logo

آرشيو مقالات


»  زاینده رود [۳۰ نوامبر ۲۰۲۱]
»  باریست جهان در چشم من ! [۰۷ نوامبر ۲۰۲۱]
»  جهان بی تو [۰۶ سپتامبر ۲۰۲۱]
»  مملکت راست گویان [۲۲ مه ۲۰۲۱]
»  هیولای چین [۰۴ آپريل ۲۰۲۱]
»  نبود عشق [۰۸ مارس ۲۰۲۱]
»  سخنی با نور [۰۲ فوريه ۲۰۲۱]
»  زور [۲۸ دسامبر ۲۰۲۰]
»  یاد تو [۰۱ دسامبر ۲۰۲۰]
»  تقصیر از ما بود [۰۶ نوامبر ۲۰۲۰]
»  به یاد محمد رضا شجریان و نوید افکاری [۱۲ اکتبر ۲۰۲۰]
»  رها کن ایران ما را ! [۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  ملت ترسو [۲۵ اوت ۲۰۲۰]
»  دزدان ایران - ۲ [۱۸ ژوييه ۲۰۲۰]
»  رنگ سخن [۱۹ ژوين ۲۰۲۰]
»  جانی که سپر ندارد [۲۳ مه ۲۰۲۰]
»  ایرانیان [۲۹ آپريل ۲۰۲۰]
»  دیو ویروس کرونا [۰۹ آپريل ۲۰۲۰]
»  نان [۲۱ مارس ۲۰۲۰]
»  عبور از بن بست [۲۰ فوريه ۲۰۲۰]
»  تک بیتی‌ها [۰۶ ژانويه ۲۰۲۰]
»  چراغ [۱۷ آپريل ۲۰۱۹]
»  در ستایش زن ایرانی [۰۹ مارس ۲۰۱۹]
»  خاک ایران ۲ [۱۶ فوريه ۲۰۱۹]
»  از دست دادم [۲۲ ژانويه ۲۰۱۹]
»  گفتگو [۰۸ ژانويه ۲۰۱۹]
»  فقر جوانان [۱۷ دسامبر ۲۰۱۸]
»  غرور ملی [۰۱ دسامبر ۲۰۱۸]
»  جنگ نابرابر [۰۱ نوامبر ۲۰۱۸]
»  نفرین بر تو! [۰۴ اکتبر ۲۰۱۸]
»  ! پرچمت را پایین بکش [۲۹ اوت ۲۰۱۸]
»  پیشتاز ۲ [۰۵ اوت ۲۰۱۸]
»  «توای ظالم!» و «برای تو می نویسم » [۱۸ آپريل ۲۰۱۸]
»  پیشتاز= ۱ [۱۰ فوريه ۲۰۱۸]
»  اعدامی [۲۷ ژانويه ۲۰۱۸]
»  تو - نیامدی [۱۲ ژانويه ۲۰۱۸]
»  خشم مردم [۳۰ دسامبر ۲۰۱۷]
»  تو و این‌همه ادعا [۰۹ دسامبر ۲۰۱۷]
»  اکنون خواهد رفت و رهیران قلدر [۲۸ اکتبر ۲۰۱۷]
»  اشک / جاودانه نیست ! [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  چه سنگین است خندیدن ... [۰۳ ژوييه ۲۰۱۷]
»  کوچکی های ما و بالابر - جرثقیل - [۲۸ مه ۲۰۱۷]
»  من بی گناهم / دیگران گناهکاراند [۱۰ مه ۲۰۱۷]
»  میهنت را با مشت آزاد کن ! [۰۳ آپريل ۲۰۱۷]
»  «آتش» و «اهریمن» [۰۲ مارس ۲۰۱۷]
»  مردی تو؟ [۰۶ فوريه ۲۰۱۷]
»  شما / آبروی ملت را برده اید [۰۴ ژانويه ۲۰۱۷]
»  جهان ما شد فقیرتر [۲۷ نوامبر ۲۰۱۶]
»  چند شعر [۰۱ نوامبر ۲۰۱۶]
»  سه شعر [۰۱ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  (شهر سیاه» و دو شعر دیگر [۱۴ مه ۲۰۱۶]
»  «بار این ملت» و دو شعر دیگر [۱۲ آپريل ۲۰۱۶]
»  این زمانه با ما نیست [۱۱ فوريه ۲۰۱۶]
»  «رژیم وحشت» و دو شعر دیگر [۰۶ ژانويه ۲۰۱۶]
»  سه شعر [۰۵ دسامبر ۲۰۱۵]
»  «دزدی و غارت کردی برادر!» و «‌گفتند تو جاسوسی!» [۱۱ نوامبر ۲۰۱۵]
»  دیدیم با دست زدن نمی توان انقلاب کرد [۱۸ اکتبر ۲۰۱۵]
»  «انقلابی بد» و «آفتاب را کشتید ...» [۰۴ اکتبر ۲۰۱۵]
»  دو شعر و دو رباعی [۰۵ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  «آخرین راه» و «من و داعش» [۲۹ ژوين ۲۰۱۵]
»  «گناه تو» و «درد دل » [۲۲ مه ۲۰۱۵]
»  مه را پراکنده کنم [۰۶ مه ۲۰۱۵]
»  تیرمن [۲۱ آپريل ۲۰۱۵]
»  زن کوبانی [۰۶ آپريل ۲۰۱۵]
»  «از تحقیر در آ!» و «خوب و بد» [۰۹ مارس ۲۰۱۵]
»  «همه با هم» و «چه کسی می خواست که تو نباشی؟» [۱۳ فوريه ۲۰۱۵]
»  «دنیایی بهتر از آفتاب» و «با سیاهی می جنگم!» [۲۶ ژانويه ۲۰۱۵]
»  «هر چه ضربه زدم...» و «فریاد کش» [۰۴ ژانويه ۲۰۱۵]
»  سعید مرتضوی قاتل [۲۳ نوامبر ۲۰۱۴]
»  این منم شاعر ایران دوست [۱۷ نوامبر ۲۰۱۴]
»  من از این دنیا می ترسم [۰۳ نوامبر ۲۰۱۴]
»  اصفهان [۲۴ اکتبر ۲۰۱۴]
»  «حرف آخر» و «... خوشا مردمی» [۱۱ اکتبر ۲۰۱۴]
»  ای تو ...عذاب [۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  مردم گمنام [۰۲ ژوين ۲۰۱۴]
»  آرزوهای ما [۲۴ مه ۲۰۱۴]
»  زیاد است این برای شما ؟ [۱۴ مه ۲۰۱۴]
»  استر» یهودی زیبا روی من« [۰۸ مه ۲۰۱۴]
»  نیروی عظیمی ما را باید! [۳۰ آپريل ۲۰۱۴]
»  خاک سیاه [۲۱ آپريل ۲۰۱۴]
»  از سخن آمد به میان گرچه تو لب باز کنی فریادست [۱۷ آپريل ۲۰۱۴]
»  مصطفی اسکویی [۱۷ آپريل ۲۰۱۴]
»  دشمن [۰۷ آپريل ۲۰۱۴]
»  تو چه میدانی از حال ما؟ [۰۶ آپريل ۲۰۱۴]
»  رقیب [۰۷ مارس ۲۰۱۴]
»  خیزش [۲۶ فوريه ۲۰۱۴]
»  برای مردم کردستان ایران [۱۷ فوريه ۲۰۱۴]
»  غارتگران [۱۰ فوريه ۲۰۱۴]
»  تو [۰۱ فوريه ۲۰۱۴]
»  در راه ایران جان دهیم! [۲۷ ژانويه ۲۰۱۴]
»  مردم بیچارهء من [۱۵ ژانويه ۲۰۱۴]
»  راه ما [۰۲ ژانويه ۲۰۱۴]
»  بدبختی های ما [۲۰ دسامبر ۲۰۱۳]
»  چه خاموشی ای بانوی ایرانی [۰۸ دسامبر ۲۰۱۳]
»  !فاصله می میرد [۲۰ نوامبر ۲۰۱۳]
»  ! تو مرا محدود کردی [۰۷ نوامبر ۲۰۱۳]
»  ! خانم ها را هم سطح خود بدان / آقا [۲۵ اکتبر ۲۰۱۳]
»  خوش بحالشان - آزادی دارند [۰۲ اکتبر ۲۰۱۳]
»  تو و آزادی و آن غریب... [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  عادت کنیم به دموکراسی [۱۶ ژوين ۲۰۱۳]
»  ! زخمتکشان را نان بده [۲۷ آپريل ۲۰۱۳]
»  جنگ [۱۰ آپريل ۲۰۱۳]
»  پرده‌ها را بینداز [۰۶ مارس ۲۰۱۳]
»  غمگسار هم باشیم / دشمنای غم باشیم [۲۱ فوريه ۲۰۱۳]
»  من تهرانی ام / استقلال می خواهم ! [۱۰ فوريه ۲۰۱۳]
»  ایران [۰۲ فوريه ۲۰۱۳]
»  توضیح‎ [۱۷ ژانويه ۲۰۱۳]
»  ! ای میهن [۱۶ ژانويه ۲۰۱۳]
»  ! چه قهری می گذرد از بین ما [۳۰ دسامبر ۲۰۱۲]
»  آی مردم ! به مریم رجوی اعتماد نکنید! [۳۰ نوامبر ۲۰۱۲]
»  افسوسی در نهیب شکوه ها [۱۱ نوامبر ۲۰۱۲]
»  ما داریم از دست می رویم [۲۱ اکتبر ۲۰۱۲]
»  ما تسلیم شدگانیم! [۰۲ اکتبر ۲۰۱۲]
»  من نمی بخشم! [۲۶ اوت ۲۰۱۲]
»  بهار پرپرشده [۲۱ ژوين ۲۰۱۲]
»  سرزنش [۱۸ مه ۲۰۱۲]
»  !برهوت ابراز است ای دوست [۲۸ آپريل ۲۰۱۲]
»  عشق سخن [۰۲ آپريل ۲۰۱۲]
»  مردی که ستاره ها را می چید [۱۳ فوريه ۲۰۱۲]
»  آرامگاه کوروش [۰۷ فوريه ۲۰۱۲]
»  پیمان [۲۱ ژانويه ۲۰۱۲]
»  غربت [۰۴ ژانويه ۲۰۱۲]
»  همدیگر را دوست بداریم [۰۹ دسامبر ۲۰۱۱]
»  بیداری [۲۶ نوامبر ۲۰۱۱]
»  بوسه [۲۶ آپريل ۲۰۱۱]
»  انسان سومین جهان [۱۵ آپريل ۲۰۱۱]
»  خلیج فارس [۰۳ آپريل ۲۰۱۱]
»  خوانچهء هفت سین [۲۷ مارس ۲۰۱۱]
»  دنبال آزادی می روم میآیی؟ [۰۲ مارس ۲۰۱۱]
»  !جوانان به پیش [۰۹ فوريه ۲۰۱۱]
»  حجابت را بردار [۰۱ فوريه ۲۰۱۱]
»  سرودی برای میهن تاریکم [۲۵ ژانويه ۲۰۱۱]
»  مگر ما چه می خواستیم؟ [۰۵ ژانويه ۲۰۱۱]
»  ببین خونین شده خاک دلیران [۱۹ دسامبر ۲۰۱۰]
»  بگذار زندگی کنم [۰۴ دسامبر ۲۰۱۰]
»  نیایش [۲۵ نوامبر ۲۰۱۰]
»  مرگ عقاب [۱۷ نوامبر ۲۰۱۰]
»  اعتراف [۰۴ نوامبر ۲۰۱۰]
»  در تن آسایی های آبان [۱۷ اکتبر ۲۰۱۰]
»  ا در عصر ناپاکی زندگی می کنیم [۱۰ اکتبر ۲۰۱۰]
»  ایرانمان را تنها نگذاریم [۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  انسان سومین جهان [۲۳ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  آدینهء پاییزی [۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  با مردم [۰۵ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  سوگوارانه [۲۸ اوت ۲۰۱۰]
»  چونکه نامت مردم است [۱۰ اوت ۲۰۱۰]
»  بازگشت [۲۱ ژوييه ۲۰۱۰]
»  وقت آن است که بخوانی مرا [۲۷ ژوين ۲۰۱۰]
»  زن [۱۴ ژوين ۲۰۱۰]
»  اشک هایی هست به دلیری ی باران [۰۶ ژوين ۲۰۱۰]
»  Grand Zero مسجد در [۲۷ مه ۲۰۱۰]
»  چه فردایی؟ [۲۳ مه ۲۰۱۰]
»  هنوز می بارم [۱۵ مه ۲۰۱۰]
»  ایران من زخمی ست [۱۰ مه ۲۰۱۰]
»  آنچه که گذشت [۰۶ مه ۲۰۱۰]
»  ندا [۲۶ آپريل ۲۰۱۰]
»  فاصلهء تو تا صبح [۲۰ آپريل ۲۰۱۰]


شهاب طاهرزاده

صفحه اول