به مناسبت ١٠ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

در اعتراض به سرکوب و برای توقف فوری خشونت علیه زنان، کارگران، دانشجویان !

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی - برلین

برای همبستگی با پناهندگان افغانستانی و برعلیه اخراج آنان!
طبق گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بیش از ۱۰۵۴ نفر تحت عناوین گوناگون در ایران اعدام شده اند. هم اکنون جان بسیاری از زندانیان سیاسی در معرض خطر فوری اعدام قرار دارد. حقوق انسانها در "دولت امید" بیش از گذشته نقض می شود . افزایش فقر و فلاکت بر زندگی مردم، شکنجه و اعدام، عفریتِ مرگی تدریجی بر روی بسیاری از فعالان، دگراندیشان و منتقدان سیاسیِ زندانی و نیز زندانیان عادی سایه انداخته است. آزار و اذیت و زندانی کردن نوکیشان مسیحی در ایران که پیشینه اسلامی داشته اند، بهاییان و سنیها و نیز اقیلتهای ملی مانند کردها، بلوچها و اعراب خوزستان در دولت روحانی افزایش یافته است.