هموطنان ام می گذارم.حود پرفسور اندره نوشی، از تمام انسان هائيکه خواستار صلح پايدار و شرافتمندانه بين اسرائيل و ملت فلسطين هستند، که اين نامه را، برای آگاهی افکار جهانی، در زبان های گوناگون، ترجمه کرده و منتشر بکنند.
پرفسور آندره نوشی که خود مسلحانه عليه نازيسم هيتلری جنگيده است، بهتر می داند که اولين قربانی نازيسم هيتلری در درجه اول خود آلمانی ها بودند.آندره نوشی، با نوشتن اين نامه سرگشاده، به هويت دينی و قومی خود پشت نکرده است، بلکه بخاطر تجربه زندگی و دانش خود می داند، که بزرگترين قربانی صهينويزم،چه امروز و چه در آينده، در درجه اول خود يهوديان هستند و خواهند بود. وقتی که فرزند يک مادر عرب، يا يک مادر يهودی ساکن اسرائيل قربانی جنگ و خشونت می شود، اشک چشمان اين دو مادر داغديده،يکی است و زخم دلشان تا پايان عمر التيام نا پذير است.پيام پرفسور اندره نوشی در اين نامه چنين است:او می گويد: ای انسان هائيکه صاحب وجدان و انسانيت هستيد، بيائيد و بيائيم، بدون کوچکترين تبعيض قومی، نژادی، دينی، جنسی، دست در دست هم بدهيم اين زخم چرکين ۶۰ ساله خاورميانه را که ساخته و پرداخته استعمار و سرمايه داری فراملی است، تا کنون هزاران قربانی داده است،و مليونها انسان را از خانه و کاشانه اش آواره کرده است، با يک صلح عادلانه و شرافتمندانه التيام ببخشيم.
اندره نوشی، خوش باور و ساده انديش نيست، او می داندبرای شرکتهای چند مليتی نفتی و اسلحه سازی و بانکهای دنيا، کلمات دوستی انسانيت، تعاون و همياری بين انسان های، کلمات مشئز کننده و نفرت انگيز هستند.اندره نوشی می داند که اين مادران داغديده، اين کودکان معصوم که تن نحيف و رنجورشان با بمب های خوشه ای تکه پاره می شوند، يا آن جوانانی که بنام سربازاسرائيلی، يا چريک و فدائی فلسطينی کشته می شوند، فرزندان مليادرهای آمريکائی، انگليسی، فرانسوی، سويسی، و صاحبان شرکت های نفتی،و اسلحه سازی، حتی مليادر های نفتی اعراب نيستند. اما اين جنگهای طولانی ۶۰ ساله، بين ملت های خاورميانه، چه سود کلانی بر معيارارقام تريليون دولاری، به جيب اين شرکتها ريخته اند را پرفسور آندره نوشی استاد افتخاری دانشگاه نيس فرانسه می داند.باهم نامه اين استاديهودی تبار را،که به سفير اسرائيل در کشور فرانسه نوشته است، می خوانيم.

***************************

۳-ژانويه ۲۰۰۹-
آقای سفير،
برای شما ۳ ژانويه، روز شنبه مقدٌس، روز شبات يهوديان است که بايد روز صلح باشد، در صورتيکه (در اسرائيل) روز جنگ و خونريزی است.برای من، سالها استعمار اسرائيل،و دزدی زمين های فلسطينيان، توسط اين کشور، باعث خشم و نفرت اند.، لذا با تکيه بر چند واقعيت، به عنوان يک فرانسوی، به عنوان يک يهودی زائيده شده از مادر يهودی،، به عنوان عامل روابط دانشگاهی بين دانشگاه نيس فرانسه با دانشگاه تل آويو اسرائيل، اين نامه را به شما می نويسم.
ديگر امکان ندارد در مقابل سياست قتل عام امپرياليست اسرائيل ساکت نشست.شما عينأ همان رفتاری را می کنيد، که هيتلر در اروپا، با اطريش و چکسلواکی کرد.شما قطعنامه های سازمان ملل متحد را حقير و بی ارزش می شماريد همچنانيکه هيتلر قطعنامه های جامعه ملل را حقير و بی ارزش می شمرد.شما کودکان و زنان را بدون آنکه در عمليات تروريستی و يا در عمليات انتفاضه شرکت داشته باشند، بدون ترس از عقوبت و تنبيه، به قتل می رسانيد.تمام ااين ها نتيجه استعمار غير قانونی و غير مجاز شما هستند.، در واقع يک دزدی از جانب شما محسوب می شود.رفتار شما عين دزدان سرزمين های ديگران است، حتی شما به معنويت و قانون يهود پشت کرده ايد.ننگ و نفرين بر شما،و ننگ نفرين بر اسرائيل باد! شما گورستان خود را با دست خود می کنيد، بدون آنکه خود به آن آگاه باشيد.برای اينکه شما محکوم هستيد که با فلسطينی ها و ساير کشور های عربی، در کنار هم زندگی بکنيد.اگر شما تا اين حد فاقد شعور سياسی هستيد، در آنصورت شما لياقت داشتن مسئوليت سياسی را نداريد، و رهبران سياسی شما بايد از کار و مسئوليت سياسی، کنار بروند.کشوری که اسحق رابين را می کشد و از قاتل او تجليل به عمل می آورد، آن کشور فاقد معنويت است و قابل احترام نيست. خدای شما و آسمان ها، اريل شارون جانی را نابود بکند.شما در سال ۲۰۰۶ در لبنان متحمل شکستی شديد، اميدوارم که بعد از اين متحمل شکستهای ديگری بشويد.شما که جوانان اسرائيل را به مرگ می فرستيد، برای اين است که شجاعت بستن قرار داد صلح را نداريد.
چگونه يهوديان ايکه اين همه رنج کشيده اند، از جلادان و قاتلان خود و قوم خود، امثال هيتلر ها تقليد می کنند؟ااستعمار و غصب سرزمين های فلسطينی ها از طرف اسرائيل از سال ۱۹۷۵،سياست های استعماری هيتلريسم را در خاطرات من زنده می کنند.من فرقی بين رهبران امروزی اسرائيل و با رهبران آلمان نازی نمی بينم.
شخصأ همچنانيکه بين سا لهای ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۵، تا زمانی که عدالت توانست هيتلر را نابود بکند، عليه نازيسم جنگيدم،، با تمام نيروهايم عليه شما خواهم جنگيد.هيتلريسم در درون قلب کشور شما جای دارد.ننگ بر اسرائيل! اميدوارم که خدای شما، رهبران شما را به جزائی که شايسته آن هستند، از آنان انتقام بگيرد.من به عنوان يک مبارز جنگ جهانی دوم عليه هيتلريزم، از شما شرم دارم.خدای شما تا پايان قرون بر شما لعنت کند. اميد است که روزی به جزای اعمال خود برسيد.
امضاء: آندره نوشی.
ترجمه: از کاظم رنجبر.دکتر در جامعه شناسی سياسی.پاريس ۱۶ ژانويه ۲۰۰۹
*André Nouschi
Lettre de monsieur André nouschi (۸۶ans) Juif originaire de constantine algerie?
Lettre de André Nouschi à l’ambassadeur d’Israël en France

André Nouschi Professeur honoraire de l’Université
publié le mardi ۱۳ janvier ۲۰۰۹.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد