Reza-Alavi.jpg
رضا علوی

شمشیرهای زهرآگین فدائیان اسلام

نواب صفوی در ضیافت اخوان المسلمین

در سفری که نواب صفوی در سال 1953 به قاهره کرد، مورد استقبال اخوان المسلمین قرار گرفت و او را بر دوش های خود در خیابان های قاهره گرداندند و تصویر او را با همان عمامه کذایی در صفحه نخست روزنامه چاپ کردند و بدین گونه اخوان المسلمین، نابخردانه، بدون توجه به موقعیت دربار و دکتر مصدق و حزب توده و شرایط اجتماعی و سیاسی ایران، تلاش می کرد که از وی چهره ای بسازد و فدائیان اسلام را تنها آلترناتیو نجات بخش ایران جلوه دهد.