logo

آرشيو مقالات


»  دستاوردها و تجارب [۰۱ دسامبر ۲۰۲۱]
»  ارزیابی از "انتخابات" و چشم انداز آن [۰۳ ژوييه ۲۰۲۱]
»  تحریم گسترده انتخابات در خدمت گذار از حکومت است! [۲۴ مه ۲۰۲۱]
»  درهم آمیزی دادخواهی با مصلحت سیاسی، قربانی کردن عدالت است! [۰۴ اکتبر ۲۰۲۰]
»  تداوم سیاست سرکوب و تشدید فشار علیه فعالان شبکه های اجتماعی! [۳۰ اوت ۲۰۲۰]
»  در ضرورت تعطیلی کامل مراسم محرم! [۳۰ ژوييه ۲۰۲۰]
»  باز هم دروغ می گوئید! [۰۵ ژوين ۲۰۲۰]
»  کرونا، فرشته نجات یا آفت جان جمهوری اسلامی؟ [۲۲ مه ۲۰۲۰]
»  اعتصاب غذای بزرگ زندانیان قصر [۲۸ مارس ۲۰۲۰]
»  مشکل نه آمریکا، خود جمهوری اسلامی است! [۱۵ اکتبر ۲۰۱۸]
»  تشکل های سیاسی، موظف به دادخواهی‌اند! [۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  چرا حسن روحانی به فکر همه پرسی افتاده است؟ [۱۲ فوريه ۲۰۱۸]
»  خودکشی در زندان به چه معناست؟ [۱۱ ژانويه ۲۰۱۸]
»  معنای شعارها در تظاهرات اخیر؟ [۳۰ دسامبر ۲۰۱۷]
»  کاش می پرسیدم! [۲۸ اکتبر ۲۰۱۷]
»  "چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند"! [۰۵ فوريه ۲۰۱۷]
»  "آفتاب آمد دلیل آفتاب" [۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  به کجا چنین شتابان؟ [۳۰ مه ۲۰۱۶]
»  گفتمان مقاومت چگونه ساخته و پرداخته می شود؟ [۲۳ فوريه ۲۰۱۶]
»  اختلاف بر سر چیست؟ [۱۴ فوريه ۲۰۱۶]
»  نفوذ، حجاب و کابوس انتخابات [۲۰ نوامبر ۲۰۱۵]
»  هشتم آبان اعدام شد! [۳۰ اکتبر ۲۰۱۵]
»  "عدم يكپارچگي تان شكافمان را عميق و عميق تَر مي كند" [۲۰ اکتبر ۲۰۱۵]
»  به یاد دکتر هوشنگ اعظمی و یارانش [۱۵ مه ۲۰۱۵]
»  منشور وحدت چپ و برخی ذهنیگری های ما [۰۲ دسامبر ۲۰۱۴]
»  برای فرشید شریعت (فرهاد) در دهمین سال دوری اش [۱۲ نوامبر ۲۰۱۴]
»  نکاتی در باره استراتژی سیاسی [۲۳ مارس ۲۰۱۴]
»  به مناسبت تولد ویدا حاجبی تبریزی! [۱۶ مارس ۲۰۱۴]
»  برای عدالت و برابری، گفتار و کرداری یگانه داشتند! [۰۹ فوريه ۲۰۱۴]
»  «پروژه ی وحدت چپ» در ایستگاه «کنفرانس کلن» [۲۵ نوامبر ۲۰۱۳]
»  علیه اعدام، هشداری به اپوزیسیون! [۰۵ نوامبر ۲۰۱۳]
»  دولت روحانی و سیاست اپوزیسیون [۲۵ اکتبر ۲۰۱۳]
»  دستیابی به حقیقت برای اجرای عدالت! [۰۸ اکتبر ۲۰۱۳]
»  انتخابات ۹۲ پرسش ها و آموزه ها [۱۵ ژوين ۲۰۱۳]
»  جایگاه فعالان منفرد چپ در پروژه وحدت چپ؟ [۰۶ ژوين ۲۰۱۳]
»  اشکال مبارزه و شیوه گذار [۰۳ آپريل ۲۰۱۳]
»  با حضور احتمالی خاتمی در انتخابات چه باید کرد؟ [۲۳ مارس ۲۰۱۳]
»  پاسخ به دو سئوال در رابطه با چپ [۱۰ ژانويه ۲۰۱۳]
»  وحدت چپ، نیازمند حضور فعال همه ماست! [۰۶ ژانويه ۲۰۱۳]
»  فطعنامه در باره: انتخابات ریاست جمهوری و موضع ما [۲۳ آپريل ۲۰۱۲]
»  رویکردهای اپوزیسیون به انتخابات [۰۵ آپريل ۲۰۱۲]
»  ویژگی ها و چشم انداز انتخابات مجلس نهم [۲۱ فوريه ۲۰۱۲]
»  با تحرکات اخیر اپوزیسیون چه باید کرد؟ [۰۳ فوريه ۲۰۱۲]
»  حمایت بین المللی یا دخالت نظامی ناتو؟ [۲۶ اکتبر ۲۰۱۱]
»  برای غزال به یاد پدرش، رضا ستوده [۰۵ ژوييه ۲۰۱۱]
»  چرا کانون نویسندگان ایران، غیر قانونی است؟ [۱۸ ژوين ۲۰۱۱]
»  نکاتی در باره: جنبش سیاسی اخیر و چشم انداز آن [۱۰ مارس ۲۰۱۱]
»  استبداد سياسي، دگم هاي نظري و وحدت حزبي [۱۱ فوريه ۲۰۱۱]
»  به "عمو پرویز" [۲۳ ژانويه ۲۰۱۱]
»  نگاهی به سند "تحلیل اوضاع سیاسی، چشم انداز و سیاست های ما" [۱۴ ژوييه ۲۰۱۰]
»  ما می توانیم متحد عمل کنیم! [۲۳ ژوين ۲۰۱۰]
»  بازهم در باره بیانیه: " " قطع فوری اعدامهای سیاسی" [۰۹ ژوين ۲۰۱۰]
»  درنگی کوتاه بر بیانیه" قطع فوری اعدامهای سیاسی" [۲۶ مه ۲۰۱۰]
»  تزهائی در رابطه با جنبش سبز و چشم انداز آن [۲۱ مه ۲۰۱۰]
»  این اعدام ها برای چیست؟ [۲۸ ژانويه ۲۰۱۰]
»  بیانیه شماره ۱۷ موسوی قدرت ها و ضعف ها [۰۳ ژانويه ۲۰۱۰]
»  جنبش دانشجوئی، توانائی ها و محدویت ها [۰۴ دسامبر ۲۰۰۹]
»  انتخابات، چشم انداز جنبش و رویکرد ما [۱۲ اکتبر ۲۰۰۹]
»  به کنگره ۱۴ راه کارگر [۱۰ اوت ۲۰۰۹]
»  تهاجم از سر یاس [۱۹ ژوين ۲۰۰۹]
»  معنای آرای سفید [۰۳ ژوين ۲۰۰۹]
»  حق رای و دشواری انتخاب [۳۱ مه ۲۰۰۹]از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  لرستان در آئینه سیاهکل! [۰۳ فوريه ۲۰۲۱]
»  دفاع از جهالت و خشونت به نام دین، ابزاری برای عوام‌فریبی و اخذ امتیاز! [۲۹ اکتبر ۲۰۲۰]
»  به یاد رضا زرشگه ، برای «مامان حشمت» [۱۲ اکتبر ۲۰۲۰]
»  به یاد مادرم سلطنت اعظمی [۰۵ اکتبر ۲۰۲۰]
»  تحریم سپاه، موضع حزب چپ و منتقدان [۲۶ آپريل ۲۰۱۹]
»  پیرامون تحریم های یکجانبه اخیر آمریکا [۲۹ نوامبر ۲۰۱۸]
»  چرا لبخندت إز خاطرم پاك نمي شود؟ [۲۱ اکتبر ۲۰۱۸]
»  هبت معینی را فراموش نمی کنم! [۰۸ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  به یاد ویدا حاجبی عزیز [۱۵ آپريل ۲۰۱۷]
»  مادرم در آئینه زندان به یاد سلطنت اعظمی [۱۷ اکتبر ۲۰۱۶]
»  خاطراتی از پدرم، پرویز اعظمی [۰۴ اوت ۲۰۱۶]
»  مجلس نمی تواند منشا تحولی اساسی در کشور باشد. [۱۳ ژوين ۲۰۱۶]
»  به یاد رامین برای ویدا حاجبی [۱۱ مه ۲۰۱۶]
»  کاش یک دهم انرژی چپ صرف نقاط اشتراک می شد [۰۳ فوريه ۲۰۱۶]
»  مهمترین نقطه قوت جنبش دانشجوئی استقلال از جریانات سیاسی به ویژه از قدرت است [۰۹ دسامبر ۲۰۱۵]
»  به یاد توکل، برای فرخنده و نسترن [۲۴ نوامبر ۲۰۱۵]
»  کنفرانس پروژه ی وحدت چپ در کلن آلمان مباحث و نتایچ؟ چه استراتژی سیاسی؟ کدام چپ؟ [۱۴ ژوييه ۲۰۱۴]
»  انتخاب روحانی قابل پیش بینی نبود [۰۹ ژوييه ۲۰۱۳]
»  به یاد مادر معینی [۰۳ ژوين ۲۰۱۳]
»  حمله به سفارت انگلیس، علل و پیامد ها [۰۱ دسامبر ۲۰۱۱]
»  توکل اسدیان [۲۳ نوامبر ۲۰۱۱]
»  برای بهروز سلیمانی [۱۱ نوامبر ۲۰۱۱]
»  خاطراتی از فریدون اعظمی [۳۰ اکتبر ۲۰۱۱]
»  دو خاطره از سعید سلطانپور و مهرداد پاکزاد [۱۳ اکتبر ۲۰۱۱]
»  بالائی ها، در حال دریدن همدیگرند [۱۹ مه ۲۰۱۱]
»  گفت و شنود پیرامون جنبش در ۲۵ بهمن و پیامدهای آن (۴) [۱۷ فوريه ۲۰۱۱]
»  درباره ۱۶ آذر، روز دانشجو [۰۸ دسامبر ۲۰۱۰]
»  به یاد ستار کیانی [۱۹ ژانويه ۲۰۱۰]
»  به یاد ستار کیانی [۱۹ ژانويه ۲۰۱۰]
»  به یاد مادر [۲۳ نوامبر ۲۰۰۹]
»  این نقطه آبی کم رنگ [۰۹ اکتبر ۲۰۰۸]

aazami.jpg
محمد اعظمی

صفحه اول