logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  اندر رأی بازی و حماسه سازی مهندس ها [۲۵ فوريه ۲۰۱۶]
»  زبان عربی ، اسلام و ایران [۰۲ ژوين ۲۰۱۵]
»  سوگ پدر [۱۷ مارس ۲۰۱۵]
»  در باره اسلام سیاسی و فاجعۀ شارلی ابدو [۰۷ فوريه ۲۰۱۵]
»  من چارلی هستم [۲۰ ژانويه ۲۰۱۵]
»  داعشیگری و اسلامیسم سیاسی (بخش دوم و نهایی) [۱۷ نوامبر ۲۰۱۴]
»  داعشیگری و بنیاد گرایی اسلامی (بخش نخستین) [۱۱ نوامبر ۲۰۱۴]
»  اسلام و حقوق بشر [۰۴ نوامبر ۲۰۱۴]
»  باران اسید (چند رباعی و دوقطعه) [۳۰ اکتبر ۲۰۱۴]
»  اسب تروا [۱۶ اکتبر ۲۰۱۴]
»  فراسوی خداشناسی عبدالکریم سروش [۰۴ اکتبر ۲۰۱۴]
»  سیمین نمُرد و نمیرد ! [۱۹ اوت ۲۰۱۴]
»  فـــــــــــــــال [۱۹ اوت ۲۰۱۴]
»  داعش ما [۰۸ اوت ۲۰۱۴]
»  درباره نزاع عرب و اسرائیل و موقعیت ایرانیان [۱۵ ژوييه ۲۰۱۴]
»  نقدی کوتاه بر رمان بلند کلیدر [۲۷ ژوين ۲۰۱۴]
»  در بارۀ کشف جدید یک « شرق شناس بلژیکی » « زرتشت یک افسانه است؟!» [۱۶ مه ۲۰۱۴]
»  ۸۰ ترانهٔ تازه [۱۲ آپريل ۲۰۱۴]
»  اندر تناقض ملی و مذهبی [۲۰ فوريه ۲۰۱۴]
»  انقــلاب [۱۲ فوريه ۲۰۱۴]
»  ارشاد کردید ما را... [۳۱ ژانويه ۲۰۱۴]
»  «فنومِن» و «شیخ و کلید» [۲۸ دسامبر ۲۰۱۳]
»  هـُشــــــداریـــه [۲۱ دسامبر ۲۰۱۳]
»  زمین شوره [۰۸ دسامبر ۲۰۱۳]
»  چند شعر تازه [۱۳ نوامبر ۲۰۱۳]
»  دیریست که .... [۳۰ اکتبر ۲۰۱۳]
»  ۴۷ ترانه [۰۷ اکتبر ۲۰۱۳]
»  ٣٣ رباعی تازه [۲۸ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  غزل نرمش قهرمانانه [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  نرمش قهرمانانه [۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  چند رباعی و یک غزل [۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  هفده رباعی [۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  مفهوم «سکولاریسم » و تحریف های یک «روشنفکر دینی» [۰۷ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  قبیله، هــرگــز، نفرین و... [۰۱ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  آیا اخوان المسلمین در مصر خواهان دموکراسی هستند؟ [۲۸ اوت ۲۰۱۳]
»  حماسه ، سکه سازان و مردگان بی تدفین [۱۹ اوت ۲۰۱۳]
»  تقلب یا تدلیس و حکّام قاتل [۱۳ اوت ۲۰۱۳]
»  دین درحکومت و فرزند فردا [۰۴ اوت ۲۰۱۳]
»  حق مسّلم [۳۰ ژوييه ۲۰۱۳]
»  هویت خواهی یا هویت زدایی؟ پاسخی دیگر به تفرقه افکنان [۲۹ ژوييه ۲۰۱۳]
»  خوشا به حال مصر [۲۱ ژوييه ۲۰۱۳]
»  ایران من [۱۹ ژوييه ۲۰۱۳]
»  درباره طومارنویسی بر ضد مخملباف به بهانه دفاع از فلسطین [۱۴ ژوييه ۲۰۱۳]
»  شهادت و پیغام [۱۲ ژوييه ۲۰۱۳]
»  در باره انقلاب مصر [۰۵ ژوييه ۲۰۱۳]
»  ای ضد انقلاب فراری [۲۶ ژوين ۲۰۱۳]
»  تجاوز در تاریخ، فصل عقلانیت و زاری بر نظام [۲۰ ژوين ۲۰۱۳]
»  دو شعر و یک طنز [۱۷ ژوين ۲۰۱۳]
»  تعبیر خواب [۱۵ ژوين ۲۰۱۳]
»  نطق جدید خاتمی [۱۲ ژوين ۲۰۱۳]
»  علَم کردن جلیلی یک نعل وارونه و یک حیله انتخاباتی ست ؟ [۲۶ مه ۲۰۱۳]
»  اندر رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی [۲۱ مه ۲۰۱۳]
»  شعرهای پراکنده [۱۹ مه ۲۰۱۳]
»  چند شعر تازه [۱۳ مه ۲۰۱۳]
»  آقای روشنفکر دینی [۲۳ آپريل ۲۰۱۳]
»  ملرز ای وطن م.سحر [۱۷ آپريل ۲۰۱۳]
»  مناظره شاعرانه میان دوشاعر [۲۷ مارس ۲۰۱۳]
»  پاسخ به تقریرات اخیر اکبر گنجی [۲۲ مارس ۲۰۱۳]
»  دو شعر بهاری [۲۰ مارس ۲۰۱۳]
»  بهار به قدمت زمین و نوروز به قدمت ایران است ! [۲۰ مارس ۲۰۱۳]
»  مام شعر من [۱۵ مارس ۲۰۱۳]
»  ایران « تاریخ»است!
 [۰۵ مارس ۲۰۱۳]
»  استقبال از غزل شهریار [۲۸ فوريه ۲۰۱۳]
»  حوریات و غلمانیات و اندر استعفای پاپ [۲۳ فوريه ۲۰۱۳]
»  سخنی و شعری برای مهشید امیر شاهی [۲۰ فوريه ۲۰۱۳]
»  دریغا هوشنگ ! کجات جویم؟ [۱۴ فوريه ۲۰۱۳]
»  مرثیه برای یک حقیر [۰۲ فوريه ۲۰۱۳]
»  خیامیات و چند رباعی دیگر [۳۱ ژانويه ۲۰۱۳]
»  وقتی دزدان دینی خود حاکم و قاضی گردند ، دست گرسنگان قطع خواهد شد! [۲۷ ژانويه ۲۰۱۳]
»  دزدی و عدالت در حکومت دینی [۲۴ ژانويه ۲۰۱۳]
»  برای هنر و هنرمند [۱۹ ژانويه ۲۰۱۳]
»  گلهّ جان [۱۹ ژانويه ۲۰۱۳]
»  ای نسل [۱۵ ژانويه ۲۰۱۳]
»  آب استخر را معطر کن [۱۰ ژانويه ۲۰۱۳]
»  تمدن [۰۷ ژانويه ۲۰۱۳]
»  سیروس جان [۰۱ ژانويه ۲۰۱۳]
»  جهان ایرانی ، درکودکی ، خشکی زنده رود و شعر من [۲۷ دسامبر ۲۰۱۲]
»  میراثِ خدا و پرچمِ خرچنگ [۲۳ دسامبر ۲۰۱۲]
»  فکر وطن [۱۹ دسامبر ۲۰۱۲]
»  گویند خدا... [۱۳ دسامبر ۲۰۱۲]
»  افولِ ایرانیت و سنگسار حقیقت [۰۶ دسامبر ۲۰۱۲]
»  زنی به گوشۀ زندان [۰۱ دسامبر ۲۰۱۲]
»  فردای بهتر [۱۹ نوامبر ۲۰۱۲]
»  نام ِ دیگر ِ کُشتار [۰۹ نوامبر ۲۰۱۲]
»  دینی که آدم می کُشد ... و بیداد ها که رفت ..... [۰۲ نوامبر ۲۰۱۲]
»  دربارهء ریشه های تفرقه گرایی و دعوی ستم ملی در ایران [۲۷ اکتبر ۲۰۱۲]
»  خرِ جَدم [۱۶ اکتبر ۲۰۱۲]
»  به بازار دلال سُنّتی امیدی نیست [۰۵ اکتبر ۲۰۱۲]
»  گویند که ... (۲۵ رباعی) [۰۱ اکتبر ۲۰۱۲]
»  از مرگ قوی ترند در جان ستدن [۱۹ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  شیخ تبهکار [۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  گفتگوها و طاغوتیات (ترانه های طنز و ناطنز) [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  ورود عنصر تاریخیت یا تقدس زدایی از دین ؟ [۰۳ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  گوشه ای از وطن [۲۶ اوت ۲۰۱۲]
»  ای ایرانی [۲۱ اوت ۲۰۱۲]
»  پنج ترانه برای یک لبخند [۱۵ اوت ۲۰۱۲]
»  ملرز ای وطن ! [۱۲ اوت ۲۰۱۲]
»  سوزن شعر [۱۱ اوت ۲۰۱۲]
»  پنج شعر کوتاه [۰۲ اوت ۲۰۱۲]
»  گفتنی ها با دکتر عبدالکریم سروش (بخش چهارم) [۳۱ ژوييه ۲۰۱۲]
»  حدیث الحمار یا «نقدِ خِرَد ِ ناب*» [۱۷ ژوييه ۲۰۱۲]
»  حجـــاب اجبـــاری [۱۲ ژوييه ۲۰۱۲]
»  دربارهء آزادی و دین و ایمان و علم و عقل... [۰۷ ژوييه ۲۰۱۲]
»  «خشم مقدس»دکتر عبدالکریم سروش (بخش سوم) [۰۳ ژوييه ۲۰۱۲]
»  آزادی ، دین ، پرواز ، قفس ، زندگی، مرگ ، شادی ، غم.... [۲۶ ژوين ۲۰۱۲]
»  «خشم مقدس» دکتر عبدالکریم سروش (بخش دوم) [۲۱ ژوين ۲۰۱۲]
»  درحواشی «خشم مقدس» دکتر عبدالکریم سروش [۰۸ ژوين ۲۰۱۲]
»  آزادی بیان و مقدسات دینی [۳۱ مه ۲۰۱۲]
»  مُقدّس (۱۸ رباعی) [۲۴ مه ۲۰۱۲]
»  ای ناصر مکارم شیرازی [۲۲ مه ۲۰۱۲]
»  اندر کُلاهداری طُلاّبِ دین * [۱۸ مه ۲۰۱۲]
»  ای ایران من [۱۴ مه ۲۰۱۲]
»  به دفاع از جان انسان و به دفاع از جان هنرمند و به حمایت از آزادی بیان برخیزید [۱۳ مه ۲۰۱۲]
»  خـدا در دولت دینـی [۰۸ مه ۲۰۱۲]
»  قصیـدۀ خزرفـروش [۲۹ آپريل ۲۰۱۲]
»  درخت و آزادی و آتش و دین و ... [۲۴ آپريل ۲۰۱۲]
»  دین آمد و دین آمد [۱۶ آپريل ۲۰۱۲]
»  در سوگ هنرمندی عاشق [۱۴ آپريل ۲۰۱۲]
»  سحـر نـزدیک است [۱۲ آپريل ۲۰۱۲]
»  اعتراف [۰۳ آپريل ۲۰۱۲]
»  غزل سیزده به در [۳۰ مارس ۲۰۱۲]
»  نــوروز نــامــدار نــوروز پـیـــــروز [۲۰ مارس ۲۰۱۲]
»  عید ایرانی (چهار ترانه) [۱۸ مارس ۲۰۱۲]
»  ایران خودم سرتو بالا کن [۰۹ مارس ۲۰۱۲]
»  چه کسی گفت خاتمی ...؟ [۰۶ مارس ۲۰۱۲]
»  حول و حوش انتخابات در نظام اسلامی ایران [۰۴ مارس ۲۰۱۲]
»  م.سحر رأی می دهد [۰۱ مارس ۲۰۱۲]
»  دوبیتی های جناب قلم غوغا [۲۶ فوريه ۲۰۱۲]
»  اللهُ اکبر گفتن [۱۴ فوريه ۲۰۱۲]
»  اسب تروا [۱۲ فوريه ۲۰۱۲]
»  بهشت ملایان و بهشت ایران [۰۷ فوريه ۲۰۱۲]
»  هیچ در هیچ [۰۲ فوريه ۲۰۱۲]
»  گوشه ای از کتاب « داوری یا عریضة النساء» [۳۱ ژانويه ۲۰۱۲]
»  هیاهوی بسیار برای هیچ [۲۱ ژانويه ۲۰۱۲]
»  برای گلشیفتهء دلیر و زیبا و هنرمند [۱۹ ژانويه ۲۰۱۲]
»  نامۀ سرگشاده خطاب به عزت الله انتظامی [۱۴ ژانويه ۲۰۱۲]
»  اسطبلیات [۳۰ دسامبر ۲۰۱۱]
»  قصۀ تلخ [۱۶ دسامبر ۲۰۱۱]
»  «ایران به مرگ معتاد است» [۱۳ دسامبر ۲۰۱۱]
»  واقعه ء کربلا و آبروی رفتهء اشقیاء [۲۹ نوامبر ۲۰۱۱]
»  آزادی، روشنایی و دین [۰۷ نوامبر ۲۰۱۱]
»  سی سال و سه سال [۱۷ اکتبر ۲۰۱۱]
»  اُطلبوالعِلم وَلو بِالصین [۱۲ اکتبر ۲۰۱۱]
»  مگذار که فردای تو دیروز کنند [۰۳ اکتبر ۲۰۱۱]
»  با مدعیان ، در خشکسالی و در دولتِ دین [۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  الله تو اکبر است؟ [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  برای سنگ مزار یک مؤمن فریب خورده [۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  اسلامِ تو ، ایران ِ مرا کُشت... [۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  برای عطش ِ ارومیه و چند ترانهء دیگر [۰۸ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  رباعی اندر اوصاف روزگار [۰۵ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  شیخ ایـن زمــان بـه مسنـد قـدرت خـزیـده است! [۳۱ اوت ۲۰۱۱]
»  نسیم معنوی [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
»  دین و آزادی [۱۲ اوت ۲۰۱۱]
»  آب بازی [۱۰ اوت ۲۰۱۱]
»  بنــــدیـــــان [۰۸ اوت ۲۰۱۱]
»  خواب ابلیس یا رؤیای آزادی وحقوق بشر؟ [۰۴ اوت ۲۰۱۱]
»  هشت رباعی [۲۸ ژوييه ۲۰۱۱]
»  شمشیر «اسلام»،بازوی شیخ غازی و سینهء مانکن ها [۱۷ ژوييه ۲۰۱۱]
»  ترا ای وطن دوست دارم [۱۴ ژوييه ۲۰۱۱]
»  برادران قاچاقچی [۰۹ ژوييه ۲۰۱۱]
»  دین در خیابان [۲۹ ژوين ۲۰۱۱]
»  حجر الاسود خداشان دل [۲۴ ژوين ۲۰۱۱]
»  امتحان دین ، رهایی ، حکومت دین [۲۱ ژوين ۲۰۱۱]
»  بازهم بیست و پنجم خرداد [۱۴ ژوين ۲۰۱۱]
»  دو شعر کوتاه [۰۹ ژوين ۲۰۱۱]
»  گُلی دیرم [۰۷ ژوين ۲۰۱۱]
»  دوستان جنبش سبز [۰۳ ژوين ۲۰۱۱]
»  آمین ِ گرگ [۰۱ ژوين ۲۰۱۱]
»  دو شعر کوچک برای یک مرد بزرگ [۲۶ مه ۲۰۱۱]
»  آدمی کو؟ آدمی کو ؟ آدمی !؟ ... [۱۹ مه ۲۰۱۱]
»  چهار ترانه برای این روزها [۱۷ مارس ۲۰۱۱]
»  در سوگ ایرج افشار [۱۴ مارس ۲۰۱۱]
»  پیام به مهاجرانی [۰۸ مارس ۲۰۱۱]
»  دموکراسی و دین [۰۲ مارس ۲۰۱۱]
»  پیام سروش [۲۵ فوريه ۲۰۱۱]
»  سه شعر [۲۳ فوريه ۲۰۱۱]
»  در ستایش گوی خاک [۲۱ فوريه ۲۰۱۱]
»  پیام به مصر [۱۴ فوريه ۲۰۱۱]
»  پرچم پیراهن [۰۹ فوريه ۲۰۱۱]
»  ترانه های روز [۰۱ فوريه ۲۰۱۱]
»  چرا می روی؟ [۱۳ ژانويه ۲۰۱۱]
»  دربــارهء « دل » [۲۷ دسامبر ۲۰۱۰]
»  در سوگ گوهرمراد [۲۳ نوامبر ۲۰۱۰]
»  سرود عاشقان [۱۶ نوامبر ۲۰۱۰]
»  اَیُهاالنّاس که روشنفکرید! [۲۳ اکتبر ۲۰۱۰]
»  زندانی آزاده [۲۶ اوت ۲۰۱۰]
»  سنگسار یا« جنایت مُقدّس» [۱۳ اوت ۲۰۱۰]
»  روحانیت حاکم بر ایران متهم است [۰۴ ژوين ۲۰۱۰]
»  طفلی به نام شادی [۱۱ مه ۲۰۱۰]
»  دیدار بهار، در قیامت باشد [۰۶ آپريل ۲۰۱۰]
»  غزل برای سیزده به در سال ۱۳۵۹ [۰۱ آپريل ۲۰۱۰]
»  بهزادجان [۲۳ مارس ۲۰۱۰]
»  بِـهــار می آیـــد [۱۹ مارس ۲۰۱۰]
»  قهرمانان نگون بخت [۰۴ مارس ۲۰۱۰]
»  روزگار ما به روایت رُباعی [۱۷ فوريه ۲۰۱۰]
»  بیست و دوم بهمن ۸۸ میعادگاه بزرگ تاریخ ایران [۰۹ فوريه ۲۰۱۰]
»  روزگار ما به روایت رباعی [۰۱ فوريه ۲۰۱۰]
»  بخشی از منظومهء «داوری یا عریضة النساء» [۱۳ ژانويه ۲۰۱۰]
»  وقت بیداری عاشقان است [۲۹ دسامبر ۲۰۰۹]
»  نگـــــــاه ِ نـــــــــدا [۱۷ دسامبر ۲۰۰۹]
»  مــا بیـشـمـــاریـم ! مــا بیـشـمـــاریـم ! [۳۰ نوامبر ۲۰۰۹]
»  دربارهء اعدام احسان فتاحیان و چند نکتهء دیگر [۱۸ نوامبر ۲۰۰۹]
»  ســــــــرود ســبــــــــز [۰۹ نوامبر ۲۰۰۹]
»  اینجـا کسی بـه فکـر درختـان بـاغ نیست ! [۰۲ اکتبر ۲۰۰۹]
»  روز قدس یا روز ایران ِسبز ؟ [۱۷ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  نام ِاین وحشت [۰۷ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  اسلام ِعزیز،صدر ِکارست!ـ [۲۹ اوت ۲۰۰۹]
»  پیام به « سبز ِ امید » [۲۱ اوت ۲۰۰۹]
»  اعتـــرافـــات مـــن !! [۱۰ اوت ۲۰۰۹]
»  یک اخطار سبز [۰۷ اوت ۲۰۰۹]
»  نـــــدای مــــــا [۲۳ ژوين ۲۰۰۹]
»  خــــردادیــــــه [۱۷ ژوين ۲۰۰۹]
»  بیست و هشت مرداد است بیست و دوم خرداد [۱۳ ژوين ۲۰۰۹]
»  دلارا را کشتند و عدالت جشن گرفت ! [۰۱ مه ۲۰۰۹]
»  برای هموطن عزیزم «حنــا جــان» [۱۶ آپريل ۲۰۰۹]
»  خاتمی انصراف داد ! [۲۴ مارس ۲۰۰۹]
»  نـــــوروز پـیـــــــــــروز [۱۸ مارس ۲۰۰۹]
»  استخوان شهید [۲۷ فوريه ۲۰۰۹]
»  عشق ایران کلید دشواری ست ! [۱۹ فوريه ۲۰۰۹]
»  شيخ اين زمان به مسند قدرت خزيده است [۱۶ فوريه ۲۰۰۹]
»  آیا صبحی برای ما مُقـدّراست؟ [۱۰ فوريه ۲۰۰۹]
»  ضد ویروسید ، در زندان بپوسید ! [۲۳ ژانويه ۲۰۰۹]
»  شخم بر گور زندگان رانید [۱۹ ژانويه ۲۰۰۹]
»  میــراث ِشــامـلـــو [۱۹ ژانويه ۲۰۰۹]
»  توحّش دینی با نام ِالله و یهوه [۱۳ ژانويه ۲۰۰۹]
»  ویــژهء روحــانــی [۱۷ دسامبر ۲۰۰۸]
»  سخنی با ساعدی [۲۴ نوامبر ۲۰۰۸]
»  درخت [۱۹ نوامبر ۲۰۰۸]
»  دست ابلیس [۰۴ نوامبر ۲۰۰۸]
»  دربارهء یک اتفاق به ظاهر ساده: [۰۷ اکتبر ۲۰۰۸]
»  دوبیتی های جنابِ دبیر نظام ِ پُلیس اُلاسلام [۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸]
»  دیـر زی کـه زیبــایـی ! [۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸]
»  سخنی با محسن نامجو [۱۲ سپتامبر ۲۰۰۸]
»  نـطـنــــزيـــّـه [۰۱ سپتامبر ۲۰۰۸]

sahar.jpg
محمد جلالی چیمه (م. سحر)

صفحه اول