بازاریاب

بازار اقتصادی انرژی ملی در حال از هم پاشيدگی است
و احمدی نژاد دست به سينه منتظر امام زمان نشسته است

اشكال اصلی كه به دنبال فقدان برنامه ریزی ملی بوجود آمده و به بحران بین المللی مربوط می گردد، این است كه ایران فرآورده های نفتی مورد نیاز بازار انرژی خود را از خارج وارد می نماید. این امر كه ما به بنزین وارداتی وابستگی داریم باعث كمبود و كسری بودن بنزین میگردد كه ما آنرا بخوبی احساس مینمائیم. كمبود بنزین معمولی و بنزین سوپر باعث به وجود آمدن صف های طولانی، بازار سیاه و حتی تعطیل پمپ بنزین ها می گردد. علاوه بر این، كمبود بنزین جت باعث محدود شدن پروازهای داخلی می گردد. این كمبود به قدری شدید است كه وزارت نفت در حال گفتگو با هندوستان برای تأمین بنزین از این كشور می باشد تا بتواند از طریق تأمین بنزین هندی، موجودی و ذخیره استراتژیكی خود را تجدید نماید.mirmotahari.jpg

سراب نفت در اقتصاد ايران

گفت‌وگوی تابناک با دكتر ميرمطهری

كاهش شدید قیمت نفت در مدت بسیار كوتاهی، كشورهای صادركننده نفت را در معرض خطرات بحران اخیر مالی قرار داده است. بحران اقتصادی جهانی كه در ماههای پایانی سال میلادی جاری آغاز شده و روز به روز بر وخامت اوضاع اقتصادی در سطح جهان میافزاید، باعث شده است كه بیشتر اقتصاددانان، ركود برای اقتصاد بیشتر كشورهای جهان را پیشبینی كنند كه این ركود، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر قیمت نفت داشته و خواهد داشت و به دلیل وابستگی شدید بودجه های ایران به نفت، بیم آن میرود كه پیامدهای ناخوشایند كاهش قیمت نفت، گریبان اقتصاد كشور را بگیرد.هدایت سلطان زاده

فانتزی ایدوئولوژیک نئولیبرالیسم
و شبیخون آزاد گانگستر های مالی

یکی از دلایل مهم بحران مالی ، تبدیل شدن بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی به همان حبابی از گرداب سفته بازی است که سوزان استرنج ، از آن تحت عنوان " سرمایه داری کازینوئی" نام میبرد، که با روی کار آمدن ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در انگلیس آغاز گردید ،و چرخش بزرگی در ساختار اقتصاد جهان بوجود آورد و دیگر کشور ها نیز با یک فاصله زمانی کوتاه به آنان تاسی کردند.