بهزاد کشاورزی

ترقّی خواهی
در تاریخ معاصر ایران

ترقّیخواهی در کشورما نیز در تاریخ معاصر، به خاطر دستیابی به آرمان هایش همان مسیر را پیمود و بالاخره به انقلاب مشروطیّت انجامید. واما اینکه تا چه اندازه در دستیابی به آرمان هایش موفّق شد، مقوله ای است که به بررسی دیگری نیاز دارد. باید بر این نکته نیز تأکید کرد که جامعه همیشه در حال حرکت است و تاریخ در حال پیشرفت؛ و به همین دلیل از همان فردای هر انقلاب و یا رفورمی، نهضت ترقّیخواهی─ ولو این که به هدف هایش نیز برسد ─ هرگز از حرکت باز نمی ماند، بلکه بلافاصله نیازهای تازه تری در سر راه اش پدیدارمی شود و به همین ترتیب به پیشرفت خود ادامه می دهد.bayatzade.jpg
منصور بيات زاده

«تأملی بر نوشته آقای عبدالله شهبازی ...» ـ بخش اول

وی قسمت سوم آن مجموعه را به توضيحاتی درباره «سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور» اختصاص داده است. بنظر من (منصور بيات زاده) ــ يکی از فعالين جنبش دانشجوئی در دوران رژيم وابسته به امپرياليسم شاه ــ بخشهائی ازمطالب مطرح شده ازسوی اين « مورخ» محترم، ناقص و حتی نادرست می باشد و در بسياری از موارد هيچگونه همخوانی با تاريخچه واقعی «سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور» (کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحادملی) ندارد.soraya-bakhtiari-book-s.jpg
بیژن باران

یادها- ثریا اسفندیاری

کاخ مرمر. زمین آن از جنوب نبش خیابان سپه/ خمینی، از شمال بر خیابان کاخ، از شرق بر خیابان پهلوی پایین/ ولیعصر قرار داشت؛ از غرب به ساختمان خدمه می رسید که در حیاط آن به یک کوچه فرعی از سپه باز می شد. این زمین باغی بود با درختان چنار، چمن مخملی، حاشیه گلکاری و شمشاد پاکوتاه. زمین بوسعت 35462 و ساختمان 2-3 طبقه 2870 متر مربع است. در دهه 30ش حصار میله های عمودی 2-3 متر آهنی بدور باغ کشیده شد. ضلع جنوبی ساختمان مشرف به استخر بیضی با حاشیه پهن اسفالت برای مراسم درباری روباز بود. ضلع جنوبی رو بقبله ساختمان مکعب با نمای مرمر سفید، دارای در 2 لنگه ای جلوی کاخ بود که بسوی استخر باز می شد.