ranjbar.jpg
کاظم رنجبر

ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت.
بخش ششم . نسخه۱

قدرت های غربی دین را وسیله ای در راستای رسیدن به اهداف استراتژیک خود بکار گرفته اند ، ولو اینکه خودشان نیز مسیحی هستند ولی در عمل درست در راستای منافع شان خارج از معنویات و باور های دینی خود عمل میکنند ، وبا تحریک تعصب دینی و حکومتهای متعصب بظاهر دینی خلیج فارس ، سعی بر آن دارند که دولت های غیر مذهبی کشور های مسلمان را سرنگون بکنند .