new/taghi-arani.jpg
امید

یک سندِ مهمّ ِتاریخی
متن بیانیۀ اوّلِ ماهِ مه ۱۹۳۶ م (۱۳۱۵ ش) به قلم دکتر تقی اِرانی

متنِ زیرین، متنِ بیانیه‌ای است که به مناسبت اوّلِ ماهِ مه ۱۹۳۶ م(۱۳۱۵ ش) در تهران نشر یافت و به‌وسیلۀ دکتر تقی اِرانی، رهبرِ شهید زحمتکشانِ ایران [در ایّامِ زندان] نوشته شده و از همین جهت نیز دارای ارزش تاریخی بزرگی است. این بیانیه [ضمن پیش‌بینیِ داهیانۀ آغاز جنگ دومِ جهانی] یکی از اسناد مورد اتکاءِ پلیس مختاری و دادگستری رضاشاهی علیه دکتر ارانی و "گروه ۵۳ نفر" بوده است. بیانیه متضمّنِ تحلیل از وضعِ جهان و ایران در دورانِ رضاشاه و در شرایطِ نگارش این سند است.new/AghaBozourg-Alavi1.jpg
روایت بزرگ علوی

اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰
داستان انتشار روزنامه ضد فاشیستی «مردم»

اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰- جلسه موسسان حزب توده ایران در ۱۰ مهر۱۳۲۰ به روایت بزرگ علوی

از سری فیلم های مستند موضوعی - رویدادی از ایران در قرن بیستم
منبع پژوهش و تدوین : آرشیو ۱۲۰۰ ساعت فیلم از برنامه تاریخ شفاهی ناخدا حمید احمدی