new/feridoun-howeyda.jpg
حميد احمدی

داستان پنهان کردن خبر طرح اشغال ایران از رضاشاه

در شهریور ۱۳۲۰- به روایت فریدون هویدا آخرین سفیر ایران در سازمان ملل متحد پیش ار انقلاب

منبع تدوین: آزشیو ۱۲۰۰ ساعت فیلم ویدیو از گفت و کوهای تاریخ شفاهی با ۱۳۰ راوی از پنج نسل ایران در قرن بیستnew/mortaza-zarbakht.jpg
به روایت مرتضی زربخت

قیام پادگان هوایی قلعه مرغی
در هشتم شهریور ۱۳۲۰

از سری فیلم های مستند موضوعی-رویدادی از ایران در قرن بیستم (۱۲۸۴-۱۳۷۹)
پژوهش، تهیه و تدوین: ناخدا حمید احمدی