دنیز ایشچی

نظری بر بودجه دولت ایران برای سال ۱۴۰۱

بودجه؛ بصورت غالب تنظیم تراز درآمدهای سالانه دولت، با هزینه های آن میباشد. به کلام دیگر، دولت منابع درآمدی خویش را مشخص نموده و بر آورد و محاسبه میکند. به همان نسبت، مشخص میکند که این درآمدها در کجا ها هزینه خواهند شد. یا بهتر است به کلام دیگر اینطور بگوییم، که دولت هزینه های جاری و پروژه ای خویش را برای سال آینده تعیین میکند، و بر آن اساس، مشخص می کند که این هزینه ها از کدامین منابع "درآمدی" تامین خواهند شد.ijadi12.jpg
جلال ایجادی

اقتصاد لیبرالی، اقتصاد چپاول اسلامی و اقتصاد اکولوژیکی

ویژگی اقتصاد ایران چیست؟ الگوی اقتصاد اکولوژیکی چگونه است؟ آیا اکولوژی در تضاد با اقتصاد بازار است؟ لیبرالیسم مفهومی فلسفی و اقتصادی و سیاسی است. فلسفه سیاسی جان لاک و مونتسکیو بر فرد و آزادی او و دولت مدرن تاکید میکنند. لیبرالیسم اقتصادی با اتکا بر اندیشه آدام اسمیت و ریکاردو و جان استوارت میل، بر اقدام فردی و خصوصی تاکید کرده و معتقد به مالکیت خصوصی و رقابت اقتصادی و اقتصاد بازار می باشد. لیبرالیسم سیاسی با افکار بنژامن کنستان و الکسی توکویل بمعنای برابری اجتماعی و نظام انتخاباتی و بیان آزاد و حاکمیت مردم است.