logo

آرشيو مقالات


»  گم می شوم / تلخ / گاهی میان تنهایی ات! [۰۱ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  یادم رفت / نیلوفر / نام دیگرش چه بود! [۲۶ اوت ۲۰۱۰]
»  زاد مرگ تو و/ ضیافت سبزی/ برابرت! [۲۵ ژوييه ۲۰۱۰]
»  تنها نمی توان گذشت [۲۵ دسامبر ۲۰۰۹]
»  فرقی نمی کند / خاطرم را به سطرهای تو می سپارم [۱۹ دسامبر ۲۰۰۹]
»  همسفر درخت و/ شاید هم/ سری به سرزمین آینه می زنی! [۰۲ دسامبر ۲۰۰۹]
»  مثل همیشه و/ دلی که از آشوب های تو می طپد [۳۰ اکتبر ۲۰۰۹]
»  چشم انداز حرکت های اجتماعی در همنوائی با شعر امروز [۱۴ اکتبر ۲۰۰۹]
»  سکوت به لب های تو / شلیک می کند [۱۷ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  به قلب آستانه می رسی [۰۶ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  هنوز در فکر آن کوچه ام [۰۳ اوت ۲۰۰۹]
»  وطن خیابان و / خون زلا لت/ شنبه ها / چه طعم عاشقا نه ای دارد ! [۱۵ ژوييه ۲۰۰۹]
»  روشن تر از صدای سکوت! [۰۳ ژوييه ۲۰۰۹]
»  پرچم خیابان و/ از مرد م هزار قناری عاشق ! [۲۲ ژوين ۲۰۰۹]
»  یک پرد ه کوچک [۱۶ مه ۲۰۰۹]
»  بهار برشانه های سرخ تو می راند [۰۸ مارس ۲۰۰۹]
»  درآمده ام / به یکی پروازی نه [۰۱ فوريه ۲۰۰۹]
»  کسی ازمیانه قلبت / بر آسمان پر ستاره / هنوز نشا نه می رود [۱۷ ژانويه ۲۰۰۹]
»  گوشی به آ زادی و / سرودی ناخواند ه ازبها ری [۳۰ دسامبر ۲۰۰۸]
»  درختا ن به زاد روز تومی آیند ... [۱۳ سپتامبر ۲۰۰۸]
»  کاش / کبوتران هم / از شب واژه های تو می گفتند [۰۵ سپتامبر ۲۰۰۸]


motaghedi.jpg
محمود معتقد ی

صفحه اول