علی مرادی مراغه ای

تشکیل حزب توده‌ و پدیده ای بنام علی اوف

سوالی که این نوشته در پی پاسخگویی بدان است اینکه آیا در زمان تاسیس حزب توده شخصی بنام علی اوف در جلسه موسسان حضور داشته یا نه؟و اگر حضور داشته این شخص چه کسی بوده و در تشکیل حزب توده چه نقشی داشته است؟ ابتدا به به بررسی و نقد نویسندگانی می پردازم که در این زمینه بدان پرداخته اند سپس به سوال اصلی برخواهم گشت. اهمیت وجود یا عدم وجود علی‌اوف در زمان تاسیس حزب توده در واقع در اینست که بنوعی توضیحی است بر نقش و یا عدم نقش مقامات شوروی در زمان تشکیل این حزب.new/behzad-keshavarzi1.jpg

دو خطای بزرگ تاریخ عباس میرزا که هرگز جبران نشد - بخش سوم

طولی نکشید که عباس میرزا در سن چهل و هفت سالگی دنیا را گذاشت و گذشت. فرزنددش محمد میرزا از همین حق بهره مند شد و به کمک روسیه برتخت سلطنت نشست. پس از مرگ وی، فرزندش ناصرالدین شاه نیز از همان قرارداد «دست نشاندگی»! استفاده کرد و به وسیلۀ روس ها بر رقبای خویش چیره شد و به تخت سلطنت نشست. مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه نیز مهر دست نشاندگی! بر پیشانی زدند. صدمۀ این قرارداد تا آنجا ادامه یافت که حتی بمباران و ویرانی مجلس شورای ملی نیز با اراده و کمک روسیه و عوامل وی انجام گردید. زیرا که قانون مشروطه بر انتخاب پادشاه به وسیلۀ روسیه خط بطلان کشید و روسیه از این بابت مشروطیت را مخالف منویات خویش می دانست.