logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  اقتصاد لیبرالی، اقتصاد چپاول اسلامی و اقتصاد اکولوژیکی [۰۲ ژانويه ۲۰۲۲]
»  فروپاشی عمومی و فروپاشی حکومت الهی [۲۶ اوت ۲۰۲۱]
»  دولت روحانی با محیط زیست ایران چه کرد؟ [۲۹ ژوين ۲۰۲۱]
»  انتخابات فرمایشی، جنبش های اجتماعی و پایان رژیم اسلامی [۲۹ ژوين ۲۰۲۱]
»  جمهوریت منتسکیو و حکومت الهی خامنه ای [۱۸ ژوين ۲۰۲۱]
»  ابن مقفع روزبه، چالش ایرانی [۱۱ ژانويه ۲۰۲۱]
»  لائیسیته در همزیستی اجتماعی و آزادی نقد فساد دین [۱۷ دسامبر ۲۰۲۰]
»  ترور کارشناسان اتمی، سیاست جنگ و صلح رژیم اسلامی [۰۱ دسامبر ۲۰۲۰]
»  ویرانگری اکولوژیکی دریاچه ها، تالاب ها و رودهای ایران [۰۱ اوت ۲۰۲۰]
»  فلسفه اکولوژیکی چیست؟ [۲۴ مه ۲۰۲۰]
»  زبان پارسی، زبان عربی و چالش پالایش [۰۷ مه ۲۰۲۰]
»  عبدالکریم سروش مانند آیت الله ها خرافه پرست است [۲۷ آپريل ۲۰۲۰]
»  خفاش ها، انسان و اکولوژی [۱۹ آپريل ۲۰۲۰]
»  ۵۲ شخصیت ایرانی در باره «کروناویروس» چنین می گویند [۰۹ آپريل ۲۰۲۰]
»  روانپریشی آیت الله خامنه ای، جن قرآنی، قدرت سیاسی در جامعه دینی [۲۶ مارس ۲۰۲۰]
»  کرونا، مدیریت، دین و دگرگونی ساختاری جهان [۲۱ مارس ۲۰۲۰]
»  مدیریت علمی کرونا و جادوگری اسلامی [۰۷ مارس ۲۰۲۰]
»  چهار آسیب: استبداد، اسلام، کرونا، آلودگی هوا [۰۳ مارس ۲۰۲۰]
»  قرآن و شیعه گری، ویرانگر عقل [۱۵ فوريه ۲۰۲۰]
»  دروغگوئی در جامعه شناسی، دروغگوئی در قرآن و شیعه گری [۲۳ ژانويه ۲۰۲۰]
»  خیزش مردم، سقوط هواپیما، سرنگونی حکومت اسلامی [۱۳ ژانويه ۲۰۲۰]
»  جامعه ایران آماده حکومت سکولار لائیک است [۰۳ ژانويه ۲۰۲۰]
»  نئولیبرالیسم، اقتصاد اسلامی و اقتصاد اکولوژیکی [۲۲ دسامبر ۲۰۱۹]
»  وظیفه روشنفکر انتقاد از اسلام است [۲۲ آپريل ۲۰۱۹]
»  مدرنیته ناقص و زیانباری اسلام در ایران [۱۶ آپريل ۲۰۱۹]
»  سیلاب‌ها، زمین خواری، پیشگیری اکولوژیکی [۲۹ مارس ۲۰۱۹]
»  یاوه گوئی عبدالکریم سروش در باره خمینی [۰۴ مارس ۲۰۱۹]
»  انقلاب زیانبار اسلامی ولی اجتناب ناپذیر [۱۹ فوريه ۲۰۱۹]
»  چپ های«اسلاموفیل»، مدافع اسلام [۱۳ فوريه ۲۰۱۹]
»  الله، خدای بت پرستان و اسلام [۰۲ فوريه ۲۰۱۹]
»  جلیقه زردها، عدالت اجتماعی و پوپولیسم خطرناک [۲۷ دسامبر ۲۰۱۸]
»  یهود ستیزی در مسیحیت، اسلام و نازیسم [۱۴ نوامبر ۲۰۱۸]
»  جمهوری اسلامی، قدرت سیاسی دینی پاتولوژیک [۲۵ اکتبر ۲۰۱۸]
»  محمد قاضی، زوربای ایرانی [۲۳ اکتبر ۲۰۱۸]
»  اسلام فاقد معنویت است [۲۱ اکتبر ۲۰۱۸]
»  نقش اصلاح طلبان و نواندیشان دینی در خارج کشور [۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  با قرآن چه باید کرد؟ [۰۶ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  اپوزیسیون سیاسی و محیط زیست ایران [۳۱ اوت ۲۰۱۸]
»  دمکراسی و آزادی از نگاه ایرانیان [۰۵ اوت ۲۰۱۸]
»  فارسی، نه زبان تحمیلی بلکه زبان وحدت ملی [۱۹ ژوييه ۲۰۱۸]
»  سادیسم و مازوخیسم در اسلام و شیعه گری [۱۱ ژوييه ۲۰۱۸]
»  فلسفه هنر و جامعه شناسی هنر برای جنبش فرهنگی [۲۶ ژوين ۲۰۱۸]
»  فلسفه و جامعه شناسی و چالشهای مشترک [۱۴ ژوين ۲۰۱۸]
»  در زیر سایه شاه، خمینیسم رشد کرد [۰۳ ژوين ۲۰۱۸]
»  واژگونی رژیم، تجزیه ایران نیست [۲۳ مه ۲۰۱۸]
»  «اسلاموفیل»های ایرانی کیستند؟ [۱۷ مه ۲۰۱۸]
»  حکومت اسلامی مسئول اصلی بحران اتمی و منطقه ای [۱۴ مه ۲۰۱۸]
»  جامعه بیمار از دین اسلام [۱۸ آپريل ۲۰۱۸]
»  ناکارآیی تئوری کارل مارکس [۰۵ آپريل ۲۰۱۸]
»  اسلام، سقوط ارزش های انسانی [۲۵ مارس ۲۰۱۸]
»  بحران در بالا و پائین و خروج از حکومت اسلامی [۲۰ فوريه ۲۰۱۸]
»  جمهوری اسلامی جامعه شناس طرفدار محیط زیست را کشت [۱۳ فوريه ۲۰۱۸]
»  بیانیه 16 اصلاح طلب دروغگو [۱۵ ژانويه ۲۰۱۸]
»  انفجار اجتماعی برای عدالت و آزادی [۰۲ ژانويه ۲۰۱۸]
»  هرمنوتیک واژگونه مجتهد شبستری [۳۰ دسامبر ۲۰۱۷]
»  هوش مصنوعی، چالشی تازه در فلسفه و جامعه شناسی [۱۹ دسامبر ۲۰۱۷]
»  نقش فرهنگ وتاریخ در همسازی ملی و مردمی [۱۱ دسامبر ۲۰۱۷]
»  فلسفه در ایران و سقوط اسلامی [۲۱ نوامبر ۲۰۱۷]
»  نواندیشان دینی، مدافعان اسلام استعماری [۲۵ اکتبر ۲۰۱۷]
»  اسلام، دین استعماری و توتالیتاریسم [۰۱ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  پریشان گویی آقای سروش در باره مرگ مریم میرزاخانی [۲۰ ژوييه ۲۰۱۷]
»  خامنه ای و استالین، دو مستبد بیمار [۰۴ ژوييه ۲۰۱۷]
»  قدرت سیاسی ایران در آشوب [۲۵ ژوين ۲۰۱۷]
»  ضرورت انتقاد هرمنوتیکی بر قرآن [۱۲ ژوين ۲۰۱۷]
»  پوپولیسم، روانپریشی در سیاست و کرنش روشنفکری چپ [۲۸ مه ۲۰۱۷]
»  انتخابات فرانسه، خوشبینی یا بن بست؟ [۱۱ مه ۲۰۱۷]
»  راهپیمایی ماه مه، نقش سندیکاها در فرانسه [۰۲ مه ۲۰۱۷]
»  نواندیشان دینی، مبلغ خرافات و علیه مدرنیته [۲۵ آپريل ۲۰۱۷]
»  تاریخ شکل گیری قرآن در تناقض با معجزه [۱۲ فوريه ۲۰۱۷]
»  قرآن، مبلغ پیام تورات [۲۶ ژانويه ۲۰۱۷]
»  پیشنهاد به عبدالکریم سروش [۰۵ ژانويه ۲۰۱۷]
»  عقیم کردن انسان و ایدئولوژیهای جنایتکار [۳۱ دسامبر ۲۰۱۶]
»  آلودگی هوا و ریزگردها و مسئولیت سیاسیون و روشنفکران [۱۵ دسامبر ۲۰۱۶]
»  مرگ کاسترو مستبد و درماندگی فکری چپ ایرانی [۰۳ دسامبر ۲۰۱۶]
»  ترورهای اسلامی در پاریس و منشا خشونت [۱۶ نوامبر ۲۰۱۶]
»  تکنولوژی انترنتی و تغییر هویت و اومانیسم در جامعه [۰۵ نوامبر ۲۰۱۶]
»  قرآن همان تورات است [۰۸ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  آدونیس، اسلام و تراژدی نیندیشیدن [۲۴ اوت ۲۰۱۶]
»  فیلسوف «میشل انفره»، نقد اسلام و تروریسم [۱۶ اوت ۲۰۱۶]
»  منابع طبیعی در جهان و ایران و زندگی قسطی [۱۰ اوت ۲۰۱۶]
»  جامعه ترس و نقش تروریسم اسلامی [۳۰ ژوييه ۲۰۱۶]
»  پیامبر اسلام، میان تاریخ، دروغ و اسطوره (بخش دوم) [۲۶ ژوييه ۲۰۱۶]
»  پیامبر اسلام، میان تاریخ، دروغ و اسطوره (بخش یکم) [۱۹ ژوييه ۲۰۱۶]
»  فلسفه، معنای زندگی و ارزش های اخلاقی [۲۶ ژوين ۲۰۱۶]
»  قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش هفتم) [۲۰ ژوين ۲۰۱۶]
»  قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش ششم) [۰۹ ژوين ۲۰۱۶]
»  قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش پنجم) [۲۱ مه ۲۰۱۶]
»  قران نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی و التقاطی - (بخش چهارم) [۱۰ مه ۲۰۱۶]
»  قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش سوم) [۲۷ آپريل ۲۰۱۶]
»  قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش دوم) [۱۹ آپريل ۲۰۱۶]
»  قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش یکم) [۰۷ آپريل ۲۰۱۶]
»  خداناباوری و آتئیسم در حکومت الهی [۲۸ فوريه ۲۰۱۶]
»  کفرگویی و نقد علمی قرآن یک ضرورت است [۱۱ فوريه ۲۰۱۶]
»  آقایان اشکوری و سروش، خشونت و تبعیض در قرآن (بخش دوم) [۰۷ ژانويه ۲۰۱۶]
»  آقایان اشکوری و سروش، شما در باره اسلام شناخت علمی ندارید (بخش اول) [۲۷ دسامبر ۲۰۱۵]
»  پایان کنفرانس جهانی کاپ ۲۱ و محیط زیست ایران (بخش چهارم) [۱۵ دسامبر ۲۰۱۵]
»  کنفرانس جهانی کاپ ۲۱ و محیط زیست ایران (بخش سوم) [۰۹ دسامبر ۲۰۱۵]
»  داعش، اسلام و آقای یوسفی اشکوری [۲۷ نوامبر ۲۰۱۵]
»  پاریس، تروریسم اسلامی و دمکراسی زخمی [۱۴ نوامبر ۲۰۱۵]
»  کنفرانس جهانی کاپ ۲۱ و محیط زیست ایران (بخش دوم) [۰۷ نوامبر ۲۰۱۵]
»  کنفرانس جهانی کاپ ۲۱ و محیط زیست ایران (بخش یکم) [۲۶ اکتبر ۲۰۱۵]
»  نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (عبدالکریم سروش- بخش نهم) [۱۶ اکتبر ۲۰۱۵]
»  تروریسم اسلامی، غرب و جامعه ای مضطرب [۰۳ اکتبر ۲۰۱۵]
»  نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (عبدالکریم سروش- بخش هشتم) [۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (عبدالکریم سروش- بخش هفتم) [۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  xنواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (عبدالکریم سروش - بخش ششم) [۳۰ اوت ۲۰۱۵]
»  نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش پنجم) [۱۳ اوت ۲۰۱۵]
»  جامعه شناسی بازیگران و قرارداد اتمی [۲۳ ژوييه ۲۰۱۵]
»  نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش چهارم) [۱۷ ژوييه ۲۰۱۵]
»  فاجعه زیستبومی: آیا سد گتوند را باید خراب کرد؟ [۱۹ ژوين ۲۰۱۵]
»  نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ علی شریعتی (بخش سوم) [۱۹ مه ۲۰۱۵]
»  نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور- آل احمد (بخش دوم) [۰۵ مه ۲۰۱۵]
»  نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ (بخش یکم) [۳۰ آپريل ۲۰۱۵]
»  مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش نهم) [۱۹ آپريل ۲۰۱۵]
»  بن بست مسابقه اتمی رژیم و ناسیونالیسم شیعه گرا [۱۰ آپريل ۲۰۱۵]
»  مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش هشتم) [۳۰ مارس ۲۰۱۵]
»  مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش هفتم) [۱۲ مارس ۲۰۱۵]
»  حیوان آزاری، دانش، دین، فلسفه و جامعه شناسی (بخش یکم) [۰۲ مارس ۲۰۱۵]
»  مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان - بخش ششم [۱۴ فوريه ۲۰۱۵]
»  آزادی بیان از نظر قانونی و جامعه شناسی محدودیت ندارد [۰۳ فوريه ۲۰۱۵]
»  مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان - بخش پنجم [۲۲ ژانويه ۲۰۱۵]
»  تروریسم اسلامی و کشتار هنرمندان در پاریس [۰۸ ژانويه ۲۰۱۵]
»  مذهب شیعه، ریشه از خود بیگانگی ایرانیان - بخش چهارم [۰۲ ژانويه ۲۰۱۵]
»  مذهب شیعه، ریشه از خود بیگانگی ایرانیان - بخش سوم [۲۱ دسامبر ۲۰۱۴]
»  مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان - بخش دوم [۰۱ دسامبر ۲۰۱۴]
»  مذهب شیعه ریشه از خود بیگانگی ایرانیان - بخش یکم [۱۳ نوامبر ۲۰۱۴]
»  آلودگی هوا در ایران: کشتار سالانه ۴۵۰۰۰ نفر [۳۱ اکتبر ۲۰۱۴]
»  جامعه شناسی شهری اکولوژیکی تهران [۲۲ اکتبر ۲۰۱۴]
»  خدمت روشنفکران به اسلام و خیانت به آزاد اندیشی [۰۲ اکتبر ۲۰۱۴]
»  خامنه ای، احمدی نژاد، روحانی، ویرانگران محیط زیست [۲۴ اوت ۲۰۱۴]
»  متفکران و روشنفکران اکولوژیست زیستبومگرای جهان و ایران [۱۹ اوت ۲۰۱۴]
»  غرب دوست ما و اسلام ضد ما [۰۲ اوت ۲۰۱۴]
»  حوادث مرگبار و بیماریهای شغلی در بنگاههای تولیدی ایران [۲۴ ژوييه ۲۰۱۴]
»  عقب ماندگی عبدالکریم سروش در باره حجاب زنان [۰۹ ژوييه ۲۰۱۴]
»  پیوند آقای سروش و استبداد خمینی [۱۸ ژوين ۲۰۱۴]
»  الگوی اقتصادی ایران منشا ویرانگری زیست محیطی [۱۲ مه ۲۰۱۴]
»  چپ ایران در بن بست ها و عقب ماندگی فکری [۲۹ آپريل ۲۰۱۴]
»  فلسفه "امانوئل لویناس" و توتالیتاریسم اسلام [۱۶ آپريل ۲۰۱۴]
»  سوگند "زیبا کلام" به موی محمد بن عبدالله و سرسپردگی روشنفکری [۰۹ آپريل ۲۰۱۴]
»  ایران، آلوده ترین هوا در جهان [۰۶ آپريل ۲۰۱۴]
»  محیط زیست ایران در سالی که گذشت، ویرانگری بیشتر [۲۱ مارس ۲۰۱۴]
»  جمهوری اسلامی با بنزین سمی ایرانیان را کشت [۲۷ فوريه ۲۰۱۴]
»  سرمایه گذاری برای مسجد و قرآن، فلاکت آموزشی برای مدرسه و دانشگاه [۲۰ فوريه ۲۰۱۴]
»  ناکارآئی سیاست بهداشت و اوج گیری بیماریها در ایران [۳۱ ژانويه ۲۰۱۴]
»  مرگ هامون، پیمان شکنی افغانستان و بی لیاقتی جمهوری اسلامی [۱۵ ژانويه ۲۰۱۴]
»  افزایش طلاق و علل آن در ایران [۰۳ ژانويه ۲۰۱۴]
»  خشونت در ایران، جامعه شناسی یک آسیب [۱۷ دسامبر ۲۰۱۳]
»  جنایت علیه بشریت، جنایت زیست محیطی در ایران [۰۲ دسامبر ۲۰۱۳]
»  برندگان مذاکرات اتمی ژنو [۲۴ نوامبر ۲۰۱۳]
»  استراتژی آمریکا، فرانسه و جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی ژنو [۱۲ نوامبر ۲۰۱۳]
»  زلزله در بوشهر و خطر انفجار نیروگاه اتمی [۲۵ اکتبر ۲۰۱۳]
»  اسلام برای اسارت زنان [۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  عقب نشینی جمهوری اسلامی در بحران اتمی؟ [۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  سدسازی در ایران، فساد دولتی وتخریب [۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  آقای روحانی، آهوان ایران را نکشید! [۳۰ اوت ۲۰۱۳]
»  سرمایه داری ایرانی، سرمایه داری چینی [۲۸ اوت ۲۰۱۳]
»  اسلام، برده داری و نخبگان دینی [۲۴ ژوييه ۲۰۱۳]
»  رنج نیمی از مردم ایران ازبحران خشکسالی و بیابانزائی [۱۶ ژوييه ۲۰۱۳]
»  مصر معترض و دام های مذهبیون درایران [۰۶ ژوييه ۲۰۱۳]
»  چرا ۱۴ میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند؟ [۲۸ ژوين ۲۰۱۳]
»  جامعه شناسی انتخاباتی ایران [۱۸ ژوين ۲۰۱۳]
»  جامعه‏‌شناسی فساد در ایران [۲۴ آپريل ۲۰۱۳]
»  ایران: بحران آب، سوء مدیریت و پیآمد‌ها [۱۱ آپريل ۲۰۱۳]
»  سیاست اتمی ایران درمذاکرات قزاقستان [۰۴ مارس ۲۰۱۳]
»  آلودگی درایران، کشتار آرام شهروندان [۱۲ فوريه ۲۰۱۳]
»  حقوق بشر و نیروهای مخالف آن [۰۱ ژانويه ۲۰۱۳]
»  اتم، ایدئولوژی تکنوکرات ها و جنگ طلبان [۱۰ دسامبر ۲۰۱۲]
»  جامعه شناسی دین و خرافات [۳۰ نوامبر ۲۰۱۲]
»  فاجعه زیستبومی خلیج فارس، یک فاجعه انسانی [۰۹ نوامبر ۲۰۱۲]
»  دین و توهین، نوگرایان دینی وناباوران [۱۹ اکتبر ۲۰۱۲]
»  بحران پولی، اقتصادنفتی، برنامه اتمی ایران [۱۷ اکتبر ۲۰۱۲]
»  تالاب انزلی را از مرگ نجات دهید [۲۷ اوت ۲۰۱۲]
»  ریزگردهای سرطان زا در جمهوری اسلامی [۲۱ ژوييه ۲۰۱۲]
»  سد گتوند، آثارباستانی و روستاهایی که زیر آب می‌روند [۱۹ ژوييه ۲۰۱۲]
»  اسلام و خود سانسوری روشنفکران [۳۰ مه ۲۰۱۲]
»  در برابر تروریست های اسلامگرا، قاطعانه از شاهین نجفی دفاع نمائیم [۱۳ مه ۲۰۱۲]
»  پیروزی فرانسوا هولاند و دشواریهای بیشمار [۰۷ مه ۲۰۱۲]
»  تحلیل از عوامل سیاسی واجتماعی در انتخابات فرانسه [۲۸ آپريل ۲۰۱۲]
»  ما اسلام نمی خواهیم ، ما آزادی می خواهیم [۳۰ مارس ۲۰۱۲]
»  تحریف و تعرض آقای سروش علیه مخالفان اسلام [۲۹ فوريه ۲۰۱۲]
»  رودهای بیمار و دریاچه های سوخته ایران [۱۷ فوريه ۲۰۱۲]
»  جمهوری اسلامی برای نفت، پارک ملی "نایبند" راتخریب می کند [۲۶ ژانويه ۲۰۱۲]
»  فیلسوفان، نویسندگان و هنرمندان فرانسوی مخالف اسلام [۱۴ ژانويه ۲۰۱۲]
»  نقد اسلام آزاد است [۱۲ دسامبر ۲۰۱۱]
»  پارلمان اروپا ، ویرانگری زیست محیطی و سیاست اتمی ایران [۰۶ دسامبر ۲۰۱۱]
»  بررسی بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  بحران و مبارزه اکولوژیکی و اجتماعی در ایران [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
»  درختانی که برای پول قتل عام شدند [۱۶ اوت ۲۰۱۱]
»  پرسش از سیاستمداران و روشنفکران دینی درباره حکومت لائیک [۳۱ ژوييه ۲۰۱۱]
»  بودجه کلان برای تحمیق مردم و بی لیاقتی برای میراث تاریخی [۲۰ ژوييه ۲۰۱۱]
»  جمهوری اسلامی زاینده رود و تالاب گاوخونی را نابود کرد [۰۵ ژوييه ۲۰۱۱]
»  چرا تونس توانست، ولی ایران نتوانست؟ [۲۵ ژوين ۲۰۱۱]
»  سیاست و اخلاق سیاسی [۲۷ مه ۲۰۱۱]
»  انفجار اتمی در ژاپن و فردا در ایران نیروگاه اتمی بوشهر را ببندید [۱۴ مارس ۲۰۱۱]
»  دیپلما سی اتمی ایران وبازی با غرب [۲۵ دسامبر ۲۰۱۰]
»  سیاست اتمی جمهوری اسلامی را محکوم کنیم [۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  دانشگاه تابستانی اکولوژیست های فرانسه [۲۸ اوت ۲۰۱۰]
»  همسوئی فمینیسم و اکولوژی سیاسی [۲۷ ژوييه ۲۰۱۰]
»  ویرانگری زیست محیطی در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی [۲۸ ژانويه ۲۰۱۰]
»  "آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی!" [۰۱ اوت ۲۰۰۹]
»  لائیسیته، جدائی اسلام از حکومت در جنبش ایران [۲۲ ژوييه ۲۰۰۹]

جلال ایجادی

صفحه اول